x
Svenska Folkbibeln 2014

Förmaningar


5 1 Nu uppmanar jag de äldste bland er, jag som själv är en äldste och ett vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som ska uppenbaras: 2 var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill , inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden. 4 När den högste herden sedan uppenbarar sig, ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar.

5 Likaså ni yngre, underordna er de äldre . Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra, för Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka . 6 Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.


Var vakna


8 Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. 9 Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. 10 Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. 11 Hans är makten i evighet. Amen.


Avslutning


12 Med hjälp av Silvanus , som jag anser vara en trofast broder, har jag skrivit kort till er för att förmana er och bekräfta att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den .

13 Församlingen i Babylon , utvald liksom ni, hälsar till er. Det gör även min son Markus . 14 Hälsa varandra med kärlekens kyss . Frid vare med er alla i Kristus.
5:2
så som Gud vill 
Annan översättning: "på Guds sätt" Orden saknas i vissa handskrifter
5:5
Ords 3:34 (Septuaginta)
5:12
nåd. Stå fasta i den 
… Annan översättning: "… nåd i vilken ni står fasta"
5:13
min son Markus 
Markusevangeliets författare, som enligt traditionen var tolk för Petrus i Rom samt även medarbetare till Paulus (Apg 12:25, Kol 4:10, 2 Tim 4:11) Ordet "son" är andligt menat (jfr 2 Tim 2:1)
5:14
kärlekens kyss 
Kindkyssen var och är en vanlig hälsningsform i Medelhavsområdet 
Jfr Luk 7:45, 22:47f