× 
 Från
 Till
 Metod

 

Inledning

Kapitel 1

1 Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung.

2 Av dem lär man känna
vishet och förmaning
och att förstå kloka ord.
3 Av dem hämtar man förmaning till vist handlande,till rättfärdighet, rätt och redbarhet.
4 De ger enkla människor klokhet,de unga kunskap och omdöme.
5 Den vise hör dem
och får ökad lärdomoch den förståndige
inhämtar visa råd.
6 Av dem lär man sig förstå ordspråk och liknelser,de visas ord och deras gåtor.
7 Att frukta Herren
är början till kunskap,men vishet och förmaning
föraktas av dåren.

Varning för förförelse

8 Hör, min son, din fars förmaning,förkasta inte din mors undervisning.
9 Ty sådant är en skön krans
för ditt huvudoch en vacker kedja kring din hals.
10 Min son, om syndare lockar dig,så följ dem inte.
11 Om de säger: "Kom med oss,vi vill ligga på lur efter blod,gillra fällor för oskyldiga utan orsak.
12 Likt dödsriket
vill vi sluka dem levande,fastän friska och sunda
måste de fara ner i graven.
13 Allt dyrbart skall vi vinna,vi skall fylla våra hus med byte.
14 Dela du med oss vår lott,vi skall alla ha samma penningpung."
15 Min son,
gå inte samma väg som de,håll din fot borta från deras stig.
16 Deras fötter skyndar
till det som är ont,de hastar att utgjuta blod.
17 Det är meningslöst
att breda ut nätetinför ögonen på fåglarna.
18 Men dessa ligger på lur
efter sitt eget blod,de gillrar fällor för sina egna liv.
19 Så går det var och en
som söker orätt vinning,sin egen herre berövar han livet.

Visheten kallar till bot

20 Visheten ropar högt på gatan,på torgen låter hon sin röst höras.
21 I gathörnens buller predikar hon,där portarna i staden slås upptalar hon sina ord:
22 "Hur länge skall ni oförståndiga älska oförstånd,ni smädare njuta av att smädaoch ni dårar hata kunskap?
23 Vänd er till mig när jag varnar er.Se, jag skall låta min Ande
flöda över er,jag skall låta er lära känna mina ord.
24 Ni vägrade lyssna när jag ropadeoch ingen brydde sig om
att jag räckte ut min hand,
25 ni förkastade alla mina rådoch ville ej veta av
mina varningar.
26 Därför skall också jag le
när olycka drabbar er,och håna er när förskräckelse kommer över er,
27 när förskräckelse kommer
som ett oväderoch olycka närmar sig
som en storm,när nöd och ångest drabbar er.
28 Då skall de ropa till mig
utan att få svar,de skall söka mig
utan att finna mig.
29 Eftersom de hatade kunskapoch inte ville frukta Herren,
30 eftersom de inte ville veta av mitt rådoch föraktade alla mina varningar,
31 därför skall de äta
sina gärningars fruktoch mättas av sina onda planer.
32 Ty de oförståndigas avfällighet skall döda democh dårarnas sorglöshet
förgöra dem.
33 Men den som hör mig
skall bo i trygghetutan att behöva frukta något ont."

Inledning till boken
Kung Salomo som regerade 970-930 f. Kr. är författaren till de flesta ordspråken (se 1:1, 10:1, 25:1, jfr även 1 Kung 4:29f). Andra författare är "de vise" (22:17), Agur (kap 30) och kung Lemuel (kap 31).