× 
 Från
 Till
 Metod

 


Kapitel 14

1 Genom visa kvinnor
blir hemmet uppbyggt,
dårskapen river ner det
med egna händer.

2 Den som fruktar Herren
lever rättsinnigt,
den som föraktar honom
går krokiga vägar.

3 I dårens mun är högmodets käpp,men de visa bevaras
genom sina läppar.

4 Utan dragdjur är krubban tom,riklig skörd får man
genom oxars kraft.

5 Ett sannfärdigt vittne ljuger inte,ett falskt vittne främjar lögn.

6 Bespottaren söker vishet
men finner ingen,
till den förståndige
kommer kunskapen lätt.

7 Håll dig borta från dåren,du finner aldrig förstånd
på hans läppar.

8 Den klokes vishet
gör att han känner vägen,
dårars oförnuft bedrar.

9 Dårarna hånar skuldoffret,men bland de rättsinniga
finns nåd.

10 Hjärtat känner sin egen sorg,en främling kan inte dela
dess glädje.

11 De ogudaktigas hus raseras,de rättsinnigas boning blomstrar.

12 En väg kan synas rätt
för en människa,
men till slut kan den leda till döden.

13 Mitt under skratt
kan hjärtat värka,
och glädje kan sluta i sorg.

14 Den avfällige uppfylls
av sina egna vägar,
en god man håller sig borta
från honom.

15 Den okunnige tror varje ord,den kloke ger akt på sina steg.

16 Den vise fruktar
och skyr det onda,
dåren är övermodig och sorglös.

17 En otålig man begår dumheter,en som smider ränker blir hatad.

18 De oförståndiga ärver dårskap,de kloka blir krönta
med kunskap.

19 Onda måste buga sig för goda,ogudaktiga vid den rättfärdiges portar.

20 Också av sina närmaste
blir den fattige hatad,
men den rike har många vänner.

21 Den som föraktar sin nästa syndar,lycklig är den som förbarmar sig över de betryckta.

22 De som tänker ut ont far vilse,de som tänker ut gott
får erfara nåd och sanning.

23 Av all möda kommer någon vinning,tomt prat leder till fattigdom.

24 De visas krona är deras rikedom,dårarnas dumhet är dumhet.

25 Ett sanningsenligt vittne
räddar liv,
den som far med lögn bedrar.

26 Den som fruktar Herren
har ett tryggt fäste,
hans barn får där en tillflykt.

27 Herrens fruktan
är en källa till liv,
en hjälp att undgå dödens snaror.

28 Talrik skara är kungens ära,brist på folk
blir furstens undergång.

29 Den som är långmodig
har gott förstånd,
den som är otålig
går långt i dårskap.

30 Sinnesro ger kroppen liv,avund är röta i benen.

31 Den som förtrycker den arme smädar hans skapare,den som förbarmar sig över
de fattiga ärar honom.

32 Den ogudaktige kommer på fall genom sin ondska,den rättfärdige har en tillflykt
vid sin död.

33 I den förståndiges hjärta
bor visheten,
bland dårarna blir den uppenbar.

34 Rättfärdighet upphöjer ett folk,men synd är folkens vanära.

35 En förståndig tjänare
vinner kungens välvilja,
den som handlar skamligt
drabbas av hans vrede.