× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 105

Herrens gärningar mot sitt folk

1 Tacka Herren, åkalla hans namn,gör hans gärningar kända
bland folken!
2 Sjung till hans ära,
lovprisa honom,tala om alla hans under!
3 Beröm er av hans heliga namn!De som söker Herren
må glädja sig av hjärtat.
4 Fråga efter Herren
och hans makt,sök alltid hans ansikte.
5 Tänk på de under han har gjort,på hans tecken
och hans domslut,
6 ni Abrahams barn, hans tjänare,ni Jakobs söner, hans utvalda.

7 Han är Herren, vår Gud,över hela jorden
når hans domar.
8 Han tänker för evigt
på sitt förbund,på det ord han påbjudit
för tusen släkten,
9 på det förbund han slöt
med Abrahamoch på sin ed till Isak.
10 Han fastställde det för Jakob som en stadga,för Israel som ett evigt förbund.
11 Han sade:
Åt dig ger jag Kanaans land,det skall bli er arvedel.
12 Då var de en liten skara,de var få och främlingar i landet.

13 De vandrade från folk till folk,från ett land till ett annat.
14 Han tillät ingen att skada dem,han straffade kungar
för deras skull:
15 Rör inte mina smorda,gör inte mina profeter något ont!
16 När han sände hungersnöd
över landetså att de led brist på bröd,
17 då sände han en man
framför dem,Josef som blev såld till slav.
18 Man slog hans fötter i bojor,i järn låg han bunden,
19 till den tid då hans ord uppfylldesoch Herrens tal
bevisade hans oskuld.
20 Då släpptes han
på kungens befallning,folkens härskare gav honom fri.
21 Han satte honom till herre
över sitt hus,till att råda över allt han ägde,
22 för att binda hans furstar
efter sin viljaoch lära hans äldste vishet.
23 Och Israel kom till Egypten,Jakob blev gäst i Hams land.
24 Herren gjorde sitt folk
mycket fruktsamtoch mäktigare än deras ovänner.
25 Han förvandlade deras hjärtan,så att de hatade hans folkoch handlade svekfullt
mot hans tjänare.

26 Han sände Mose, sin tjänare,och Aron som han utvalt.
27 De gjorde hans tecken bland democh under i Hams land.
28 Han sände mörker
och allt blev mörkt,och de stod inte emot hans ord.
29 Han förvandlade deras vatten till blodoch deras fiskar dog.
30 Deras land vimlade av paddor,ända in i deras kungars kamrar.
31 Han befallde
och svärmar av insekter kom,mygg över hela deras land.
32 Han gav dem hagel
i stället för regnoch sände eldslågor i landet.
33 Han slog ner deras vinstockar och fikonträdoch bröt sönder träden i landet.
34 Han befallde
och gräshoppor komoch gräsmaskar i oräknelig mängd.
35 De åt upp alla örter i landet,de åt upp grödan på marken.
36 Han slog allt förstfött i landet,förstlingen av deras livskraft.

37 Så förde han dem ut
med silver och guld,
i hans stammar stapplade ingen.
38 Egyptierna gladde sig
när de drog ut,ty förskräckelse för Israel
hade fallit över dem.
39 Han bredde ut ett moln till skyddoch en eld som lyste om natten.
40 De bad,
och han lät vaktlar kommaoch mättade dem
med bröd från himlen.
41 Han öppnade klippan
och vatten flödade,det rann genom öknen
som en ström.
42 Ty han tänkte på sitt heliga löftetill Abraham, sin tjänare.
43 Så förde han ut sitt folk
med glädje,sina utvalda med jubel.
44 Han gav hednafolkens länder
åt dem,det folken arbetat ihop fick de ärva,
45 för att de skulle hålla
hans stadgaroch ta vara på hans undervisning.Halleluja!