× 
 Från
 Till
 Metod

 

Psalm 9*

Tacksägelse för seger över fiender

1 För sångmästaren, till mutlabbén.* En psalm av David.

2 Jag vill tacka Herren
av hela mitt hjärta,
jag vill förkunna alla dina under.
3 Jag vill vara glad och jubla i dig,jag vill lovsjunga ditt namn,
du den Högste.
4 Ty mina fiender viker tillbaka,de faller och går under
inför ditt ansikte.
5 Du har hävdat min rätt
och fört min talan,du sitter på din tron
som en rättfärdig domare.
6 Du har straffat hednafolkoch förgjort ogudaktiga,deras namn har du utplånat
för evigt.
7 Fienderna är borta,
utrotade för alltid.Deras städer har du omstörtat,minnet av dem har du utplånat.
8 Herren regerar i evighet,sin tron har han gjort
till ett domarsäte.
9 Han skall döma världen
med rättfärdighet,skipa rätt bland folken
med rättvisa.
10 Herren är en borg
för den förtryckte,en borg i nödens tider.
11 De som känner ditt namn förtröstar på dig,ty du överger inte dem
som söker dig, Herre.
12 Lovsjung Herren som bor i Sion,förkunna hans gärningar
bland folken.
13 Ty han som hämnas blodsutgjutelser
kommer ihåg dem,han glömmer ej
de betrycktas klagorop.

14 Var mig nådig, Herre.Se hur jag plågas
av dem som hatar mig,du som lyfter mig upp
från dödens portar,
15 för att jag skall förkunna
allt ditt lovoch i dottern Sions portar
jubla över din frälsning.
16 Hednafolk har sjunkit neri den grav de grävde,i det nät de lade ut
har deras fot blivit fångad.
17 Herren har gjort sig känd,han har hållit dom.Den ogudaktige blir snärjd
i sina egna gärningar.Higgajón*. Sela.
18 De ogudaktiga skall vika tillbaka ner i dödsriket,alla hednafolk som glömmer Gud.
19 Men den fattige
skall inte bli glömd för alltid,de betrycktas hopp
skall ej bli om intet för evigt.
20 Stå upp, Herre,
låt inte människor få makten,låt hednafolken bli dömda
inför ditt ansikte.
21 Låt fruktan komma över dem, Herre,låt hednafolken förstå
att de endast är människor. Sela.

Fotnoter
Ps 9Denna psalm och nästa utgör tillsammans en alfabetisk sång. Det betyder att verserna börjar med de hebreiska bokstäverna i ordningsföljd. Dessa båda psalmer är emellertid endast delvis alfabetiska, eftersom inte alla alfabetets 22 bokstäver kommer till användning. Se även not till Ps 25.
9:1mutlabbén betyder "dö för sonen". Termen kan beteckna psalmens melodi.
9:17Higgajón En musikterm med oviss betydelse