× 
 Från
 Till
 Metod

 

Stridsmän som anslöt sig till David

1 Dessa var de som kom till David i Siklag* medan han gömde sig för Saul, Kishs son. De hörde till de hjältar som hjälpte honom under kriget. 2 De var beväpnade med båge och skickliga i att slunga stenar och skjuta pilar från bågen både med höger och vänster hand.

Av Sauls stamfränder benjaminiterna kom följande:

3 Ahieser, den främste,
och Joash, gibeatiten Hashemaas söner,
Jesuel och Pelet, Asmavets söner,
Beraka, anatotiten Jehu,
4 och gibeoniten Jishmaja,
en av de trettio hjältarna och ledare för de trettio,
Jeremia, Jahasiel, Johanan,
gederatiten Josabad,
5 Elusaj, Jerimot, Bealja, Shemarja,
harufiten Shefatja,
6 koraiterna Elkana, Jishia,
Asarel, Joeser och Jashobeam,
7 Joela och Sebadja,
söner till Jeroham från Gedor.

8 Av gaditerna gick några över till David i bergfästet i öknen, tappra män, krigsmän, skickliga att strida, rustade med sköld och spjut. Deras ansikten var som lejons och de var snabba som gaseller på bergen:

9 Eser, den främste,

Obadja, den andre,

Eliab, den tredje,

10 Mashmanna, den fjärde,

Jeremia, den femte,

11 Attaj, den sjätte,

Eliel, den sjunde,

12 Johanan, den åttonde,

Elsabad, den nionde.

13 Jeremia, den tionde,

Makbannaj, den elfte.

14 Dessa var av Gads barn och hörde till de främsta i hären. Den minste av dem var ensam så god som hundra, och den störste så god som tusen. 15 Det var de som i första månaden* gick över Jordan när den svämmade över alla sina bräddar och jagade bort alla som bodde i dalarna, åt öster och åt väster.

16 Av Benjamins och Juda barn kom några män till David i hans fästning. 17 Då gick David ut emot dem och sade till dem: ”Om ni kommer till mig med fredliga avsikter och vill hjälpa mig, så är jag beredd att förena mig med er. Men kommer ni för att förråda mig till mina fiender fastän mina händer är fria från våld, då ska våra fäders Gud se det och straffa det.” 18 Men Anden kom över Amasaj, den främste bland de trettio, och han sade:


”Dina är vi, David,
och med dig står vi, du Ishais son.
Frid, frid vare med dig,
och frid vare med dem
som hjälper dig,
för din Gud hjälper dig!”

David tog emot dem och gjorde dem till befälhavare i sin krigarskara.

19 Från Manasse gick några över till David, när han drog ut med filisteerna i kriget mot Saul. Men David och hans män fick inte hjälpa filisteerna, för filisteernas furstar hade rådslag och skickade sedan bort honom och sade: ”Det kostar oss våra huvuden om han går över till sin herre Saul!”

20 När han gav sig i väg till Siklag, gick dessa från Manasse över till honom: Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu och Silletaj, huvudmän för de ätter som hörde till Manasse. 21 De hjälpte David mot rövarbanden, för de var alla tappra stridsmän och blev ledare i hären. 22 Dag efter dag kom allt fler till David för att hjälpa honom, tills han hade en här stor som Guds här.

23 Detta är antalet av det beväpnade krigsfolk som kom till David i Hebron för att efter Herrens befallning flytta Sauls kungamakt över till honom:

24 Juda söner som bar sköld och spjut, 6 800 beväpnade till strid,

25 av Simeons söner tappra stridsmän, 7 100,

26 av Levi söner 4 600,

27 därtill Jojada, fursten inom Arons släkt, och med honom 3 700,

28 dessutom Sadok, en tapper ung man med sin fars släkt, 22 befälhavare,

29 av Benjamins söner, Sauls stamfränder, 3 000 – vid den tiden höll nämligen de flesta av dem fortfarande troget fast vid Sauls hus –

30 av Efraims söner 20 800 tappra stridsmän, namnkunniga män i sina familjer,

31 av ena hälften av Manasse stam 18 000 namngivna män som kom för att göra David till kung,

32 av Isaskars söner kom män som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde göra, 200 befälhavare samt alla deras stamfränder under deras befäl,

33 av Sebulon stridsberedda män som var rustade till strid med alla slags vapen, 50 000 som ställde upp helhjärtat,

34 av Naftali 1 000 officerare och med dem 37 000 beväpnade med sköld och spjut,

35 av daniterna män rustade till strid, 28 600,

36 av Asher, stridsberedda män rustade till strid, 40 000,

37 och från andra sidan Jordan, av rubeniterna, gaditerna och andra hälften av Manasse stam, 120 000, rustade till strid med alla slags vapen.

38 Alla dessa krigsmän kom till Hebron, beredda till strid, fast beslutna att göra David till kung över hela Israel. Hela det övriga Israel var också enigt i att göra David till kung. 39 De var där hos David i tre dagar och åt och drack, för deras bröder hade försett dem med livsmedel. 40 De som bodde närmast dem, ända upp till Isaskar, Sebulon och Naftali, förde också till dem på åsnor, kameler, mulåsnor och oxar livsmedel i mängd till föda: mjöl, fikonkakor och russinkakor, vin och olja, kor och får. Det rådde glädje i Israel.


Fotnoter
12:1Siklag   Davids läger i öknen nära Beer-Sheba (1 Sam 30) vid Israels södra gräns.
12:15i första månaden   Mars-april, tiden för vårfloden.

Parallellställen
12:11 Sam 27:6.
12:2Dom 3:15 20:16 1 Krön 8:40.
12:82 Sam 2:18.
12:15Jos 3:15 4:18.
12:17Ps 7:4f.
12:18Dom 6:34 2 Krön 24:20 Luk 24:49.
12:191 Sam 29:4.
12:211 Sam 30:1f.
12:232 Sam 2:4 5:1f 1 Krön 11:1f.
12:282 Sam 15:24.
12:292 Sam 2:8f 3:19.