× 
 Från
 Till
 Metod

 

Prästernas och leviternas avdelningar

1 Arons söner hade följande av-delningar: Arons söner var Nadab och Abihu, Eleasar och Itamar. 2 Men Nadab och Abihu dog* före sin far, och de hade inga söner. Så blev bara Eleasar och Itamar präster. 3 David tillsammans med Sadok, av Eleasars söner, och Ahimelek, av Itamars söner, indelade dem i grupper enligt den ordning de skulle tjänstgöra i. 4 Då Eleasars söner visade sig ha fler huvudmän än Itamars söner, indelade man dem så att Eleasars söner fick sexton huvudmän för sina familjer och Itamars söner åtta huvudmän för sina familjer. 5 Man indelade dem genom lottkastning, de förra liksom de senare, eftersom helgedomens ledare och Guds ledare var både av Eleasars söner och Itamars söner. 6 Shemaja, Netanels son, skrivaren, av Levi stam, antecknade dem i närvaro av kungen, ledarna, prästen Sadok och Ahimelek, Ebjatars son, och i närvaro av huvudmännen för prästerna och leviternas familjer. Lotterna drogs växelvis för Eleasars och för Itamars familjer.

7 Den första lotten föll på Jojarib, den andra på Jedaja, 8 den tredje på Harim, den fjärde på Seorim, 9 den femte på Malkia, den sjätte på Mijamin, 10 den sjunde på Hackos, den åttonde på Abia, 11 den nionde på Jeshua, den tionde på Shekanja, 12 den elfte på Eljashib, den tolfte på Jakim, 13 den trettonde på Huppa, den fjortonde på Jeshebab, 14 den femtonde på Bilga, den sextonde på Immer, 15 den sjuttonde på Hesir, den artonde på Happisses, 16 den nittonde på Petaja, den tjugonde på Hesekiel, 17 den tjugoförsta på Jakin, den tjugoandra på Gamul, 18 den tjugotredje på Delaja, den tjugofjärde på Maasja.

19 Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i Herrens hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning Herren, Israels Gud, hade gett honom.

20 Beträffande de övriga Levi barn, så hörde till Amrams barn Shubael, till Shubaels barn Jedeja, 21 till Rehabja, alltså till Rehabjas barn, huvudmannen Jishia, 22 till jishariterna Shelomot, till Shelomots barn Jahat.

23 Benajiterna var Jeria, Amarja den andre, Jahasiel den tredje, och Jekameam den fjärde.

24 Ussiels barn var Mika, till Mikas barn hörde Shamir.

25 Mikas bror var Jishia. Sakarja var Jishias son.

26 Meraris barn var Mahli och Mushi. Jaasjas son var Beno. 27 Meraris barn var dessa: Av Jaasia Beno, dessutom Shoham, Sackur och Ibri. 28 Mahlis son var Eleasar, men han hade inga söner. 29 Till Kish, alltså Kishs barn, hörde Jerameel. 30 Men Mushis barn var Mahli, Eder och Jerimot.

Dessa var leviternas barn, efter deras familjer.

31 Dessa kastade också lott, liksom deras bröder, Arons söner, i närvaro av kung David, Sadok, Ahimelek och huvudmännen för prästernas och leviternas familjer, huvudmännen för familjerna liksom deras yngsta bröder.


Fotnoter
24:2Nadab och Abihu dog   Genom eld från Gud (se 3 Mos 10).

Parallellställen
24:12 Mos 6:23.
24:23 Mos 10:1f 4 Mos 3:4 26:61.
24:32 Krön 8:14.
24:10Luk 1:5.
24:231 Krön 23:19f.
24:311 Krön 25:8 26:13.