× 
 Från
 Till
 Metod

 

Abishag hos kung David

1 Kung David var nu gammal och hade nått hög ålder. Trots att man lade täcken över honom kunde han inte hålla sig varm. 2 Därför sade hans tjänare till honom: ”Låt oss finna en ung kvinna åt min herre kungen, en jungfru som kan bli kungens tjänarinna och sköta om honom. Om hon får ligga i din famn så blir min herre kungen varm.”

3 De sökte över hela Israel efter en vacker ung kvinna, och de fann Abishag från Shunem* och förde henne till kungen. 4 Hon var mycket vacker. Hon skötte om kungen och betjänade honom, men kungen låg inte med* henne.

Adonia gör anspråk på tronen

5 Adonia,* Haggits son, hade höga tankar om sig själv och sade: ”Det är jag som ska bli kung.” Han skaffade sig vagnar och ryttare och dessutom femtio man som sprang framför honom. 6 Hans far hade aldrig velat såra honom genom att säga: ”Varför gör du så?” Dessutom såg Adonia mycket bra ut, och han var född näst efter Absalom. 7 Han började förhandla med Joab*, Serujas son, och prästen Ebjatar, och de anslöt sig till Adonia och understödde honom. 8 Men prästen Sadok* och Benaja*, Jojadas son, samt profeten Natan*, Shimei*, Rei och Davids hjältar* stödde inte Adonia.

9 Adonia offrade får, oxar och gödkalvar vid Sohelet-stenen nära Rogelskällan*. Han bjöd in alla sina bröder, kungens söner, och alla Juda män som var i kungens tjänst. 10 Men han bjöd inte profeten Natan, Benaja, hjältarna eller sin bror Salomo.

Salomo blir Davids efterträdare

11 Då sade Natan till Bat-Seba*, Salomos mor: ”Du har väl hört att Adonia, Haggits son, har blivit kung utan att vår herre David vet om det? 12 Nu vill jag ge dig ett råd så att du kan rädda ditt liv och din son Salomos liv. 13 Gå genast in till kung David och säg till honom: Har inte du själv, min herre och kung, med ed lovat din tjänarinna och sagt: Din son Salomo ska bli kung efter mig. Det är han som ska sitta på min tron. Varför har då Adonia blivit kung? 14 Medan du är där och talar med kungen ska jag komma in efter dig och bekräfta det du har sagt.”

15 Bat-Seba gick in till kungen i kammaren. Kungen var nu mycket gammal och Abishag från Shunem betjänade honom. 16 Bat-Seba bugade sig och föll ner för kungen. Och kungen frågade: ”Vad önskar du?”

17 Hon svarade honom: ”Min herre, du har själv lovat din tjänarinna med ed vid Herren din Gud och sagt: Din son Salomo ska bli kung efter mig. Det är han som ska sitta på min tron. 18 Men nu har Adonia blivit kung, utan att du, min herre och kung, har fått veta det. 19 Han har offrat mängder av tjurar, gödkalvar och får och bjudit in alla kungens söner och prästen Ebjatar och överbefälhavaren Joab. Men din tjänare Salomo har han inte bjudit. 20 Nu är hela Israels ögon riktade på dig, min herre och kung, för att du ska säga dem vem som ska sitta på min herre kungens tron efter honom. 21 Annars kommer jag och min son Salomo att betraktas som brottslingar när min herre kungen har gått till vila hos sina fäder.”

22 Och medan hon ännu talade med kungen kom profeten Natan. 23 Man anmälde det för kungen och sade: ”Profeten Natan är här.” När han kom inför kungen, föll han ner på sitt ansikte för kungen 24 och sade: ”Min herre och kung, har du verkligen sagt att Adonia ska bli kung efter dig och att det är han som ska sitta på din tron? 25 För i dag har han gått ner och offrat mängder av tjurar, gödkalvar och får och bjudit in alla kungens söner och befälhavare och prästen Ebjatar. Nu äter och dricker de hos honom och ropar: Leve kung Adonia! 26 Men mig, din tjänare, har han inte bjudit, och inte heller prästen Sadok eller Benaja, Jojadas son, eller din tjänare Salomo. 27 Har detta kommit från min herre kungen utan att du har låtit din tjänare veta vem som ska sitta på min herre kungens tron efter honom?”

28 Då svarade kung David och sade: ”Kalla hit Bat-Seba till mig.” När hon kom inför kungen och stod framför honom, 29 svor kungen en ed och sade: ”Så sant Herren lever, han som har befriat mig ur all nöd: 30 Så som jag lovade dig med ed vid Herren, Israels Gud, när jag sade: Din son Salomo ska bli kung efter mig, det är han som ska sitta på min tron i mitt ställe, så ska jag göra i dag.” 31 Då bugade sig Bat-Seba med ansiktet mot marken och föll ner för kungen och sade: ”Må min herre kung David leva för evigt!”

32 Kung David sade: ”Kalla hit till mig prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son.” När de kom inför kungen, 33 sade han till dem: ”Ta med er herres tjänare och sätt min son Salomo på min egen mulåsna* och för honom ner till Gihon*. 34 Där ska prästen Sadok och profeten Natan smörja honom till kung* över Israel. Sedan ska ni blåsa i basunen och ropa: Leve kung Salomo! 35 Därefter ska ni följa honom upp hit, och han ska komma och sitta på min tron. Det är han som ska vara kung i mitt ställe, för honom har jag utsett till härskare över Israel och Juda.” 36 Då svarade Benaja, Jojadas son, kungen och sade: ”Amen. Så ska också Herren, min herre kungens Gud, säga. 37 Så som Herren har varit med min herre kungen, så ska han också vara med Salomo. Han ska göra hans tron ännu mäktigare än min herre kung Davids tron.”

38 Prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son, gick dit ner tillsammans med kereteerna och peleteerna. De satte Salomo på kung Davids mulåsna och förde honom till Gihon. 39 Prästen Sadok tog oljehornet från tältet* och smorde Salomo. Därefter blåste de i basunen och allt folket ropade: ”Leve kung Salomo!” 40 Sedan följde allt folket med honom upp medan de blåste på flöjter och jublade med så stor glädje att marken kunde ha rämnat av deras rop.

41 Men Adonia och alla hans gäster hörde det just som de hade ätit färdigt. När Joab hörde basunens ljud sade han: ”Varför är det sådant oväsen i staden?” 42 Medan han ännu talade kom Jonatan, prästen Ebjatars son. Adonia sade till honom: ”Kom hit, en duktig man som du har säkert goda nyheter.” 43 Jonatan svarade Adonia: ”Nej! Vår herre kung David har gjort Salomo till kung. 44 Kungen har skickat med honom prästen Sadok, profeten Natan och Benaja, Jojadas son, dessutom kereteerna och peleteerna. De satte honom på kungens mulåsna, 45 och prästen Sadok och profeten Natan smorde honom till kung i Gihon. Sedan drog de jublande upp därifrån och hela staden är i rörelse. Det var det ljudet ni hörde. 46 Och nu sitter Salomo på kungatronen, 47 och kungens tjänare har kommit och lyckönskat vår herre kung David och sagt: Må din Gud låta Salomos namn bli ännu större än ditt namn och hans tron ännu mäktigare än din tron. Och kungen tillbad, böjd över sin säng. 48 Kungen har också sagt: Lovad är Herren, Israels Gud, som i dag har satt en efterträdare på min tron, så att jag fått se det med egna ögon!”

49 Då blev Adonias alla gäster förskräckta och bröt upp och gick, var och en åt sitt håll. 50 Adonia själv blev så rädd för Salomo att han reste sig och gick och grep tag i hornen på altaret*. 51 Och det berättades för Salomo: ”Se, Adonia är rädd för kung Salomo. Han har gripit tag i altarets horn och sagt: Kung Salomo måste i dag ge mig sin ed på att han inte kommer att döda sin tjänare med svärd.”

52 Då sade Salomo: ”Om han visar sig vara en hedersman ska inte ett hår på hans huvud falla till marken. Men finner man något ont hos honom ska han dö.” 53 Därefter sände kung Salomo bud och lät hämta honom från altaret. Han kom och föll ner för kung Salomo, och Salomo sade till honom: ”Gå hem till ditt.”


Inledning till boken
Kungaböckerna, som i grundtexten är en enda bok, skildrar ca 400 år av Israels historia, med början från kung Davids sista år 970 f Kr till Jerusalems fall år 587 f Kr. Första Kungaboken beskriver storhetstiden under kung Salomo (kap 1-11) och hur landet sedan delas år 930 f Kr i sydriket Juda och nordriket Israel (12). Folket splittras av avgudadyrkan, inbördeskrig och kupper (12-16), och Gud sänder Elia (17-19) och andra profeter (20-22) att konfrontera nordrikets kung Ahab som dör 853 f Kr (kap 22).

Boken är troligen skriven i mitten av 500-talet, under den babyloniska fångenskapen (se inledningsnot till 2 Kung).

Fotnoter
1:3Abishag från Shunem   Det har föreslagits att Abishag var den brud som besjungs i Höga Visan (jfr 2:22f och Höga V 6 :12 med not). Shunem låg ca 10 mil norr om Jerusalem.
1:4låg inte med henne   Ordagrant: ”kände henne inte” (hebreiskt uttryck för sexuell gemenskap).
1:5Adonia   Betyder ”HERREN är herre”. Liksom sin storebror Absalom, som hade gjort anspråk på tronen före honom (2 Sam 15) , skaffade han sig livvakt och tvåhjulig stridsvagn som maktsymboler (jfr 1 Mos 41:43 ).
1:7Joab   Davids systerson och överbefälhavare (2 Sam 2:13f ) som hade haft många meningsskiljaktigheter med kungen (2 Sam 3:24f , 12:28 , 14:19 , 18:11 , 19:5 , 13, 24:3 ).
1:8Sadok   Betyder ”rättfärdig”, Davids och Salomos överstepräst (1 Krön 29:22 , jfr Hes 40:46 ).
1:8Benaja   Tapper ledare för livvakterna (2 Sam 8:18 , 23:20f ), senare överbefälhavare (4:4 ).
1:8Natan   Davids hovprofet (se 2 Sam kap 7 och 12) som enligt judisk tradition skrev 2 Sam.
1:8Shimei   Troligen Shimei, Elas son, som senare upphöjdes till fogde över Benjamin (4:18 ), och inte Shimei, Geras son, som senare avrättades (2:8 , 36f).
1:8Davids hjältar   Se 2 Sam 23:8f , 1 Krön 11:10f .
1:9Sohelet-stenen nära Rogelskällan   Kanske ”Ormstenen”. Källan låg mindre än en kilometer söder om Jerusalem och gränsade till både Juda och Benjamin (Jos 15:7 , 18:16 ).
1:11Bat-Seba   Betyder ”edsdotter”. Natan hade profeterat när hon födde Salomo (2 Sam 12:25 ).
1:33mulåsna   Korsning mellan häst och åsna som vid denna tid prisades högre än hästen på grund av sin uthållighet. Jfr 2 Sam 13:29 .
1:33Gihon   Betyder ”svallande”, en periodisk källa i Kidrondalen nära foten av tempelberget, ca 600 meter norr om Adonias fest vid Rogelskällan (vers 9).
1:34smörja honom till kung   Ett uttryck för invigning till tjänst, beskydd och den helige Ande (jfr David i 1 Sam 16:13 ). Som Herrens smorde var Salomo en förebild till Messias, Davids son (Matt 20:30 , 21:9 , Apg 10:38 ).
1:39tältet   Tabernaklet där förbundsarken stod (2 Sam 6:17 ).
1:50grep tag i hornen på altaret   För att söka skydd på helig mark (jfr 2 Kung 11:15 , 2 Mos 21:13 ).

Parallellställen
1:52 Sam 3:4 15:1 1 Krön 3:2.
1:62 Sam 14:25.
1:71 Kung 2:22 28.
1:82 Sam 23:8f.
1:9Jos 15:7 18:16.
1:291 Sam 26:24 2 Sam 4:9.
1:332 Krön 32:30 33:14.
1:382 Sam 8:18 1 Krön 18:17.
1:391 Sam 10:24 2 Kung 11:12 1 Krön 29:22.
1:422 Sam 15:27 18:27.
1:502 Mos 27:2.
1:521 Sam 14:45.