× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tempelbygget förbereds

1 När kung Hiram* i Tyrus fick höra att Salomo blivit smord till kung efter sin far, sände han sina tjänare till Salomo. Hiram hade alltid varit Davids vän. 2 Och Salomo sände bud till Hiram och lät säga: 3 ”Du vet själv att min far David inte kunde bygga ett hus åt Herren sin Guds namn på grund av de krig han tvingades utkämpa på alla sidor tills Herren hade lagt hans fiender under hans fötter. 4 Men nu har Herren min Gud låtit mig få ro på alla sidor. Ingen motståndare finns, och ingen olycka nalkas. 5 Nu tänker jag bygga ett hus åt Herren min Guds namn, så som Herren talade till min far David när han sade: Din son som jag ska sätta på din tron efter dig, han ska bygga huset åt mitt namn. 6 Befall nu att man hugger cedrar på Libanon åt mig. Mina tjänare ska arbeta tillsammans med dina, och jag ska betala dig allt du begär för dina tjänares arbete. Du vet ju att det inte finns någon hos oss som kan hugga virke som sidonierna.”

7 När Hiram hörde Salomos ord blev han mycket glad, och han sade: ”Välsignad är Herren i dag, som har gett David en vis son att regera över detta stora folk!” 8 Hiram sände bud till Salomo och lät säga: ”Jag har hört budskapet du sände till mig. Jag ska göra allt du önskar i fråga om cederträ* och cypressträ. 9 Mina tjänare ska föra virket från Libanon ner till havet. Jag ska låta dem lägga virket i flottar på havet och föra det till det ställe du anvisar mig och lossa det där. Men du får själv hämta det. Du i din tur ska göra vad jag önskar och förse mitt hus med livsmedel.” 10 Hiram gav Salomo cederträ och cypressträ, så mycket han önskade. 11 Och Salomo gav Hiram 20 000 korer vete* till mat för hans hushåll och tjugo korer olja* av stötta oliver. Detta gav Salomo till Hiram varje år. 12Herren gav Salomo vishet som han hade lovat honom. Det rådde fred mellan Hiram och Salomo, och de slöt förbund med varandra.

13 Kung Salomo kallade samman en arbetsstyrka ur hela Israel, och den utgjorde 30 000 man. 14 Han sände dem till Libanon, 10 000 för varje månad i skift, så att de var en månad i Libanon och två månader hemma. Adoniram hade uppsikt över de allmänna arbetena. 15 Salomo hade 70 000 man som bar bördor och 80 000 som högg sten i bergen. 16 Därtill kom de 3 300 högre arbetsledare som var anställda av Salomo för arbetet och ledde folket som utförde arbetet. 17 På kungens befallning bröt man stora och dyrbara stenar för att husets grund skulle kunna läggas med huggen sten. 18 Salomos byggnadsarbetare, Hirams byggnadsarbetare och folket från Gebal högg och beredde trävirke och stenar till huset.


Fotnoter
5:1Hiram   Regerade ca 980-947 f Kr. Hade hjälpt David när han byggde sitt palats (2 Sam 5:11 ).
5:8cederträ   Berömt barrträ rikt på kåda, vilket skyddar mot insekter och ger en behaglig doft.
5:1120 000 korer vete   Ca 4,5 miljoner liter eller dagsransoner. Det sjöfarande Tyrus (9:27 ) var beroende av att importera mat, även under nytestamentlig tid (Apg 12:20 ).
5:11tjugo korer olja   Ca 4 500 liter. Andra handskrifter (Septuaginta): ”tjugotusen bat-mått olja” (ca 450 000 liter). Oliver stötta i mortel gav den bästa kvaliteten.

Parallellställen
5:12 Sam 5:11 1 Krön 14:1 2 Krön 2:3f.
5:52 Sam 7:13 1 Krön 22:10 28:6.
5:71 Kung 10:9.
5:121 Kung 3:12 4:29.
5:141 Kung 4:6.
5:152 Krön 2:2 18.
5:18Hes 27:9.