× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara*. 2 På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort.*3 Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort.

I. HIMLENS OCH JORDENS FORTSATTA HISTORIA 2:4-4:26

4 Detta är himlens och jordens fortsatta historia* sedan de skapats, när Herren* Gud hade gjort jord och himmel.

5 Markens alla buskar fanns ännu inte på jorden och markens alla örter hade ännu inte vuxit upp, för Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. 6 Men en dimma* kom upp ur jorden och vattnade hela marken. 7 Och Herren Gud formade människan av jord* från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.

8Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format. 9 Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont.*

10 Från Eden* gick det ut en flod som vattnade lustgården och sedan delade sig i fyra huvudgrenar. 11 Den första heter Pishon. Det är den som flyter runt hela landet Havila*, där det finns guld. 12 Guldet i det landet är gott, och där finns också bdelliumharts och onyxsten. 13 Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush*. 14 Den tredje floden heter Tigris*. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat.

15Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. 16 Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, 17 men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.”

18Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like*.” 19Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. 20 Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like.

21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat, tog han ut ett av hans revben* och fyllde dess plats med kött. 22 Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. 23 Då sade mannen:


”Äntligen! Hon är ben av mina ben*
och kött av mitt kött.
Hon ska heta kvinna,
för av man är hon tagen.”*

24 Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.*25 Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra.


Fotnoter
2:1hela sin härskara   Hebr. savá betecknar antingen änglarnas här (jfr t ex Ps 103:21 ) eller helheten av allt som blev skapat (jfr t ex Ps 33:6 ).
2:2 Citeras i Hebr 4:4 .
2:4fortsatta historia   Hebr. toledót , ett uttryck som anknyter till det föregående (här skapelsen, 1:1 -2:3 ) och redogör för dess fortsättning. Se inledningsnoten för de tio toledót-avsnitten.
2:4Herren   Hebr. Jhvh, det heliga gudsnamnet (se 2 Mos 3:14f med not).
2:6en dimma   Annan översättning (så Septuaginta): ”ett källflöde”.
2:7människan … jord   På hebreiska adám … adamá .
2:9Livets träd   En symbol för Guds eviga liv (se 3:22 , Ords 3:18 , 11:30 , Upp 2:27 , 22:2 ).
2:10Eden   Betyder ”ljuvlighet” eller ”fruktbarhet”. Dess plats är okänd men bör ha legat i trakten kring Mesopotamien.
2:11landet Havila   Betyder ”sandlandet”. Syftar troligen på arabiska halvön (jfr 10:29 , 25:18 ), som är rik på guld, onyx och doftande rökelsekåda (bdellium).
2:13Kush   Betecknar normalt Nubien söder om Egypten. Det har föreslagits att ordet här syftar på kassiternas land i bergen mellan Irak och Iran.
2:14Tigris   Hebr. Hiddékel (jfr Dan 10:4 ).
2:18en som är hans like   Ordagrant: ”liksom mittemot honom” (som motsvarar, stämmer).
2:21revben   Hebr. séla kan också översättas ”sida”. Det sumeriska ordet för revben (ti ) kan också översättas ”liv” (liksom Eva, jfr not till 3:20 ).
2:23ben av mina ben   Skelettets ben, kroppens innersta och tåligaste del, symboliserar människans kärna och väsen (jfr Ps 32:3 , 139:15 ).
2:23kvinna … man   På hebreiska ishá … ish .
2:24 Citeras av Jesus i Matt 19:5 , Mark 10:7 och av Paulus i 1 Kor 6:16 , samt med syftning på Kristus i Ef 5:31 .

Parallellställen
2:22 Mos 20:11 31:17 5 Mos 5:14 Hebr 4:4.
2:71 Kor 15:45 47.
2:91 Mos 3:22 Ords 3:13 18 Upp 2:7 22:2.
2:17Rom 5:12 6:23 Jak 1:15.
2:18Pred 4:8f 1 Kor 11:8f.
2:221 Kor 11:8 1 Tim 2:13.
2:24Matt 19:5 Mark 10:7f Ef 5:31.
2:251 Mos 3:7.