× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Då kom Kirjat-Jearims män och hämtade upp Herrens ark dit och förde den in i Abinadabs hus på höjden. De helgade hans son Eleasar till att ta hand om Herrens ark.

Samuel som domare

2 Från den dagen då arken fick sin plats i Kirjat-Jearim gick en lång tid, tjugo år.* Hela Israels hus suckade efter Herren. 3 Men Samuel sade till alla israeliterna: ”Om ni av hela ert hjärta vill vända om till Herren, så gör er av med de främmande gudarna och ashtarterna och vänd era hjärtan till Herren och tjäna endast honom. Då ska han rädda er från filisteernas hand.” 4 Då gjorde Israels barn sig av med baalerna och ashtarterna och tjänade endast Herren.

5 Sedan sade Samuel: ”Samla hela Israel till Mispa*, så ska jag be till Herren för er.” 6 Då samlades de i Mispa och öste upp vatten och hällde ut det inför Herren och fastade den dagen och sade: ”Vi har syndat mot Herren.” Och Samuel dömde* Israels barn i Mispa.

7 När filisteerna hörde att Israels barn hade samlats i Mispa, drog filisteernas furstar upp mot Israel. Israeliterna fick höra det och blev rädda för filisteerna. 8 Israels barn sade till Samuel: ”Sluta inte ropa till Herren vår Gud för oss, så att han räddar oss från filisteernas hand.” 9 Då tog Samuel ett dilamm och offrade det som ett helt brännoffer åt Herren. Samuel ropade till Herren för Israel och Herren bönhörde honom. 10 Medan Samuel offrade brännoffret ryckte filisteerna fram till strid mot Israel. Men Herren lät ett starkt åskväder dundra över filisteerna på den dagen och förvirrade dem, och de blev slagna av Israel. 11 Och Israels män drog ut från Mispa och förföljde filisteerna och nergjorde dem ända till trakten nedanför Bet-Kar.

12 Då tog Samuel en sten och reste den mellan Mispa och Shen* och gav den namnet Eben-Ezer,* och han sade: ”Ända till nu har Herren hjälpt oss.” 13 Så blev filisteerna kuvade och kom inte in i Israels land mer. Herrens hand var emot filisteerna så länge Samuel levde. 14 Städerna som filisteerna hade tagit från Israel kom alla tillbaka till Israel, från Ekron ända till Gat. Även det tillhörande området räddade Israel tillbaka från filisteerna, och det blev fred mellan Israel och amoreerna*.

15 Samuel var domare i Israel så länge han levde. 16 Varje år reste han omkring mellan Betel, Gilgal och Mispa. På alla dessa platser dömde han Israel. 17 Sedan brukade han vända tillbaka till Rama, som var hans hem, och dömde Israel där. Han byggde där ett altare åt Herren.


Fotnoter
7:2tjugo år   Kanske ca 1075-1055 f Kr.
7:5Mispa   Betyder ”vaktpost”, en befäst bosättning drygt en mil norr om Jerusalem (Dom 20:1 ).
7:6dömde   Domarna skipade inte bara rätt (2 Mos 18:16 , 5 Mos 17:8f ), utan samlade dessutom Israels stammar till försvar mot angripare (se Domarboken).
7:12Shen   Betyder ”tanden”, kanske en spetsig klippa. Andra handskrifter (Septuaginta och Peshitta): ”Jeshana” (ort ca en mil norrut, jfr 2 Krön 13:19 ).
7:12Eben-Ezer   Betyder ”hjälpstenen” (jfr namnet ”Ebenezer”). Ledare reste gärna minnesstenar över militära segrar, s k ”stelar” som ibland överlevt till i dag och kompletterar Bibelns historieskildring. Detta Eben-Ezer ersatte det förra (4:1f ) som förknippades med nederlag.
7:14amoreerna   Här troligen ett samlingsnamn för landets icke-israelitiska invånare.

Parallellställen
7:12 Sam 6:4.
7:31 Mos 35:2 5 Mos 6:4f Jos 24:23 Matt 4:10 Luk 4:8.
7:4Dom 10:16.
7:5Dom 20:1 1 Sam 10:17.
7:6Klag 2:19.
7:10Jos 10:10 1 Sam 2:10 2 Sam 22:14.
7:121 Sam 4:1.