× 
 Från
 Till
 Metod

 

En församlingsledares egenskaper

1 Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 2 En församlingsledare* måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. 3 Han får inte missbruka vin eller vara våldsam, utan ska vara vänlig, fridsam och fri från pengabegär. 4 Han ska ta väl hand om sin familj och se till att barnen lyder och visar all respekt.* 5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur ska han då kunna ta hand om Guds församling?

6 Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom*. 7 Han måste också ha gott anseende bland de utomstående, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.

Församlingstjänares egenskaper

8 Församlingstjänarna ska på samma sätt vara värdiga och ärliga, inte missbruka vin eller vara ute efter pengar.* 9 De ska hålla fast vid trons hemlighet med rent samvete. 10 Men även de ska först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare om det inte finns något att anföra mot dem.

11 Kvinnorna ska på samma sätt vara värdiga, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt. 12 En församlingstjänare ska vara en enda kvinnas man. Han ska ta väl hand om sina barn och sin familj*. 13 De som sköter sin tjänst väl får en god ställning och stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.

Gudsfruktans hemlighet

14 Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig. 15 Men om jag dröjer vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. 16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet:


Han* blev uppenbarad i köttet,
bevisad rättfärdig genom Anden,
sedd av änglarna*,
predikad bland folken,
trodd i världen,
upptagen i härligheten.

Fotnoter
3:2församlingsledare   I apostolisk tid är grek. epískopos (församlingsledare) och presbýteros (äldste) olika benämningar på samma tjänst. Längre fram blev orden lånord (biskop och präst).
3:4ta … hand om   Annan översättning: "leda" (även i vers 5 och 12).
3:6djävulens   Annan översättning: "förtalarens" (en mänsklig motståndares).
3:8församlingstjänarna   Grek. diakónous (jfr "diakoner"). Även i 3:10 , 3:12 .
3:12familj   Under Bibelns tid ett bredare begrepp som även inbegrep släktingar och tjänstefolk.
3:16Han   Andra handskrifter: "Gud". De två grekiska orden är mycket lika varandra i det förkortade skrivsätt som användes i handskrifterna: OS (han) och ΘS (Theós , Gud). Båda varianterna förkunnar Jesu gudom som den uppenbarade hemligheten.
3:16sedd av änglarna   Annan översättning: "sedd av sändebuden", dvs apostlarna. Se fortsättningen: "predikad …"

Parallellställen
3:1Apg 20:28 Fil 1:1.
3:2Tit 1:5f.
3:32 Tim 2:24.
3:41 Sam 2:12.
3:72 Kor 8:21.
3:81 Tim 3:3.
3:91 Tim 1:19.
3:11Tit 2:3.
3:13Matt 25:21.
3:16Joh 1:14 Rom 16:25 Kol 1:27.