× 
 Från
 Till
 Metod

 

Joshafat blir kung i Juda

1 Hans son Joshafat* blev kung efter honom. Han stärkte sitt välde mot Israel 2 och förlade krigsfolk i alla befästa städer i Juda och trupper i Juda land och i de städer i Efraim som hans far Asa hade intagit. 3Herren var med Joshafat, för han vandrade de vägar som hans fader David hade gått under sin första tid. Han sökte inte baalerna, 4 utan sin fars Gud sökte han. Han lydde Guds bud och gjorde inte som Israel. 5Herren stärkte kungadömet i hans hand. Hela Juda gav gåvor åt Joshafat, och han fick stor rikedom och ära. 6 Han var stolt över att gå Herrens vägar och avlägsnade offerhöjderna och asherapålarna i Juda.

7 I sitt tredje regeringsår sände Joshafat ut sina hövdingar Ben-Hajil, Obadja*, Sakarja, Netanel och Mikaja för att undervisa i Juda städer. 8 Tillsammans med dem sände han leviterna Shemaja, Netanja, Sebadja, Asael, Shemiramot, Jonatan, Adonia, Tobia och Tob-Adonia, och de hade med sig prästerna Elishama och Joram. 9 Dessa undervisade i Juda och hade Herrens lagbok med sig. De reste omkring till alla Juda städer och undervisade folket.

10 Fruktan för Herren kom över alla kungadömen i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade föra krig mot Joshafat. 11 Några av filisteerna förde gåvor till Joshafat och gav silver i skatt. Och araberna förde småboskap till honom, 7 700 baggar och 7 700 bockar.

12 Joshafat blev mäktigare och mäktigare och byggde borgar* och förrådsstäder i Juda. 13 Han hade stora förråd i Juda städer och krigsfolk, tappra stridsmän, i Jerusalem. 14 Och detta var ordningen bland dem efter deras familjer. Till Juda hörde följande höga befäl: befälhavaren Adna och med honom 300 000 tappra stridsmän, 15 därefter befälhavaren Johanan och med honom 280 000 man 16 och efter honom Amasja, Sikris son, som frivilligt hade gett sig i Herrens tjänst, och med honom 200 000 tappra stridsmän. 17 Från Benjamin kom Eljada, en tapper stridsman, och med honom 200 000 man beväpnade med båge och sköld. 18 Därnäst kom Josabad och med honom 180 000 man, rustade till strid. 19 Det var dessa som gjorde tjänst hos kungen, och därtill kom de som kungen hade förlagt i de befästa städerna i hela Juda.


Fotnoter
17:1Joshafat   Betyder ”Herren dömer” (jfr Joel 3:2 ). Han regerade ca 872-848 f Kr och var samregent med Asa till 870 f Kr. Se även 1 Kung 22, 2 Kung 3.
17:7Obadja   Möjligen den Obadja som senare skrev Obadjas bok (se not till 21:8 ).
17:12byggde borgar   Ett flertal befästningar från denna tid har grävts ut vid Jordan och Döda havet.

Parallellställen
17:11 Kung 15:24 22:41.
17:51 Sam 10:27 2 Krön 18:1.
17:101 Mos 35:5 2 Krön 14:14 20:29.
17:111 Kung 4:21.