× 
 Från
 Till
 Metod

 

Salomos övriga verksamhet

1 När Salomo hade byggt på Herrens hus och sitt eget hus i tjugo år, 2 byggde han upp de städer som Huram hade gett honom* och lät Israels barn bosätta sig i dem. 3 Och Salomo drog till Hamat-Soba* och lade det under sig. 4 Och han byggde upp Tadmor* i öknen och alla de förrådsstäder som han byggde i Hamat. 5 Han byggde upp Övre Bet-Horon* och Nedre Bet-Horon och gjorde dem till befästa städer med murar, portar och bommar, 6 dessutom Baalat* och alla de städer där han hade sina förråd, vagnar och hästar, och allt det andra som han önskade bygga i Jerusalem, på Libanon och i övrigt i hela det land som lydde under hans välde.

7 Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoreerna, periseerna, hiveerna och jebusiterna och som inte var israeliter, 8 avkomlingarna efter alla som Israels barn inte hade utrotat utan som fanns kvar i landet, dem gjorde Salomo arbetspliktiga, så som de är än i dag.

9 Men av Israels barn gjorde Salomo inte några till slavar vid sina arbeten, utan de blev krigsmän och befälhavare för hans krigsfolk eller befäl för hans vagnar och ridhästar. 10 Och kung Salomo hade tvåhundrafemtio överfogdar som hade befälet över folket.

11 Och Salomo förde faraos dotter från Davids stad till det hus han hade byggt åt henne, för han sade: ”Min hustru ska inte bo i Davids, Israels kungs, hus. Det är en helig plats, eftersom Herrens ark har kommit dit.”

12 Sedan offrade Salomo brännoffer åt HerrenHerrens altare, som han hade byggt framför förhuset. 13 Varje dag offrade han enligt Moses befallning de bestämda offren* för den dagen, på sabbaterna, vid nymånaderna och vid högtiderna tre gånger om året: vid det osyrade brödets högtid, vid veckohögtiden och vid lövhyddohögtiden. 14 Efter sin far Davids förordning fastställde han de avdelningar där prästerna skulle tjänstgöra. Han uppdrog också åt leviterna att sjunga lovsången och betjäna prästerna, varje dag de för den dagen bestämda göromålen. Han uppdrog också åt dörrvakterna efter deras avdelningar att hålla vakt vid de särskilda portarna, för så hade gudsmannen David befallt. 15 Man vek inte av från kungens beslut om prästerna och leviterna, varken när det gällde skatterna eller någon annan sak. 16 Så utfördes allt Salomos arbete, först fram till den dag då grunden lades till Herrens hus och sedan tills det blev slutfört. Så blev Herrens hus färdigt.

17 Vid denna tid begav sig Salomo till Esjon-Geber och till Eilat på havsstranden i Edoms land. 18 Och Huram sände till honom genom sina tjänare skepp och sjökunnigt manskap. De for tillsammans med Salomos tjänare till Ofir* och hämtade därifrån fyrahundrafemtio talenter guld* som de förde till kung Salomo.


Fotnoter
8:2de städer som Huram hade gett honom   Kung Hiram fick tjugo städer av Salomo som han inte var nöjd med (1 Kung 9:11f ). Han tycks här ge tillbaka dem.
8:3Hamat-Soba   Arameiskt smårike i västra Syrien som även besegrats av David (1 Krön 18:3 ).
8:4Tadmor   Oasen Palmyra i centrala Syrien, en viktig handelsstation i öknen öster om Hamat.
8:5Bet-Horon   Ca en mil nordväst om Jerusalem.
8:6Baalat   Låg väster om Jerusalem (Jos 19:44 ), möjligen Baala där arken hade stått (1 Krön 13:6 ).
8:13de bestämda offren   Se instruktionerna i 4 Mos 28-29.
8:18Ofir   Troligen Jemen (1 Mos 10:29 ), möjligen Indien eller Östafrika.
8:18fyrahundrafemtio talenter guld   Ca 13,5 ton.

Parallellställen
8:11 Kung 9:10f.
8:41 Kung 9:17f.
8:55 Mos 3:5 1 Krön 7:24.
8:8Jos 16:10 1 Kung 9:21.
8:111 Kung 3:1 7:8 9:24.
8:121 Kung 9:25.
8:133 Mos 23:37 4 Mos 28:2f 5 Mos 16:16.
8:141 Krön 24:3f 26:1f.
8:171 Kung 9:26f.