× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rökelsealtaret

1 Du ska göra ett altare att tända rökelse på. Av akacieträ ska du göra det. 2 Det ska vara fyrkantigt, en aln långt och en aln brett, och två alnar* högt. Hornen ska göras i ett stycke med altaret. 3 Du ska överdra det med rent guld, både ovansidan och väggarna runt omkring, likaså hornen. Du ska också göra en kant av guld runt altaret. 4 Två ringar av guld ska du göra till det och sätta dem under kanten på två sidor. På två motsatta sidostycken ska du sätta dem som hållare för stänger, så att man kan bära altaret med dem. 5 Stängerna ska du göra av akacieträ och överdra dem med guld. 6 Du ska ställa altaret framför förhänget framför vittnesbördets ark. Det ska stå framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet, där jag ska uppenbara mig för dig.

7 Aron ska tända väldoftande rökelse på altaret*. Varje morgon när han gör i ordning lamporna ska han tända rökelse. 8 Aron ska också tända rökelse när han sätter upp lamporna i skymningen. Detta ska vara det dagliga rökelseoffret inför Herrens ansikte från släkte till släkte. 9 Ni ska inte låta någon främmande rökelse komma på det och inte heller brännoffer eller matoffer och ni ska inte utgjuta något dryckesoffer på det. 10 En gång om året ska Aron bringa försoning* för altarets horn. Med blod från försoningssyndoffret ska han en gång om året bringa försoning för det, släkte efter släkte. Det är högheligt för Herren.

Lösepenningen

11Herren sade till Mose: 12 När du räknar antalet av Israels barn som ska mönstras, ska var och en vid mönstringen ge åt Herren en lösepenning för sitt liv så att ingen straffdom drabbar dem vid mönstringen. 13 Var och en som tas upp bland de mönstrade ska ge en halv sikel* efter helgedomssikelns* vikt, sikeln räknad till tjugo gera*, en halv sikel som offergåva åt Herren. 14 Var och en som tas upp bland de mönstrade, den som är tjugo år gammal eller mer, ska ge detta som en offergåva åt Herren. 15 Den rike ska inte ge mer och den fattige inte mindre än en halv sikel när ni ger offergåvan åt Herren som lösen för ert liv. 16 Du ska ta emot lösensumman från Israels barn och ge den till arbetet vid uppenbarelsetältet. Detta ska vara en påminnelse för Israels barn inför Herrens ansikte, att lösen betalas för era själar.

Kopparkaret

17Herren sade till Mose: 18 Du ska göra ett kar av koppar med en fotställning av koppar att användas till tvättning, och du ska ställa det mellan uppenbarelsetältet och altaret och hälla vatten i det. 19 Aron och hans söner ska tvätta sina händer och fötter med vatten från det. 20 När de går in i uppenbarelsetältet ska de tvätta sig med vatten för att de inte ska dö, så även när de träder fram till altaret för att göra tjänst genom att tända eldsoffer åt Herren. 21 De ska tvätta sina händer och fötter för att inte dö. Detta ska vara en evig stadga för dem, för Aron själv och hans efterkommande från släkte till släkte.

Smörjelseoljan

22Herren sade vidare till Mose: 23 Ta kryddor av finaste slag: femhundra siklar flytande myrra, hälften så mycket doftande kanel, alltså tvåhundrafemtio siklar, tvåhundrafemtio siklar doftande kalmus, 24 femhundra siklar kassia efter helgedomssikelns vikt och en hin* olivolja. 25 Av detta ska du göra en helig smörjelseolja, en doftande blandning, en konstmässigt beredd salva. Det ska vara en helig smörjelseolja. 26 Med denna olja ska du smörja uppenbarelsetältet, vittnesbördets ark, 27 bordet med alla dess tillbehör, ljusstaken med dess tillbehör, rökelsealtaret, 28 brännofferaltaret med alla dess tillbehör och slutligen karet med dess fotställning. 29 Du ska helga dessa föremål så att de blir högheliga. Och var och en som rör vid dem blir helig.

30 Aron och hans söner ska du smörja och helga till präster åt mig. 31 Du ska säga till Israels barn: Detta ska vara min heliga smörjelseolja från släkte till släkte. 32 Smörj inte någon annan människas kropp med den och gör inte heller någon annan smörjelseolja med denna sammansättning. Helig är den, och helig ska den vara för er. 33 Den som gör en sådan blandning och använder något av den på en obehörig ska utrotas ur sitt folk.

Rökelsen

34Herren sade till Mose: Ta väldoftande kryddor, stakte, sjönagel och galbanum* och dessutom rent rökelseharts, lika mycket av varje slag, 35 och gör rökelse av dem, en konstmässigt beredd blandning, saltad*, ren och helig. 36 En del av den ska du stöta till pulver och lägga framför vittnesbördet i uppenbarelsetältet, där jag ska uppenbara mig för dig. Höghelig ska den vara för er. 37 Den rökelse ni gör med denna sammansättning får ni inte göra åt er själva. Den ska vara helig för dig inför Herren. 38 Den som gör en sådan för att njuta av doften ska utrotas ur sitt folk.


Fotnoter
30:2en aln … två alnar   Närmare 50 x 50 x 100 cm.
30:7rökelse på altaret   Symbol för bön (Ps 141:2 , Upp 5:8 , 8:3 ), en prästerlig uppgift (4 Mos 16:7 , 2 Krön 26:16 ). Här uppenbarade sig ängeln Gabriel för prästen Sakarias (Luk 1:11 ).
30:10En gång om året ska Aron bringa försonin   g På försoningsdagen (se 3 Mos 16).
30:13halv sikel   Drygt 5 gram. Efter exilen på 500-talet f Kr blev detta en årlig tempelskatt (Neh 10:32 ), ett uttryck för solidaritet som även betalades av Jesus och apostlarna (Matt 17:24f ).
30:13helgedomssikeln   Troligen en gällande auktoritativ vikt i templet (jfr 3 Mos 19:36 ). Dess exakta vikt är inte känd men uppskattas till mellan 10-11,5 gram.
30:13gera   Hebr. för ”korn”, den minsta vikten som motsvarade drygt 0,5 gram.
30:23ffemhundra … tvåhundrafemtio siklar … en hin   Drygt 5 kg, 2,5 kg och 3,5 liter.
30:34stakte, sjönagel och galbanum   Väldoftande kådor. Sjönagel (shchélet ) har traditionellt tolkats som en havssnäcka. Sådana klassades dock som orena (3 Mos 11:10-11 ).
30:35saltad   Salt motverkar förruttnelse och symboliserade därför renhet och förbundstrohet (jfr 4 Mos 18:19 , Matt 5:13 ), även bland omkringliggande folk.

Parallellställen
30:12 Mos 37:25f.
30:62 Mos 25:22.
30:93 Mos 10:1.
30:103 Mos 16:18f Hebr 9:7 10:14.
30:124 Mos 1:2f 26:2 2 Sam 24:1f 1 Krön 21:1f.
30:182 Mos 38:8 40:30f.
30:252 Mos 37:29 3 Mos 8:10.
30:262 Mos 40:9f.
30:342 Mos 37:29.
30:362 Mos 25:22.