× 
 Från
 Till
 Metod

 

Brännofferaltaret

1 Han gjorde brännofferaltaret av akacieträ. Det var liksidigt, fem alnar långt och fem alnar brett, och fyrkantigt och tre alnar* högt. 2 Han gjorde horn till det och satte dem i de fyra hörnen.

Hornen gjordes i ett stycke med altaret, och han överdrog det med koppar. 3 Altarets alla tillbehör gjorde han av koppar: askkärlen, skovlarna, skålarna, gafflarna och fyrfaten. 4 Och han gjorde ett galler till altaret, ett nät av koppar, och satte det nertill under avsatsen på altaret, så att det nådde upp till mitten. 5 Han göt också fyra ringar och satte dem i de fyra hörnen på koppargallret som hållare för stängerna. 6 Och han gjorde stängerna av akacieträ och överdrog dem med koppar.

7 Han sköt in stängerna i ringarna på sidorna av altaret, så att man kunde bära det med dem. Ihåligt och av plankor gjordes det.

Karet av koppar

8 Han gjorde karet av koppar med en fotställning av koppar. Till det använde han speglar* som hade tillhört de kvinnor som gjorde tjänst* vid ingången till uppenbarelsetältet.

Förgården

9 Han gjorde också förgården. För den södra sidan, åt söder, gjordes omhängena till förgården av tvinnat fint lingarn, hundra alnar långa. 10 Till dem gjordes tjugo stolpar med tjugo fotstycken av koppar, men stolparnas krokar och band gjordes av silver. 11 Även för norra sidan gjordes omhängena hundra alnar långa, och till dem gjordes tjugo stolpar med tjugo fotstycken av koppar, men stolparnas krokar och band gjordes av silver. 12 För västra sidan gjordes omhängena femtio alnar* långa. Till dem gjordes tio stolpar och tio fotstycken, men stolparnas krokar och band gjordes av silver. 13 Också för framsidan, åt öster, gjordes de femtio alnar långa. 14 På ena sidan om porten till förgården gjordes omhängena femton alnar långa med tre stolpar och tre fotstycken, och likaså gjordes omhängena på andra sidan femton alnar långa, med tre stolpar och tre fotstycken, alltså lika på båda sidor om porten till förgården. 15 Alla omhängena runt förgården gjordes av tvinnat fint lingarn. 16 Fotstyckena till stolparna gjordes av koppar, men stolparnas krokar och band var av silver, och deras knoppar överdrogs med silver. 17 Alla förgårdens stolpar försågs med band av silver.

18 Draperiet för porten till förgården gjordes i brokig vävnad av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, tjugo alnar långt och fem alnar* högt, efter tygets bredd, i likhet med förgårdens omhängen. 19 Till förhänget gjordes fyra stolpar med fyra fotstycken av koppar, men deras krokar och band var av silver, och deras knoppar överdrogs med silver. 20 Alla tältpluggarna till tabernaklet och till förgården runt omkring gjordes av koppar.

Mängden av material

21 Detta är vad som beräknas ha gått åt till tabernaklet, vittnesbördets tabernakel, enligt den beräkning som Mose gav befallning om och som utfördes genom leviterna under ledning av Itamar, prästen Arons son. 22 Besalel, son till Uri, son till Hur av Juda stam, utförde allt som Herren hade gett Mose befallning om. 23 Till medhjälpare hade han Oholiab, Ahisamaks son av Dans stam, en konsthantverkare som tänkte ut mönster och kunde göra brokiga vävnader i mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn.

24 Det guld som använts till arbetet med att färdigställa hela helgedomen, det guld som hade getts som offer, utgjorde sammanlagt 29 talenter och 730 siklar* efter helgedomssikelns vikt. 25 Det silver som gavs av de mönstrade av folkförsamlingen utgjorde 100 talenter och 1 775 siklar* efter helgedomssikelns vikt. 26 En beka per person, det vill säga en halv sikel* efter helgedomssikelns vikt, togs upp bland de inmönstrade, var och en som var tjugo år gammal eller mer, 603 550 personer. 27 De hundra talenterna silver användes till att gjuta fotstyckena till helgedomen och till förhänget, 100 talenter till 100 fotstycken, en talent till varje fotstycke. 28 De 1 775 siklarna silver användes till att göra krokar till stolparna och till att överdra deras knoppar och göra band till dem. 29 Den koppar som hade getts som offer utgjorde 70 talenter och 2 400 siklar.* 30 Av den gjorde man fotstyckena till uppenbarelsetältets ingång och kopparaltaret med dess koppargaller och altarets alla tillbehör, 31 vidare fotstyckena till förgården, runt omkring, och fotstyckena till förgårdens port samt tabernaklets och förgårdens alla tältpluggar, runt omkring.


Fotnoter
38:1brännoffersaltaret … fem alnar … tre alnar   Närmare 2,5 x 2,5 x 1,5 meter.
38:8koppar … speglar   Under antiken tillverkades speglar av metall (jfr 1 Kor 13:12 ).
38:8kvinnor som gjorde tjänst   Även efter tillverkningen av tabernaklet (35:25 ) tjänstgjorde kvinnor där (1 Sam 2:22 , se även 4 Mos 6:2 ). Deras uppgifter specificeras inte närmare.
38:11fomhängena … hundra … femtio … femton alnar   Närmare 50 meter, 25 meter och 7 meter.
38:18Förhänget … tjugo … fem alnar   Närmare 10 x 2,5 meter.
38:2429 talenter och 730 siklar   Ca 1 ton guld.
38:25100 talenter och 1775 siklar   Nästan 3,5 ton silver.
38:26en beka … en halv sikel   Drygt 5 gram silver.
38:2970 talenter och 2400 siklar   Nästan 2,5 ton silver.

Parallellställen
38:12 Mos 27:1f.
38:82 Mos 30:17f.
38:92 Mos 27:9f.
38:262 Mos 30:13f 4 Mos 1:46.