× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

1 Från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel. Till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. 2 Nåd och frid vare med er i allt rikare mått genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus.

Att visa tron i sitt liv

3 Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet*. 4 Genom dessa har han gett oss sina stora och dyrbara löften, för att ni genom dem ska få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

5 Gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, 6 i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, 7 i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor. 8 För om allt detta finns hos er och får växa, blir ni inte overksamma eller utan frukt i er kunskap om vår Herre Jesus Kristus. 9 Men den som saknar detta är närsynt och blind och har glömt att han blev renad från sina tidigare synder.

10 Var därför desto ivrigare, bröder, att befästa er kallelse och utkorelse. Gör ni det ska ni aldrig någonsin falla, 11 för ni får en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike.

12 Därför tänker jag ständigt påminna er om detta, trots att ni redan vet det och är befästa i den sanning som ni har. 13 Jag ser det som min plikt att väcka er med mina påminnelser så länge jag är kvar i detta tält*, 14 för jag vet att jag snart* ska lägga av mig mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. 15 Men jag vill göra vad jag kan för att ni också efter min bortgång alltid ska minnas detta.

Inte myter utan Guds uppenbarelse

16 Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst för er, utan vi var ögonvittnen till hans majestät. 17 Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska Härligheten*: "Han är min Son, min Älskade. I honom har jag min glädje." 18 Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget.

19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en dyster plats tills dagen gryr och morgonstjärnan* går upp i era hjärtan. 20 Framför allt ska ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen tolkning*. 21 Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.


Inledning till boken
Aposteln Petrus skriver sitt andra brev som ett slags andligt testamente där han varnar för falska lärare (kap 2) och manar till trohet i den yttersta tiden (kap 3). Petrus ger brevet en personlig prägel, framhåller sin roll som ögonvittne till Kristi förklaring (1:16f) och använder uttryck från sitt förflutna som fiskare, t ex "lockar" (i betydelsen agnar med bete, 2:14, 18). Troligen tillkom brevet i Rom vid mitten av 60-talet e Kr, strax före Petrus martyrdöd under kejsar Nero (1:14, Joh 21:19 med not).


Fotnoter
1:3godhet   Annan översättning: "kraft" eller "dygd" (jfr vers 5).
1:13detta tält   Kroppen (jfr 2 Kor 5:f och not till Joh 1:14 ).
1:14snart   Annan översättning: "plötsligt".
1:17den majestätiska Härligheten   Gud i hans majestät. Se Matt 17:5 , Mark 9:7 , Luk 9:35 .
1:19morgonstjärnan   Jfr Upp 22:16 , där "morgonstjärnan" syftar på Kristus (se även 4 Mos 24:17 ).
1:20har kommit till genom egen tolkning   Annan översättning: "är till för egen tolkning".

Parallellställen
1:21 Petr 1:2 Jud v 2.
1:32 Kor 4:6.
1:4Rom 8:14f Ef 4:22f.
1:5Gal 5:6 22.
1:61 Kor 9:25.
1:7Rom 12:10 1 Tess 3:12.
1:8Tit 3:14.
1:91 Joh 2:9 11.
1:10Hebr 3:14.
1:12Rom 15:14f Jud v 5.
1:132 Petr 3:1.
1:14Joh 21:18f.
1:16Matt 17:1f Joh 1:14.
1:17Matt 3:17 17:5.
1:19Ps 119:105 Upp 2:28.
1:212 Tim 3:16 1 Petr 1:11.