× 
 Från
 Till
 Metod

 

David blir kung över hela Israel

1 Sedan kom Israels alla stammar till David i Hebron och sade: ”Vi är av samma kött och blod* som du. 2 Redan för länge sedan, när Saul var kung över oss, var det du som var ledare och anförare för Israel. Och Herren har sagt till dig: Du ska vara herde för mitt folk Israel, du ska vara furste över Israel.” 3 När Israels alla äldste kom till kungen i Hebron, slöt kung David förbund med dem i Hebron inför Herren. Och de smorde David till kung över Israel.

4 David var trettio år när han blev kung, och han regerade i fyrtio år. 5 I Hebron regerade han över Juda i sju år och sex månader, och i Jerusalem regerade han i trettiotre år över hela Israel och Juda.

David erövrar Jerusalem

6 Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet. De sade till David: ”Hit kommer du inte in, till och med blinda och halta ska driva bort dig.” De tänkte: David kommer aldrig hit in. 7 Men David intog Sions borg*, det vill säga Davids stad.

8 På den dagen sade David: ”Den som slår jebusiterna ska gå genom vattentunneln* och nå fram till dessa halta och blinda som Davids själ hatar*.” Därför brukar man säga: ”Blinda och halta får inte komma in i huset.” 9 Och David slog sig ner i borgen och kallade den Davids stad. Där byggde han runt omkring, från Millo* och vidare inåt. 10 David blev allt mäktigare, och Herren Gud Sebaot var med honom.

11 Kung Hiram* i Tyrus skickade sändebud till David med cederträ* och med snickare och stenhuggare, och de byggde ett hus åt David. 12 Och David förstod att Herren hade befäst honom som kung över Israel och att han hade upphöjt hans kungadöme för sitt folk Israels skull.

13 David tog sig ännu fler bihustrur och hustrur* från Jerusalem sedan han hade lämnat Hebron, och ännu fler söner och döttrar föddes åt David. 14 Detta är namnen på de söner som föddes åt honom i Jerusalem: Shammua, Shobab, Natan, Salomo, 15 Jibhar, Elishua, Nefeg, Jafia, 16 Elishama, Eljada och Elifelet.

David besegrar filisteerna

17 När filisteerna hörde att David hade blivit smord till kung över Israel, drog de alla upp för att söka efter David. När David hörde det gick han ner till borgen. 18 Filisteerna hade nu kommit fram och spred sig i Refaimdalen*. 19 Då frågade David Herren: ”Ska jag dra upp mot filisteerna? Ger du dem i min hand?” Herren svarade David: ”Dra upp! Jag ska ge filisteerna i din hand.” 20 Så kom David till Baal-Perasim, och där besegrade David dem. Han sade: ”Herren bröt ner mina fiender framför mig som en flodvåg.” Därav fick platsen namnet Baal-Perasim.*21 Filisteerna övergav där sina avgudabilder, och David och hans män förde bort dem.

22 Men filisteerna drog upp igen och spred sig i Refaimdalen. 23 När David då frågade Herren, svarade han: ”Du ska inte dra upp dit. Gå runt dem bakifrån och anfall dem från det håll där bakaträden* står. 24 När du hör ljudet av steg i bakaträdens toppar ska du genast rycka fram, för då har Herren gått ut framför dig för att slå filisteernas här.” 25 Och David gjorde som Herren hade befallt honom. Han slog filisteerna och förföljde dem från Geba ända till Gezer*.


Fotnoter
5:1kött och blod   Ordagrant: ”kött och ben” (stod för människans innersta kärna, jfr 1 Mos 2:23 ).
5:7Sions borg   Det äldsta Jerusalems högsta punkt. Dess grund finns bevarad till i dag.
5:8vattentunneln   Sammankopplar staden med Gihonkällan nere i Kidrondalen (1 Kung 1:33 , 2 Krön 32:30 ) och kan besökas än i dag.
5:8som Davids själ hatar   Annan översättning (så Septuaginta): ”som hatar Davids själ”.
5:9Millo   Betyder ”fyllning”, troligen en terrass på bergssidan som gav stöd under borgen.
5:11Hiram   Regerade ca 980-949 f Kr. Hjälpte senare Salomo att bygga templet (1 Kung 5) .
5:11cederträ   Berömt barrträ rikt på kåda, vilket skyddar mot insekter och ger en behaglig doft.
5:13fler bihustrur och hustrur   Äktenskap var ett medel för politiska allianser.
5:18Refaimdalen   Sydväst om Jerusalem (Jos 15:8 , 18:16 ).
5:20Baal-Perasim   Betyder ”genombrottens herre” (av hebr. parás , ”bröt ner”, jfr 6:8 ).
5:23bakaträden   Hebr. baká betyder ”gråta” (jfr Ps 84:7 ). Möjligen balsamträd (3-4 meter höga) vars doftande kåda utvanns som droppar.
5:25Gezer   Stad drygt 3 mil väster om Jerusalem, nära gränsen till filisteernas område.

Parallellställen
5:11 Krön 11:1f.
5:21 Sam 18:16 25:30 2 Sam 7:8 Ps 78:71.
5:31 Sam 16:13 2 Sam 2:4 1 Krön 12:23f.
5:41 Kung 2:11 1 Krön 29:27f.
5:52 Sam 2:11 1 Krön 3:4.
5:6Jos 15:63 Dom 1:21.
5:102 Sam 3:1.
5:111 Krön 14:1f.
5:131 Krön 3:9.
5:141 Krön 3:5f.
5:191 Sam 23:2 30:7f.
5:20Jes 28:21.