× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels första folkräkning

1Herren talade till Mose i Sinai öken, i uppenbarelsetältet, på första dagen i andra månaden av det andra året* efter deras uttåg ur Egyptens land. Han sade: 2 ”Räkna antalet av Israels barn, hela deras församling efter deras släkter och familjer. Skriv upp namnen på alla män, varje person* för sig, 3 alla vapenföra i Israel från tjugo år och uppåt. Du och Aron ska mönstra dem efter deras häravdelningar. 4 En man från varje stam ska vara med er, den som är huvudman för sin stams familjer.

5 Detta är namnen på de män som ska bistå er:


Från Ruben: Elisur, Shedeurs son,
6 från Simeon: Shelumiel,
Surishaddajs son,
7 från Juda: Nahshon,
Amminadabs son,
8 från Isaskar: Netanel, Suars son,
9 från Sebulon: Eliab, Helons son,
10 från Josefs barn:
från Efraim: Elishama,
Ammihuds son.
från Manasse: Gamliel,
Pedasurs son,
11 från Benjamin: Abidan,
Gideonis son,
12 från Dan: Ahieser,
Ammishaddajs son,
13 från Asher: Pagiel, Okrans son,
14 från Gad: Eljasaf, Deguels son,
15 från Naftali: Ahira, Enans son.”

16 Dessa var utvalda från församlingen. De var ledare för sina fäders stammar, stamhövdingar i Israel.

17 Mose och Aron tog med sig dessa namngivna män. 18 De samlade hela församlingen på första dagen i andra månaden, och folket infördes i förteckningen efter sina släkter och familjer. Var och en blev räknad, de som var tjugo år eller äldre, varje person för sig, 19 så som Herren hade befallt Mose. Och han mönstrade dem i Sinai öken.

20 Avkomlingarna till Rubens, Israels förstföddes, söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, var person för sig, alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 21 De mönstrade av Rubens stam var 46 500.

22 Avkomlingarna till Simeons söner mönstrades och upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, var person för sig, alla vapenföra män från tjugo år och uppåt. 23 De mönstrade av Simeons stam var 59 300.

24 Avkomlingarna till Gads söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 25 De mönstrade av Gads stam var 45 650.

26 Avkomlingarna till Judas söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 27 De mönstrade av Juda stam var 74 600.

28 Avkomlingarna till Isaskars söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 29 De mönstrade av Isaskars stam var 54 400.

30 Avkomlingarna till Sebulons söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 31 De mönstrade av Sebulons stam var 57 400.

32 Avkomlingarna till Josefs söner:

Avkomlingarna till Efraims söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 33 De mönstrade av Efraims stam var 40 500.

34 Avkomlingarna till Manasses söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 35 De mönstrade av Manasse stam var 32 200.

36 Avkomlingarna till Benjamins söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 37 De mönstrade av Benjamins stam var 35 400.

38 Avkomlingarna till Dans söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 39 De mönstrade av Dans stam var 62 700.

40 Avkomlingarna till Ashers söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 41 De mönstrade av Ashers stam var 41 500.

42 Avkomlingarna till Naftalis söner upptecknades efter sina släkter och familjer. Var och en räknades, alla vapenföra från tjugo år och uppåt. 43 De mönstrade av Naftali stam var 53 400.

44 Dessa var de mönstrade, de som mönstrades av Mose och Aron och Israels hövdingar, tolv män som var och en företrädde sin stamfamilj. 45 Och alla Israels barn mönstrades efter deras familjer, alla vapenföra i Israel från tjugo år och uppåt. 46 Alla de mönstrade var tillsammans 603 550.

47 Men leviterna i sin fädernestam mönstrades inte med de andra, 48 för Herren hade sagt till Mose: 49 Endast Levi stam ska du inte mönstra, och du ska inte räkna deras antal med Israels barn, 50 utan du ska ge leviterna ansvar för vittnesbördets tabernakel med alla dess föremål och tillbehör. De ska bära tabernaklet och alla dess föremål och göra tjänst vid det. Runt omkring tabernaklet ska de ha sitt läger. 51 När tabernaklet ska bryta upp ska leviterna ta ner det, och när tabernaklet ska sättas upp ska leviterna sätta upp det. Om någon annan kommer nära det ska han dödas. 52 Israels barn ska resa sina tält var och en i sitt läger och var och en under sitt baner, efter sina häravdelningar. 53 Men leviterna ska slå läger runt omkring vittnesbördets tabernakel, så att inte vrede drabbar Israels barns församling. Och leviterna ska ha ansvaret för vittnesbördets tabernakel och dess skötsel.

54 Israels barn gjorde så. I allt gjorde de som Herren hade befallt Mose.


Inledning till boken
Fjärde Moseboken kallas också Numeri (latin för ”antal”) och Bamidbár (hebreiska för ”i öknen”, 1:1). Den skildrar folkets ökenvandring från berget Sinai (1:1) upp till Moabs hedar öster om floden Jordan och Jeriko (33:50), en tidsrymd av 38 år (1445-1406 f Kr). Israeliterna räknas (kap 1-4) och får fler lagar (5-10), men klagar och gör uppror (11-20) så att den första generationen dör utanför Ka­naans land (14:29f). En ny generation intar landet öster om Jordan (21) men utmanas av moabiter och midjaniter (22-25, 31). De räknas (26), får fler lagar (27-30) och förbereds för att inta landet (32-36).

Kända avsnitt är välsignelsen (6:24-26), kopparormen (21:4f) och Bileams åsna (22:22f).

Fotnoter
1:1första dagen i andra månaden av det andra året    Troligen april 1445 f Kr.
1:2person   Ordagrant: ”skalle” (hebr. gulgólet , jfr ”Golgata”, Joh 19:17 ). Även i vers 18, 20, 22, 3:47 .

Parallellställen
1:22 Mos 30:12 4 Mos 26:2f.
1:462 Mos 12:37 38:26 4 Mos 2:32.