× 
 Från
 Till
 Metod

 

Vandringen från Egypten till Moab

1 Detta är Israels barns lägerplatser, när de med sina härskaror drog ut ur Egyptens land, under ledning av Mose och Aron. 2Herrens befallning upptecknade Mose de platser som de på sina vandringar bröt upp från. Detta var deras vandringar, efter de platser som de bröt upp från:

3 De bröt upp från Raamses* i första månaden, på femtonde dagen i första månaden. Dagen efter påskhögtiden drog Israels barn orädda* ut inför ögonen på alla egyptier, 4 medan egyptierna begravde alla de förstfödda som Herren hade slagit bland dem när Herren höll dom över deras gudar.

5 Israels barn bröt upp från Raamses och slog läger i Suckot.

6 De bröt upp från Suckot och slog läger i Etam, där öknen börjar.

7 De bröt upp från Etam och vände tillbaka till Pi-Hahirot som ligger mitt emot Baal-Sefon, och slog läger framför Migdol.

8 De bröt upp från Hahirot och gick rakt genom havet in i öknen och vandrade tre dagsresor i Etams öken, och slog läger i Mara*.

9 De bröt upp från Mara och kom till Elim. I Elim fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmträd, och de slog läger där.

10 De bröt upp från Elim och slog läger vid Röda havet.

11 De bröt upp från Röda havet och slog läger i öknen Sin.

12 De bröt upp från öknen Sin och slog läger i Dofka.

13 De bröt upp från Dofka och slog läger i Alush.

14 De bröt upp från Alush och slog läger i Refidim*, där det inte fanns vatten för folket att dricka.

15 De bröt upp från Refidim och slog läger i Sinai öken*.

16 De bröt upp från Sinai öken och slog läger i Kibrot-Hattaava*.

17 De bröt upp från Kibrot-Hattaava och slog läger i Haserot*.

18 De bröt upp från Haserot och slog läger i Ritma.

19 De bröt upp från Ritma och slog läger i Rimmon-Peres.

20 De bröt upp från Rimmon-Peres och slog läger i Libna.

21 De bröt upp från Libna och slog läger i Rissa.

22 De bröt upp från Rissa och slog läger i Kehelata.

23 De bröt upp från Kehelata och slog läger vid berget Shefer.

24 De bröt upp från berget Shefer och slog läger i Harada.

25 De bröt upp från Harada och slog läger i Makhelot.

26 De bröt upp från Makhelot och slog läger i Tahat.

27 De bröt upp från Tahat och slog läger i Tera.

28 De bröt upp från Tera och slog läger i Mitka.

29 De bröt upp från Mitka och slog läger i Hashmona.

30 De bröt upp från Hashmona och slog läger i Moserot.

31 De bröt upp från Moserot och slog läger i Bene-Jaakan.

32 De bröt upp från Bene-Jaakan och slog läger i Hor-Haggidgad.

33 De bröt upp från Hor-Haggidgad och slog läger i Jotbata.

34 De bröt upp från Jotbata och slog läger i Abrona.

35 De bröt upp från Abrona och slog läger i Esjon-Geber*.

36 De bröt upp från Esjon-Geber och slog läger i öknen Zin, det vill säga Kadesh*.

37 De bröt upp från Kadesh och slog läger vid berget Hor på gränsen till Edoms land. 38Herrens befallning steg prästen Aron upp på berget Hor och dog där i det fyrtionde året efter Israels barns uttåg ur Egyptens land, i femte månaden*, på första dagen i månaden. 39 Aron var hundratjugotre år gammal när han dog på berget Hor.

40 Den kananeiske kungen av Arad, som bodde i Negev i Kanaans land, fick nu höra att Israels barn var på väg.

41 De bröt upp från berget Hor och slog läger i Salmona.

42 De bröt upp från Salmona och slog läger i Punon.

43 De bröt upp från Punon och slog läger i Obot.

44 De bröt upp från Obot och slog läger i Ije-Haabarim* vid Moabs gräns.

45 De bröt upp från Ijim och slog läger i Dibon-Gad.

46 De bröt upp från Dibon-Gad och slog läger i Almon-Diblatajma.

47 De bröt upp från Almon-Diblatajma och slog läger vid Abarimbergen framför Nebo.

48 De bröt upp från Abarimbergen och slog läger på Moabs hedar* vid Jordan mitt emot Jeriko. 49 Deras läger vid Jordan sträckte sig från Bet-Hajesimot ända till Abel-Hashittim på Moabs hedar.

Inför Kanaans erövring

50Herren talade till Mose på Moabs hedar vid Jordan mitt emot Jeriko och sade: 51 ”Säg till Israels barn: När ni har gått över Jordan in i Kanaans land, 52 ska ni driva bort landets alla invånare för er och förstöra alla deras bildstoder. Alla deras gjutna avgudabilder ska ni förstöra och alla deras offerhöjder ska ni ödelägga. 53 Ni ska erövra landet och bosätta er där, för jag har gett er landet till besittning. 54 Ni ska utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter. Åt en större stam ska ni ge en större arvedel och åt en mindre stam en mindre arvedel. Var och en ska få sin del efter vad lotten bestämmer. Efter era fädernestammar ska ni utskifta landet mellan er. 55 Men om ni inte driver bort landets invånare för er, då ska de som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon och taggar i era sidor, och de ska tränga er i landet där ni bor. 56 Och då ska jag göra med er så som jag hade tänkt göra med dem.”


Fotnoter
33:3Raamses   Förrådsstad i östra Nildeltat (1 Mos 47:11 , 2 Mos 1:11 , 12:37 ).
33:3orädda   Ordagrant: ”med upplyft hand”.
33:8Mara   Betyder ”bitter”, en vattensamling som renades (2 Mos 15:23 ).
33:14Refidim   Här kom vatten ur klippan och folket kämpade mot Amalek (2 Mos 17) .
33:15 slog läger i Sinai öken Folket stannade här nästan ett år (2 Mos 19:1 , 4 Mos 10:11 ).
33:16Kibrot-Hattaava   Betyder ”begärets gravar” (se 11:34 ).
33:17Haserot   Platsen för konflikten mellan Mirjam, Aron och Mose (kap 12).
33:35Esjon-Geber   Vid nuvarande Eilat vid Akabaviken (1 Kung 9:26 ).
33:36Kadesh   Vattenrik oas ca 8 mil söder om Hebron, vid landets sydgräns (5 Mos 1:19 ).
33:38femte månaden   Juli-augusti 1407 f Kr.
33:44Ije-Haabarim   Betyder ”Abarims ruiner”, i öknen öster om Moab (21:11 ).
33:48Moabs hedar   Nordöstra kanten av Döda havet, framme vid gränsen till Kanaans land.

Parallellställen
33:32 Mos 12:37 14:8.
33:42 Mos 12:12.
33:62 Mos 13:20.
33:72 Mos 14:2.
33:82 Mos 14:22 15:22f.
33:92 Mos 15:27.
33:112 Mos 16:1.
33:142 Mos 17:1.
33:152 Mos 19:1f.
33:164 Mos 11:34.
33:174 Mos 11:35.
33:364 Mos 20:1.
33:374 Mos 20:22.
33:384 Mos 20:25f 5 Mos 10:6 32:50.
33:404 Mos 21:1.
33:414 Mos 21:4.
33:444 Mos 21:11.
33:484 Mos 22:1.
33:494 Mos 25:1.
33:522 Mos 23:32f 34:12 5 Mos 7:2f 12:3.
33:544 Mos 26:53f Jos 14:1.
33:552 Mos 34:12f Jos 23:13 Dom 2:3.