× 
 Från
 Till
 Metod

 

Kanaans gränser

1Herren talade till Mose. Han sade: 2 ”Befall Israels barn och säg till dem: När ni kommer till Kanaans land, då är detta det land som ska tillfalla er som arvedel: Kanaans land, så långt dess gränser når.

3 I söder ska ert land sträcka sig från öknen Zin utmed Edom, och er södra gräns ska börja vid änden av Salthavet* i öster. 4 Sedan ska er gräns vända sig söder om Skorpionhöjden och gå fram till Zin och gå ut söder om Kadesh-Barnea, och vidare till Hasar-Addar och fram till Asmon.

5 Från Asmon ska gränsen vända sig mot Egyptens bäckravin* och gå ut vid havet.

6 Er gräns i väster ska vara Stora havet. Det ska vara er gräns i väster.

7 Och detta ska vara er gräns i norr: Från Stora havet* ska ni dra er gränslinje till berget Hor.

8 Från berget Hor ska ni dra er gränslinje dit där vägen går till Hamat, och gränsen ska gå ut till Sedad. 9 Sedan ska gränsen gå till Sifron och sluta vid Hasar-Enan. Detta ska vara er gräns i norr.

10 Som er gräns i öster ska ni dra en linje från Hasar-Enan till Shefam. 11 Och från Shefam ska gränsen gå ner till Haribla, öster om Ajin, och vidare ner längs östra sluttningen av Kinneretsjön*.

12 Sedan ska gränsen gå ner till Jordan och ut vid Salthavet. Detta ska vara ert land med dess gränser runt omkring.”

13 Och Mose gav Israels barn denna befallning: ”Detta är det land som ni genom lottkastning ska utskifta som arvedel åt er. Herren har befallt att det ska ges åt de nio stammarna och den ena halva stammen, 14 för familjerna av Rubens stam och Gads stam och den andra hälften av Manasse stam har redan fått sin arvedel. 15 Dessa två stammar och denna halva stam har fått sin arvedel på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, österut mot solens uppgång.”

Stamfurstarna ska utskifta landet

16Herren talade till Mose. Han sade: 17 ”Detta är namnen på de män som åt er ska utskifta landet i arvslotter: prästen Eleaser och Josua, Nuns son. 18 Och ni ska ta en furste ur varje stam för att utskifta landet i arvslotter. 19 Detta är männens namn:


Från Juda stam Kaleb, Jefunnes son,

20 från Simeons stam Samuel,
Ammihuds son,
21 från Benjamins stam Elidad,
Kislons son,
22 från Dans stam en furste,
Bucki, Joglis son,
23 från Josefs barn:
från Manasse stam en furste,
Hanniel, Efods son,
24 och från Efraims stam en furste,
Kemuel, Shiftans son,
25 från Sebulons stam en furste,
Elisafan, Parnaks son,
26 från Isaskars stam en furste,
Paltiel, Assans son,
27 från Ashers stam en furste,
Ahihud, Shelomis son,
28 från Naftali stam en furste,
Pedael, Ammihuds son.”

29 Dessa är de män som Herren befallde att utskifta arvslotterna åt Israels barn i Kanaans land.


Fotnoter
34:3Salthavet   Döda havet.
34:5Egyptens bäckravin   Wadi el-Arish, en flodfåra som går ut i Medelhavet mellan Sinai och Gaza.
34:5fhavet … Stora havet   Medelhavet.
34:11Kinneretsjön   Gennesarets sjö (formad som en harpa, hebr. kinnór ).

Parallellställen
34:31 Mos 14:3 Jos 15:1f.
34:144 Mos 32:33.
34:17Jos 14:1 21:1.