× 
 Från
 Till
 Metod

 

Resan till Jerusalem

1 När vi hade skilts från dem och lagt ut seglade vi raka vägen till Kos, nästa dag till Rhodos och därifrån vidare till Patara. 2 Där fann vi ett skepp som skulle till Fenicien, och vi gick ombord och lade ut. 3 Vi siktade Cypern och lämnade ön bakom oss på babords sida, seglade till Syrien och kom till Tyrus där lasten skulle lossas. 4 Vi sökte upp lärjungarna och stannade där i sju dagar. Genom Anden sade de åt Paulus att inte fortsätta upp till Jerusalem. 5 Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden, och på stranden böjde vi knä och bad. 6 Sedan tog vi farväl av varandra och steg ombord på skeppet, och de återvände hem till sitt.

7 Efter Tyrus kom vi till Ptolemais* där sjöresan tog slut. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. 8 Nästa dag fortsatte vi och kom till Caesarea. Där gick vi hem till evangelisten Filippus*, som var en av de sju*, och stannade hos honom. 9 Han hade fyra ogifta döttrar som profeterade.

10 När vi hade varit där i flera dagar kom en profet som hette Agabus ner från Judeen. 11 Han kom fram till oss, tog Paulus bälte och band sina fötter och händer och sade: "Så säger den helige Ande: Den man som äger detta bälte ska judarna i Jerusalem binda så här och överlämna i hedningars händer." 12 När vi hörde det, vädjade både vi och de som bodde på platsen till Paulus att han inte skulle gå upp till Jerusalem. 13 Då svarade han: "Varför gråter ni och får mitt hjärta att brista? Jag är beredd att inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusalem för Herren Jesu namn." 14 När han inte lät sig övertalas, lugnade vi oss och sade: "Ske Herrens vilja."

15 Efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och påbörjade resan upp till Jerusalem. 16 Några av lärjungarna från Caesarea följde också med, och de tog oss till en viss Mnason från Cypern, en gammal lärjunge* som vi skulle vara gäster hos.

Paulus anländer till Jerusalem

17 Så kom vi till Jerusalem, och bröderna tog emot oss med glädje. 18 Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob*, och dit kom också alla de äldste. 19 Han hälsade på dem och berättade i detalj om allt som Gud hade gjort bland hedningarna genom hans arbete. 20 När de hörde det, prisade de Gud.

Sedan sade de till honom: "Du ser, broder, att det finns tiotusentals bland judarna som har kommit till tro, och alla håller de strängt på lagen. 21 Nu har de hört sägas att du lär alla judar därute bland hedningarna att avfalla från Mose och säger att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. 22 Vad gör vi nu? De får säkert höra att du har kommit.

23 Gör därför som vi säger: Vi har fyra män som har avlagt ett löfte*. 24 Ta med dem och rena dig tillsammans med dem och betala för dem så att de får raka huvudet. Då förstår alla att inget av det de har hört om dig är sant, utan att du själv står fast vid lagen och håller den. 25 Men när det gäller hedningar som kommit till tro, har vi skrivit och bestämt att de ska hålla sig borta från kött offrat till avgudar, från blod, kött av kvävda djur och sexuell omoral."

26 Då tog Paulus med sig männen, och nästa dag renade han sig tillsammans med dem. Sedan gick han in i templet och meddelade när reningsdagarna skulle vara avslutade och offret bäras fram för var och en av dem.

Paulus fängslas

27 När de sju dagarna närmade sig sitt slut, fick judarna från Asien se Paulus i templet. De hetsade upp hela folkmassan, grep tag i honom 28 och skrek: "Israeliter, hjälp oss! Här är mannen som lär alla överallt att vara emot vårt folk och vår lag och denna plats. Och nu har han till och med tagit in greker i templet* och orenat denna heliga plats!" 29 De hade nämligen sett Trofimus från Efesos ute i staden med Paulus och antog att Paulus hade tagit med honom in i templet. 30 Hela staden kom i rörelse, och folk strömmade till. De grep tag i Paulus och släpade ut honom ur templet, och genast stängdes portarna.

31 Medan de försökte döda honom, fick garnisonens befälhavare rapport om att Jerusalem var i uppror. 32 Han tog då genast soldater och befäl och ryckte ut mot dem. Så snart de fick se befälhavaren och soldaterna slutade de att misshandla Paulus.

33 Befälhavaren steg då fram, grep honom och befallde att han skulle beläggas med dubbla bojor*. Sedan frågade han vem han var och vad han hade gjort. 34 Några i folkmassan skrek ett, andra något annat. Då han i kaoset inte kunde få klart besked befallde han att Paulus skulle föras till fästningen*. 35 När de nådde trappan var soldaterna tvungna att bära honom, så våldsamt trängde folkmassan på, 36 för de följde efter och skrek: "Bort med honom!"

37 Just när Paulus skulle föras in i fästningen, frågade han befälhavaren: "Får jag säga något till dig?" Han svarade: "Du kan ju grekiska! 38 Då är du inte egyptiern som gjorde uppror för en tid sedan och fick med sig de fyratusen knivmännen* ut i öknen?" 39 Paulus svarade: "Jag är jude från Tarsus i Kilikien, medborgare i en betydande stad. Jag ber dig: låt mig få tala till folket."

40 Befälhavaren gav sin tillåtelse. Paulus ställde sig då på trappan och gav tecken med handen åt folket. Det blev tyst, och han talade till dem på hebreiska och sade:


Fotnoter
21:7Ptolemais   Samma hamnstad som det nuvarande Akko i nordvästra Israel.
21:8evangelisten Filippus   Enligt Papias var Filippus och hans döttrar senare verksamma i Hierapolis nära Laodicea.
21:8de sju   församlingstjänarna (6:5 ).
21:16en gammal lärjunge   Annan översättning: "en av lärjungarna från den första tiden".
21:18Jakob    var fortsatt respekterad som ledare i Jerusalem tills han stenades år 62 eller 69 e Kr.
21:23ett löfte   Ett nasirlöfte (se not till 18:18 ). Nasiren vigde sig för en tid åt Gud och lät håret växa. Vid nasirtidens slut rakade man huvudet och frambar offer, två lamm och en bagge (4 Mos 6:14 ) som Paulus nu skulle betala (vers 24).
21:28tagit in greker i templet   Detta var belagt med dödsstraff, enligt inskriptioner i templet som bevarats till idag (jfr not till Ef 2:14 ).
21:33med dubbla bojor   Troligen runt händer och fötter (jfr 21:11 ).
21:34fästningen   Antoniaborgen, som låg vid nordvästra hörnet av tempelplatsen.
21:38egyptiern … de fyratusen knivmännen   Josefus berättar om en egyptisk falsk profet som vid den tiden hade samlat stora skaror på Olivberget. När ståthållaren Felix soldater krossade upproret kom egyptiern undan, men de så kallade knivmännen eller sikarierna (av lat. sica , kniv) fortsatte att sprida skräck genom ständiga lönnmord.

Parallellställen
21:5Apg 20:36.
21:8Apg 6:5 Ef 4:11.
21:10Apg 11:28.
21:11Apg 20:22f.
21:12Matt 16:22.
21:141 Sam 3:18 Luk 22:42.
21:18Apg 15:13.
21:19Apg 14:27 15:4.
21:20Apg 15:1.
21:21Apg 6:14 15:1 16:3.
21:234 Mos 6:2f Apg 18:18.
21:25Apg 15:19f.
21:26Apg 24:18.
21:285 Mos 23:3 Hes 44:7 Apg 6:13.
21:29Apg 20:4.
21:34Apg 19:32.
21:36Luk 23:18 Apg 22:22.