× 
 Från
 Till
 Metod

 

Darejaveshs befallning

1 Då gav kung Darejavesh sin befallning, och man gjorde efterforskningar i arkiven som fanns i skattkammaren i Babel. 2 I Ekbatanas borg* i provinsen Medien fann man en bokrulle där följande stod skrivet: 3 ”I sitt första regeringsår gav kung Koresh denna befallning om Guds hus i Jerusalem: Huset ska byggas upp och vara en plats där man bär fram offer. Grunden ska läggas fast. Det ska byggas sextio alnar högt och sextio alnar* brett 4 med tre varv stora stenar och med ett varv nytt trävirke. Vad som behövs för omkostnaderna ska betalas ut från kungens hus. 5 De kärl av guld och silver från Guds hus som Nebukadnessar tog ur templet i Jerusalem och förde till Babel ska också lämnas tillbaka. De ska på nytt komma till sin rätta plats i templet i Jerusalem och sättas in i Guds hus.”

6 ”Nu ska du Tattenaj, ståthållare i landet på andra sidan floden, och du Shetar-Bosenaj och era medbröder afarsekiterna på andra sidan floden, hålla er borta därifrån. 7 Lämna arbetet på detta Guds hus i fred. Judarnas ståthållare och äldste ska bygga detta Guds hus på dess plats.

8 Härmed ger jag befallning om vad ni ska göra för judarnas äldste när de bygger på detta Guds hus. Av de pengar som kungen får i skatt från landet på andra sidan floden ska det som behövs för omkostnaderna fullt ut betalas till dessa män så att arbetet inte avbryts. 9 Vad de behöver av ungtjurar, baggar och lamm till brännoffer åt himlens Gud*, liksom vete, salt, vin och olja, ska efter uppgift av prästerna i Jerusalem ges dem dag för dag utan försummelse. 10 Så ska de kunna bära fram offer till en ljuvlig doft åt himlens Gud och be för kungens och hans söners liv.

11 Härmed befaller jag att om någon överträder denna förordning, så ska man bryta loss en bjälke ur hans hus och hänga upp honom på den. Hans hus ska förvandlas till en sophög, därför att han har gjort så. 12 Må den Gud som låtit sitt namn bo där slå ner alla kungar och folk som räcker ut sin hand för att överträda denna förordning och förstöra detta Guds hus i Jerusalem. Jag, Darejavesh, ger denna befallning. Se till att den blir noggrant utförd!”

Templet invigs

13 Eftersom kung Darejavesh hade sänt ut en sådan befallning, blev den noggrant utförd av Tattenaj, ståthållare på andra sidan floden, och av Shetar-Bosenaj liksom av deras medbröder.

14 Judarnas äldste byggde vidare och gjorde framsteg i arbetet genom profeterna Haggais och Sakarjas, Iddos sons, profetiska ord. Man byggde och slutförde det så som Israels Gud hade befallt och som Koresh och Darejavesh och Artashasta*, kung av Persien, hade befallt.

15 Huset stod färdigt den tredje dagen i månaden Adar i kung Darejaveshs sjätte regeringsår.*16 Israels barn, prästerna och leviterna och de andra som hade kommit tillbaka från fångenskapen firade husets invigning med glädje. 17 Till invigningen av Guds hus offrade man 100 tjurar, 200 baggar och 400 lamm, och som syndoffer för hela Israel tolv bockar, efter antalet av Israels stammar. 18 De insatte prästerna efter deras skiften och leviterna efter deras avdelningar till att förrätta Guds tjänst i Jerusalem, så som det var föreskrivet i Moses bok.

Påskhögtiden

19*De som hade kommit tillbaka från fångenskapen firade påskhögtid* på fjortonde dagen i första månaden. 20 Prästerna och leviterna hade då alla renat sig så att de var rena. De slaktade påskalammet för alla som hade kommit tillbaka från fångenskapen och för sina bröder prästerna liksom för sig själva. 21 De israeliter som hade kommit tillbaka från fångenskapen åt av det, liksom alla de som hade avskilt sig från hednafolkens orenhet för att söka Herren, Israels Gud. 22 De firade det osyrade brödets högtid i sju dagar med glädje, för Herren hade gjort dem glada och vänt den assyriske kungens hjärta* till dem så att han understödde dem i arbetet på Guds, Israels Guds, hus.


Fotnoter
6:2Ekbatanas borg   Hebr. Ahmeta , det gamla mediska rikets huvudstad, en av perserrikets huvudstäder i nordvästra nuvarande Iran.
6:3sextio alnar   Nästan 30 meter (jfr 1 Kung 6:2 ).
6:9himlens Gud   Ett vanligt gudsnamn i perserrikets statsreligion zoroastrismen.
6:14Artashasta   Medverkade inte till templets återuppbyggnad 520-516 f Kr, men han bidrog senare till arbetet med tempelgudstjänsten år 458 f Kr genom Esra (7:21f ).
6:15tredje dagen i månaden Adar i kung Darejaveshs sjätte regeringsår   Den 12 mars år 516 f Kr, ca 70 år efter templets förstöring i augusti år 587 f Kr.
6:19 Från denna vers är bibeltexten återigen skriven på hebreiska.
6:19påskhögtid   Se 2 Mos 12:11f samt exempel i 2 Krön kap 30 och 35.
6:22den assyriske kungen   Darejavesh (vers 6f), Persiens kung som hade tagit över det gamla Assyriens områden.

Parallellställen
6:32 Krön 36:22f Esra 1:1f.
6:41 Kung 6:36.
6:5Esra 1:7 5:14.
6:6Esra 5:3.
6:11Dan 3:29.
6:14Esra 5:1 7:1.
6:15Esra 4:24 Est 3:7.
6:174 Mos 7:10f Esra 8:35.
6:184 Mos 3:6 8:9f.
6:192 Mos 12:6.