× 
 Från
 Till
 Metod

 

Liknelse om Sidkias förbundsbrott

1Herrens ord kom till mig:

2 ”Män­niskobarn, ge Israels hus en gåta och tala till dem i en liknelse, och säg: 3 Så säger Herren Gud:


En stor örn med stora vingar
och långa vingpennor
och täckt med brokiga fjädrar
kom till Libanon
och tog bort toppen på cedern.
4 Han bröt av dess översta gren
och förde den
till köpmännens land
och satte den i en handelsstad.
5 Han tog en planta
som växte i landet,
och planterade den i fruktbar jord.
Han förde den till mycket vatten
och satte den som ett pilträd där.
6 Den växte upp och blev en vinstock
med många grenar,
men med låg stam
för att dess rankor
skulle vända sig till honom
och dess rötter vara under honom.
Den blev en vinstock
som bar grenar och sköt skott.

7 Men det fanns också en annan
stor örn med stora vingar
och många fjädrar.
Och se, vinstocken sköt
längtansfullt ut
sina rötter till den.
Och från platsen
där den var planterad
sträckte den sina rankor
mot honom,
för att han skulle vattna den.
8 Den var planterad i god jord
vid mycket vatten,
för att den skulle få grenar
och bära frukt
och bli en utsökt vinstock.

9 Säg: Så säger Herren Gud:
Kan det gå väl
för den vinstocken?
Ska han inte rycka upp rötterna
och riva av frukten,
så att den torkar
och alla de spirande bladen
vissnar?
Det behövs inte stor kraft
eller mycket folk
för att rycka upp den
med rötterna.
10 Visst står den fast planterad,
men kan det sluta väl för den?
När östanvinden når den,
ska den då inte helt torka bort?
På den plats där den vuxit upp
ska den torka bort.”

11Herrens ord kom till mig:


12 ”Säg nu till det upproriska släktet:
Förstår ni inte
vad detta betyder?
Säg dem: Se, Babels kung
kom till Jerusalem
och tog kungen* och furstarna
och förde dem med sig till Babel.
13 Sedan tog han en ättling*
av kungahuset
och slöt förbund med honom
och lät honom avlägga ed*.
Men de mäktiga i landet
förde han med sig bort,
14 så att riket skulle vara obetydligt
och inte kunna resa sig
utan hålla förbundet med honom,
om det skulle bestå.
15 Men han avföll från honom
och skickade sina sändebud
till Egypten,
för att man där skulle ge honom
hästar och mycket folk.
Kan det gå väl för honom?
Kan han komma undan?
Kan den som bryter förbund
komma undan?

16 Så sant jag lever, säger Herren Gud: Han ska dö i Babel där den kung bor som gjorde honom till kung, för han föraktade eden han gett honom och bröt förbundet han slutit med honom. 17 Inte heller ska farao med stor här och mycket folk hjälpa honom i kriget, när man kastar upp en vall och bygger en belägringsmur till undergång för många människor. 18 Han föraktade eden och bröt förbundet och gjorde allt detta, fastän han hade gett sitt löfte. Han ska inte komma undan.

19 Därför säger Herren Gud:


Så sant jag lever,
jag ska låta min ed
som han har föraktat
och mitt förbund som han har brutit
komma över hans huvud.
20 Jag ska breda ut mitt nät
över honom,
och han ska fångas i min snara.
Jag ska föra honom till Babel
och döma honom där
för den otrohet
som han har begått mot mig.
21 Alla hans flyktingar
och alla hans skaror
ska falla för svärd,
och de som räddas
ska spridas för vinden.
Och ni ska inse att
jag, Herren, har talat.
Den späda kvisten på Israels berg

22 Så säger Herren Gud:


Jag ska själv ta en kvist
från den höga cederns topp*
och plantera den.
Av dess översta grenar
ska jag bryta av en späd kvist
och själv plantera den
på ett högt och brant berg.
23 På Israels höga berg
ska jag plantera den,
och den ska få grenar och bära frukt
och bli en utsökt ceder.
Alla slags fåglar ska bo under den
och finna skugga
under grenarna.
24 Alla markens träd ska förstå
att jag, Herren,
har böjt ner det höga trädet
och upphöjt det låga trädet,
och låtit det friska trädet torka
och det torra trädet grönska.
Jag, Herren, har talat
och ska göra det.”

Fotnoter
17:12kungen   Jojakin, som fördes bort år 597 f Kr (2 Kung 24:15f ).
17:13en ättling   Sidkia, som gjorde uppror mot Nebukadnessar 589 f Kr (2 Kung 24:17f ).
17:13avlägga ed   Lydkungar svor trohet i sin egen guds namn (2 Krön 36:13 ), och eder till Herren måste hållas (jfr Jos 9:19 , Pred 5:3 ).
17:22kvist från den höga cederns topp   Riket skulle återupprättas genom kung Jojakins ätt. Hans sonson Serubbabel ledde återuppbyggnaden av Jerusalem 538 f Kr (1 Krön 3:17f , Esra 2:2 , 3:2f ) och var juridisk förfader till Jesus Kristus (Matt 1:12 ).

Parallellställen
17:3Jer 48:40 49:22.
17:122 Kung 24:10f.
17:132 Kung 24:17f 2 Krön 36:10f.
17:15Jer 37:5 52:3.
17:172 Kung 25:1 Hes 4:2.
17:202 Kung 25:6f Hes 12:13 32:3.
17:22Jes 11:1 53:2 Jer 23:5 33:15f.
17:23Jes 2:2 Matt 13:31f.
17:241 Sam 2:8 Hes 21:26 Luk 1:52.