× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jona i Nineve

1 Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sade: 2 ”Bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap jag ger dig.” 3 Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, tre dagsresor lång*. 4 Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sade: ”Om fyrtio dagar ska Nineve förstöras*.”

5 Och folket i Nineve* trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg*, från den störste av dem till den minste. 6 När budskapet nådde kungen i Nineve* reste han sig från sin tron, tog av sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. 7 Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och hans stormäns befallning: ”Varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. 8 Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Alla ska ropa till Gud med kraft och vända om från sin onda väg och de övergrepp han begår. 9 Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under.”

10 När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte.


Fotnoter
3:3tre dagsresor lång   Troligen den tid det tog att besöka varje plats i staden. Nineve hade 120 000 invånare (jfr 4:11 ) och var en av den tidens största städer.
3:4förstöras   Grundtextens ord används också om Sodoms undergång (1 Mos 19:25 ). Annan översättning: ”förvandlas” (1 Sam 10:9 , Sef 3:9 ).
3:5folket i Nineve   Nämns av Jesus som exempel på omvända syndare (Matt 12:41 ).
3:6kungen i Nineve   Kanske Ashur-Dan III som regerade 773-756 f Kr, en orolig tid för Assyrien präglad av motgångar, svält, uppror, jordbävning och en total solförmörkelse år 763 f Kr.
3:6säcktyg … aska   Ett uttryck för djup sorg och ånger (jfr Dan 9:3 , Matt 11:21 ).

Parallellställen
3:2Jer 1:17 Hes 2:7 Jona 1:2.
3:3Jona 4:11.
3:5Dan 9:3 Joel 2:15 Matt 12:41 Luk 11:32.
3:8Job 39:3 Ps 104:27 147:9 Jer 4:8 18:11 26:3 Joel 1:20.
3:92 Sam 12:22 Jer 18:8 Joel 2:14.
3:101 Mos 6:6 2 Mos 32:14 Jer 26:19 Amos 7:3 6.