× 
 Från
 Till
 Metod

 

Land som ännu inte intagits

1 Josua var nu gammal och hade nått hög ålder*, och Herren sade till honom: ”Du är gammal och har nått hög ålder, men det finns mycket kvar av landet att inta. 2 Detta är vad som återstår av landet: filisteernas* alla områden och hela geshureernas* land. 3 Allt som finns mellan Shihor* öster om Egypten och Ekrons område norrut räknas nämligen till Kanaans land, det som filisteernas fem furstar i Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat och Ekron har, likaså aveernas område, 4 kananeernas land söderut och Meara, som tillhör sidonierna, ända till Afek och amoreernas område, 5 och gebaleernas land samt hela Libanontrakten österut, från Baal-Gad vid berget Hermon ända dit där vägen går till Hamat, 6 alla invånarna i bergsbygden från Libanon ända till Misrefot-Majim, alla sidonier. Dessa ska jag själv driva undan för Israels barn. Men du ska fördela landet till arvedel åt Israel genom lottkastning, som jag har befallt dig. 7 Fördela redan nu detta land till arvedel åt de nio stammarna och åt ena hälften av Manasse stam.”

Landet öster om Jordan fördelas

8 Tillsammans med Manasse hade också rubeniterna och gaditerna fått sin arvedel, den som Mose gav dem* på andra sidan Jordan, på östra sidan, just så som Herrens tjänare Mose gav den åt dem: 9 landet från Aroer, vid floden Arnons strand, och från staden i dalens mitt, likaså hela Medebaslätten ända till Dibon, 10 tillsammans med alla andra städer som hade tillhört Sichon, amoreernas kung som regerade i Heshbon, ända till ammoniternas område, 11 vidare Gilead och geshureernas och maakateernas område och hela Hermons bergsbygd och hela Bashan ända till Salka, 12 hela Ogs rike i Bashan, Og som regerade i Ashtarot och Edrei och som levde kvar som en av de sista rafaeerna, sedan Mose hade slagit och fördrivit dem. 13 Men Israels barn fördrev inte geshureerna och maakateerna. Därför bodde också geshureer och maakateer kvar bland Israels barn, som de gör än i dag.

14 Men åt Levi stam gav han inte någon arvedel. Eldsoffren* åt Herren, Israels Gud, är hans arvedel, som han hade sagt honom.

Rubens stams område

15 Detta är vad Mose gav åt Rubens barns stam, efter deras släkter. 16 De fick området från Aroer, vid floden Arnons strand, och från staden i dalens mitt, liksom hela slätten vid Medeba, 17 Heshbon med alla dess lydstäder på slätten, Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon, 18 Jahas, Kedemot, Mefaat, 19 Kirjatajim, Sibma,Seret-Hashahar på Dalberget, 20 Bet-Peor samt Pisgas sluttningar och Bet-Hajeshimot, 21 alla städerna på slätten, hela riket efter amoreernas kung Sichon som regerade i Heshbon. Denne och de midjanitiska furstarna Evi, Rekem, Sur, Hur och Reba, Sichons lydfurstar, som bodde där i landet, hade blivit slagna av Mose. 22 Spåmannen Bileam,* Beors son, dödades också med svärd av Israels barn tillsammans med andra som blev slagna av dem. 23 Gränsen för Rubens barn var Jordan, som utgjorde gränslinje. Detta är Rubens barns arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar.

Gads stams område

24 Detta är vad Mose gav åt Gads stam, åt Gads barn, efter deras släkter. 25 De fick som sitt område Jazer och alla städer i Gilead och hälften av ammoniternas land, till det Aroer som ligger mitt emot Rabba, 26 vidare landet från Heshbon till Ramat-Hammispe och Betonim, och från Mahanajim till Debirs område, 27 samt i dalen följande: Bet-Haram, Bet-Nimra, Suckot och Safon, resten av riket från kung Sichon i Heshbon intill Jordan, som utgjorde gränsen, upp till änden av Kinneretsjön, landet på andra sidan Jordan, på östra sidan. 28 Detta är Gads barns arvedel efter deras släkter, städerna med sina byar.

Halva Manasse stams område

29 Detta är vad Mose gav åt ena hälften av Manasse stam, så att denna hälft av Manasse barns stam fick land efter sina släkter. 30 Deras område utgjordes av landet från Mahanajim, hela Bashan, hela riket efter Og som var kung i Bashan, med alla Jairs byar i Bashan, sextio städer, 31 och halva Gilead med Ashtarot och Edrei, Ogs huvudstäder i Bashan. Detta fick barnen till Makir, Manasses son, nämligen ena hälften av Makirs barn efter deras släkter.

32 Dessa var de arvslotter som Mose utskiftade på Moabs hedar, på andra sidan Jordan mitt emot Jeriko, på östra sidan. 33 Men åt Levi stam gav Mose inte någon arvedel. Herren, Israels Gud, är deras arvedel, så som han har sagt dem.


Fotnoter
13:1hög ålder   Josua var troligen ungefär lika gammal som den 85-årige Kaleb (14:10 ).
13:2filisteerna   Beteckning på folk på den nuvarande Gazaremsan (jfr 1 Mos 21:34 , 2 Mos 13:17 ), särskilt det sjöfolk som sedan under 1200-talet f Kr kom från de grekiska öarna (Jer 47:4 ).
13:2geshureerna   Dessa sydliga geshureer vid Gazaremsan (jfr 1 Sam 27:8 ) är en annan grupp än de nordliga geshureerna på nuvarande Golanhöjderna (Jos 12:5 , 13:11 ).
13:3Shihor   Syftar här troligen på Wadi el-Arish, söder om Gaza. Se not till 4 Mos 34:5 .
13:8arvedel ... som Mose gav dem   Se 4 Mos 32:1f .
13:14eldsoffren   Ordet saknas i Septuaginta (jfr vers 33).
13:22spåmannen Bileam   Hednisk profet som hyrdes för att förbanna israeliterna (4 Mos 22:5f ) och som förledde dem till otrohet mot Herren (4 Mos 31:16 , Upp 2:14 ).

Parallellställen
13:21 Sam 27:8.
13:6Jos 11:8.
13:84 Mos 32:33 5 Mos 3:12f Jos 1:12f 22:4.
13:125 Mos 3:11.
13:144 Mos 18:20f 5 Mos 10:9 18:1f Hes 44:28.
13:214 Mos 31:8.
13:224 Mos 22:5.
13:305 Mos 3:14.
13:314 Mos 32:39f Jos 17:1f.