× 
 Från
 Till
 Metod

 

Israels folk går över Jordan

1 Tidigt nästa morgon bröt Josua och alla Israels barn upp från Shittim och kom till Jordan. Där stannade de över natten innan de gick över. 2 Men efter tre dagar gick förmännen genom lägret 3 och befallde folket och sade: ”Så snart ni får se Herren er Guds förbundsark och de levitiska prästerna som bär den, ska också ni bryta upp från er plats och följa efter den. 4 Men låt det vara ett avstånd på omkring tvåtusen alnar* mellan den och er. Kom inte nära den, så att ni vet vilken väg ni ska gå, eftersom ni inte har gått den vägen förut.”

5 Och Josua sade till folket: ”Helga er, för i morgon ska Herren göra under bland er.” 6 Därefter sade Josua till prästerna: ”Ta förbundsarken och gå framför folket.” Då lyfte de upp förbundsarken och gick framför folket.

7Herren sade till Josua: ”I dag ska jag börja göra dig stor i hela Israels ögon, så att de märker att jag är med dig så som jag har varit med Mose. 8 Befall nu prästerna som bär förbundsarken och säg: Så snart ni når kanten av Jordans vatten ska ni stanna där vid Jordan.” 9 Och Josua sade till Israels barn: ”Kom fram hit och hör Herren er Guds ord.” 10 Josua fortsatte: ”Av detta ska ni förstå att den levande Guden är mitt ibland er och att han ska driva undan kananeerna, hetiterna, hiveerna, perisseerna, girgasheerna, amoreerna och jebusiterna för er: 11 Se, hela jordens Herres förbundsark går nu framför er över Jordan. 12 Välj ut tolv män ur Israels stammar, en man från varje stam. 13 Så snart prästerna som bär Herrens, hela jordens Herres, ark sätter sina fötter i Jordans vatten, ska Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en mur.”

14 Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan, och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. 15 När de som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den satte sina fötter i vattenbrynet av Jordan, som under hela skördetiden* svämmar över alla sina bräddar, 16 då stannade vattnet som kom uppifrån och blev stående som en mur långt borta, uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saretan.* Vattnet som flöt ner mot Hedmarkshavet, Döda havet, blev på så sätt helt avskuret. Och folket gick över mitt emot Jeriko. 17 Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torr mark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torr mark tills allt folket hade kommit över Jordan helt och hållet.


Fotnoter
3:4tvåtusen alnar   Nästan 1 km.
3:15skördetiden   På våren i april-maj, efter vårregn och snösmältning i Hermonbergen.
3:16Adam … bredvid Saretan   Knappt 3 mil norr om vadstället vid Jeriko. Jordanfloden har blockerats vid just denna plats även efteråt, senast av rasmassor vid en jordbävning 1927.

Parallellställen
3:14 Mos 25:1 Jos 2:1.
3:2Jos 1:11.
3:52 Mos 19:10 14.
3:7Jos 1:5 4:14.
3:12Jos 4:2f.
3:151 Krön 12:15.
3:165 Mos 3:17 Ps 114:3.