× 
 Från
 Till
 Metod

 

Johannes Döparens predikan

1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.*2 Så står det skrivet hos profeten Jesaja:*


Se, jag sänder min budbärare
framför dig,
och han ska bereda vägen för dig.
3En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör stigarna raka för honom!

4 Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. 5 Hela Judeens land och Jerusalems alla invånare kom ut till honom, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan.

6 Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte* om livet, och han levde av gräshoppor* och vildhonung. 7 Han förkunnade: "Efter mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att böja mig och lossa remmen på hans sandaler*. 8 Jag har döpt er med vatten, men han ska döpa er i den helige Ande."

Jesus blir döpt

9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. 10 Genast, när han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 11 Och en röst kom från himlen: "Du är min älskade Son. I dig har jag min glädje."

Jesus frestas

12 Genast* förde Anden honom ut i öknen, 13 och han var i öknen under fyrtio dagar och frestades av Satan. Han levde bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.

Jesu första lärjungar

14 Efter att Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. 15 Han sade: "Tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet!"*

16 När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. 17 Jesus sade till dem: "Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare." 18 Genast lämnade de näten och följde honom.

19 När han kom lite längre fram såg han Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. 20 Genast kallade han på dem, och de lämnade sin far Sebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus.

Jesus i Kapernaums synagoga

21 De kom till Kapernaum, och på sabbaten gick han genast till synagogan och undervisade. 22 Folk blev överväldigade av hans lära, för han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda*.

23 Nu fanns i deras synagoga en man med en oren ande, och han skrek: 24 "Vad har vi med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är: Guds Helige!" 25 Men Jesus talade strängt till anden: "Tig och far ut ur honom!" 26 Den orena anden ryckte i mannen och skrek högt och for ut ur honom. 27 Alla blev förskräckta och frågade varandra: "Vad är detta? En ny lära, med sådan makt! Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder honom." 28 Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.

Jesus botar Petrus svärmor

29 Så snart de kom ut ur synagogan gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob och Johannes. 30 Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. 31 Då gick han fram, tog hennes hand och reste henne upp. Febern släppte, och hon betjänade dem.

32 På kvällen, när solen hade gått ner, kom man till honom med alla som var sjuka och besatta. 33 Hela staden var samlad utanför dörren. 34 Han botade många som led av olika sjukdomar och drev ut många onda andar. Men han tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var.

35 Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick ut till en enslig plats och bad där. 36 Simon och de som var med honom skyndade efter, 37 och när de fann Jesus sade de till honom: "Alla söker efter dig." 38 Han sade: "Vi går någon annanstans, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har kommit." 39 Och han gick och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna.

Jesus botar en spetälsk

40 En spetälsk* kom fram till honom och föll på knä och bad: "Om du vill, så kan du göra mig ren." 41 Jesus förbarmade sig, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: "Jag vill. Bli ren!" 42 Genast försvann spetälskan från honom och han blev ren. 43 Sedan skickade Jesus iväg honom och sade strängt: 44 "Se till att du inte berättar det för någon. Gå i stället och visa dig för prästen* och bär fram det offer för din rening som Mose har föreskrivit. Det blir ett vittnesbörd för dem."

45 Men mannen gick ut och började ivrigt berätta och spred ryktet vida omkring. Därför kunde Jesus inte längre gå in i städerna öppet, utan han stannade ute i ödemarken. Och folk kom till honom från alla håll.


Inledning till boken
Markus var son till en Maria som hade ett hus i Jerusalem där de kristna brukade samlas (Apg 12:12). Han följde med på Paulus första missionsresa (Apg 12:25, 15:37f) och blev sedan "tolk" (sekreterare) åt Petrus i Rom (1 Petr 5:13). Papias skriver i början av 100-talet: "När Markus blev Petrus tolk skrev han noga ner allt han kom ihåg av Kristi ord och gärningar, dock inte i ordningsföljd." Markusevangeliet är troligen skrivet i Rom för en icke-judisk läsekrets (jfr 7:3f) under 50-talet eller 60-talet e Kr.


Fotnoter
1:1Kristus   Grekiska för "den Smorde" (hebr. Messias), Guds utlovade kung och profet.
1:2fMal 3:1 , Jes 40:3 .
1:6kamelhår … läderbälte   Så klädde sig botprofeten Elia (2 Kung 1:8 , Sak 13:4 , Matt 17:12f ).
1:6gräshoppor   åts som fattigmansmat (jfr 3 Mos 11:22 ).
1:7lossa remmen på hans sandaler   En slavs uppgift.
1:12Genast   Detta ord (grek. euthýs ) är ett markant stildrag hos Markus. I grundtexten används det hela 42 gånger, oftast för att fästa uppmärksamheten på det som följer.
1:15Guds rike är nära   Med Jesus har himmelriket kommit in i världen.
1:22med auktoritet och inte som de skriftlärda   De skriftlärda grundade sin lagtolkning på den rabbinska traditionen i "de äldstes stadgar" (7:3f ), medan Jesus talar med gudomlig auktoritet.
1:40spetälsk   Bärare av en smittsam, långsamt dödande hudsjukdom. Den drabbade ansågs som "oren" och var därför utestängd från folkgemenskapen (3 Mos 13:45f ).
1:44visa dig för prästen   för att bli friskförklarad och återupptagen i folkets gemenskap (se 3 Mos 14:2f ).

Parallellställen
1:2Matt 11:10 Luk 7:27.
1:3Joh 1:23.
1:4Apg 19:4.
1:8Apg 1:5 2:4.
1:9Matt 3:13f Luk 3:21f.
1:10Joh 1:32.
1:12Matt 4:1f Luk 4:1f.
1:14Matt 4:12 Luk 4:14f.
1:15Matt 3:2.
1:16Matt 4:18f Luk 5:1f.
1:21Matt 4:13 23 Luk 4:31f.
1:22Matt 7:28f.
1:23Luk 4:33f.
1:24Matt 8:29.
1:26Mark 9:26.
1:29Matt 8:14f Luk 4:38f.
1:32Matt 8:16f Luk 4:40f.
1:34Apg 16:17f.
1:35Luk 4:42f.
1:40Matt 8:2f Luk 5:12f.
1:43Mark 7:36.
1:443 Mos 14:2f.