× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus är sabbatens Herre

1 Vid den tiden gick Jesus genom några sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax* och äta. 2 Men fariseerna såg det och sade till honom: "Se! Dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten." 3 Han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde* när han och hans män blev hungriga? 4 Han gick in i Guds hus och de åt skådebröden*, som varken han eller de som var med honom fick äta utan bara prästerna.

5 Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet* på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är oskyldiga? 6 Jag säger er: Här är något som är större än templet. 7 Hade ni förstått vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer,* då skulle ni inte döma de oskyldiga. 8 Människosonen är sabbatens Herre."

9 Sedan gick han vidare därifrån och kom in i deras synagoga. 10 Där fanns en man som hade en förtvinad hand. De frågade Jesus: "Är det tillåtet att bota på sabbaten?" De ville få något att anklaga honom för. 11 Han svarade dem: "Om någon av er har ett får som faller ner i en grop på sabbaten, tar han då inte tag i det och drar upp det? 12 Hur mycket mer värd är inte en människa än ett får! Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten." 13 Sedan sade han till mannen: "Räck fram din hand." Han räckte fram den, och den var nu återställd och lika frisk som den andra.

14 Då gick fariseerna ut och gjorde upp planer för att döda honom. 15 När Jesus fick veta det, drog han sig undan därifrån.

Herrens tjänare

Många följde honom, och han botade dem alla. 16 Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var, 17 för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja:


18Se min tjänare som jag utvalt,
min älskade som min själ
gläder sig över.
Jag ska sända min Ande
över honom,
och han ska förkunna rätten
för folken.*
19Han ska inte gräla eller ropa,
ingen ska höra hans röst
på gatorna.
20Ett brutet strå
ska han inte krossa,
en rykande veke
ska han inte släcka,
fram till det att han har fört
rätten till seger.
21Och till hans namn
ska folken sätta sitt hopp.
Jesu gärning eller Satans

22 Sedan förde man fram en besatt till Jesus, en som var blind och stum, och han botade honom så att den stumme talade och såg. 23 Allt folket blev utom sig av förundran och sade: "Kanske är han Davids son?" 24 När fariseerna hörde det, sade de: "Det är bara med Beelsebul, de onda andarnas furste, som han driver ut de onda andarna."

25 Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: "Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller familj som är splittrad kan inte bestå. 26 Om Satan skulle driva ut Satan är han splittrad och i strid med sig själv. Hur kan då hans rike bestå? 27 Och om jag driver ut de onda andarna med Beelsebul, med vem driver då era söner ut dem? De blir därför era domare. 28 Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike nått er.

29 Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på det som är hans utan att först binda den starke? Sedan kan han plundra hans hus. 30 Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig skingrar.

31 Därför säger jag er: All synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden kommer inte att förlåtas. 32 Den som säger något mot Människosonen ska bli förlåten. Men den som talar mot den helige Ande kommer inte att bli förlåten, varken i den här tidsåldern eller i den kommande.

Trädet och frukten

33 Säg antingen att trädet är gott och frukten god, eller att trädet är dåligt och frukten dålig. För på frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel! Hur skulle ni som är onda kunna säga något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar fram ur sitt goda förråd det som är gott, och en ond människa tar fram ur sitt onda förråd det som är ont. 36 Men jag säger er: Varje onyttigt ord som människor talar ska de få svara för på domens dag. 37 Efter dina ord ska du frias, och efter dina ord ska du fällas."

Jonas tecken

38 Sedan sade några skriftlärda och fariseer till honom: "Mästare, vi vill se dig göra ett tecken." 39 Han svarade dem: "Ett ont och trolöst släkte söker ett tecken, men det ska inte få något annat tecken än profeten Jonas tecken*. 40 För liksom Jona var i den stora fiskens buk i tre dagar och tre nätter*, så ska Människosonen vara i jordens inre i tre dagar och tre nätter.

41 Nineves män ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. De omvände sig vid Jonas predikan, och här är något som är större än Jona. 42 Söderns drottning* ska vid domen uppstå med det här släktet och bli deras dom. Hon kom från jordens ände för att lyssna till Salomos vishet, och här är något som är större än Salomo.

En ond andes återkomst

43 När en oren ande har farit ut ur en människa, går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. 44 Då säger den: Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det ledigt och städat och snyggt, 45 går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre, och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. Så kommer det också att bli för det här onda släktet."

Jesu familj

46 Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. 47 Någon sade till honom: "Din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig." 48 Han svarade: "Vem är min mor? Och vilka är mina bröder?" 49 Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade: "Här är min mor och mina bröder. 50 Den som gör min himmelske Fars vilja är min bror och min syster och min mor."


Fotnoter
12:1rycka av ax   Att plocka från en annans åker var tillåtet enligt Mose lag (5 Mos 23:25 ), men fariseerna definierade det som skördearbete och förbjöd det under sabbaten.
12:3läst vad David gjorde   Se 1 Sam 21:1f .
12:4skådebröden   Bröd som lades fram varje vecka i helgedomen som ett ständigt offer inför Guds ansikte (1 Sam 21:6 , 2 Mos 25:30 , 3 Mos 24:5f ).
12:5prästerna i templet    utförde sysslorna kring gudstjänsten även på sabbaten (3 Mos 24:8 , 4 Mos 28:9 ).
12:7 Hos 6:6 .
12:18f Jes 42:1f .
12:39Jonas tecken   Profeten Jona återkom till de levandes värld efter tre dagar inne i fisken och var sedan ett tecken på Guds makt (se Jona bok).
12:40tre dagar och tre nätter   Uttrycket är liktydigt med tre dygn (jfr 1 Sam 30:12-13 i grundtexten). Jesu tid i graven berörde fredagsdygnet, lördagsdygnet och söndagsdygnet.
12:41fNineves män … Söderns drottning   Se Jona 3, 1 Kung 10, 2 Krön 9.

Parallellställen
12:15 Mos 23:25 Mark 2:23f Luk 6:1f.
12:43 Mos 24:9.
12:54 Mos 28:9 Joh 7:22.
12:11Luk 14:5.
12:14Joh 5:16.
12:15Mark 3:7f.
12:21Rom 15:12.
12:22Matt 9:32f Luk 11:14f.
12:24Mark 3:22f.
12:25Luk 11:17f.
12:27Matt 10:25.
12:31Mark 3:28f Luk 12:10 Hebr 10:26f.
12:33Matt 7:17f Luk 6:43f.
12:34Matt 3:7 23:33.
12:38Matt 16:1f Mark 8:11f 1 Kor 1:22.
12:39Jona 2:1f Luk 11:29f.
12:41Jona 3:5.
12:43Luk 11:24f.
12:452 Petr 2:20.
12:46Matt 13:55 Mark 3:31f Luk 8:19f.
12:50Joh 15:14.