× 
 Från
 Till
 Metod

 

Rätt givande

1 Akta er för att göra era goda gärningar inför människor, för att bli sedda av dem. Då får ni ingen lön hos er Far i himlen. 2 När du ger en gåva* ska du inte basunera ut det, så som hycklarna* gör i synagogorna och på gatorna för att bli ärade av människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.

3 Nej, när du ger en gåva, låt inte din vänstra hand veta vad den högra gör. 4 Då ges din gåva i det fördolda, och då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

Rätt bön

5 Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.

6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

7 Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. 8 Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.

Herrens bön

9 Så ska ni be:

Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat.
10 Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen.
11 Ge oss i dag
vårt dagliga bröd*.
12 Och förlåt oss våra skulder,
så som vi förlåter* dem
som står i skuld till oss.
13 Och för oss inte in i frestelse,
utan fräls oss från det onda*.*

14 För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. 15 Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

Rätt fasta

16 När ni fastar*, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön.

17 Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte 18 så att inte människor ser att du fastar, utan bara din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.

Skatter i himlen

19 Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Ögat är kroppens lampa

22 Ögat är kroppens lampa. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. 23 Men om ditt öga är sjukt*, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

Gud eller mammon

24 Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon*.

25 Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? 26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln* till sin livslängd?

28 Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 29 Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 30 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har!

31 Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? 32 Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. 34 Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.


Fotnoter
6:2gåva   Grek. eleemosýne , "barmhärtighet" (jfr försvenskningen "allmosa"). Generositet mot nödlidande var påbjudet i Mose lag (5 Mos 15:7-11 ) och av profeterna (Jer 22:16 , Dan 4:27 , Amos 2:6 ).
6:2hycklarna   Annan översättning: "skådespelarna" (även i vers 5 och 16).
6:11dagliga bröd   Annan översättning: "bröd för dagen", "bröd som vi behöver".
6:12förlåter   Andra handskrifter: "har förlåtit".
6:13det onda   Annan översättning: "den onde".
6:13 Senare handskrifter har en lovprisande avslutning: "För riket är ditt, och makten och äran i evighet. Amen." (Jfr 1 Krön 29:11 .)
6:16fastar   Fasta var påbjuden endast på den stora försoningsdagen (3 Mos 16:29 , jfr Apg 27:9 ), men i tider av nöd fastade man ofta som tecken på ånger och sorg (2 Sam 1:12 , Neh 1:4 , Joel 1:13f ). När fastan kom att uppfattas som en religiöst förtjänstfull gärning sökte profeterna korrigera missuppfattningen (Jes 58:1-5 , Jer 14:12 ). På NT:s tid fastade fromma judar varje måndag och torsdag (Luk 18:12 ).
6:22ffriskt … sjukt   Annan översättning: "ärligt … ont" eller "generöst … avundsjukt" (jfr 20:15 med not).
6:24mammon   Arameiska för "rikedom". Pengarna personifieras här som en avgud att slava under.
6:27aln   Avståndet från armbåge till fingertopp, cirka en halvmeter.

Parallellställen
6:5Luk 18:11f.
6:62 Kung 4:33 Apg 9:40.
6:9Luk 11:1f.
6:14Mark 11:25 Ef 4:32.
6:15Matt 18:35.
6:19Jak 5:2f.
6:20Matt 19:21 Luk 12:33f 1 Tim 6:9 17f.
6:22Luk 11:34f.
6:25Luk 12:22f Fil 4:6 Hebr 13:5.
6:26Matt 10:29.
6:291 Kung 10:25.
6:331 Kung 3:13.