× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jesus botar en lam man

1 Jesus steg i båten och for över sjön och kom till sin egen stad.*2 Där kom några till honom med en förlamad man som låg på en bädd. Jesus såg deras tro och sade till den lame: "Var lugn, mitt barn. Dina synder är förlåtna."

3 Några skriftlärda tänkte inom sig: "Han hädar!" 4 Jesus såg deras tankar och sade: "Varför tänker ni så ont i era hjärtan? 5 Vad är lättast, att säga: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig och gå? 6 Men för att ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu talade han till den lame: "Res dig, ta din bädd* och gå hem!" 7 Då reste mannen sig upp och gick hem. 8 När folket såg det, greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människor.

Jesus kallar Matteus

9 Jesus gick vidare därifrån och såg en man som hette Matteus* sitta vid tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig!" Då reste sig Matteus och följde honom.

10 När Jesus sedan var gäst i hans hem, kom många tullindrivare och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. 11 Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med tullindrivare och syndare?" 12 Jesus hörde det och sade: "Det är inte de friska* som behöver läkare, utan de sjuka. 13 Gå och lär er vad detta betyder: Jag vill se barmhärtighet och inte offer*. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."

Bröllopsgäster fastar inte

14 Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: "Varför fastar inte dina lärjungar, när vi och fariseerna fastar?" 15 Jesus svarade dem: "Bröllopsgästerna kan väl inte sörja medan brudgummen är hos dem? Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då kommer de att fasta.

16 Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river lappen bort ännu mer från manteln och revan blir värre. 17 Och man häller inte nytt vin i gamla säckar.* I så fall sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar. Då bevaras både vin och säckar."

Jesus uppväcker Jairus dotter

18 Medan Jesus talade till dem, kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sade: "Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne, så får hon liv igen." 19 Då reste sig Jesus och följde med honom, tillsammans med sina lärjungar.

20 Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntofsen* på hans mantel, 21 för hon tänkte: "Om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk."*22 Jesus vände sig om och såg henne, och han sade: "Var lugn, min dotter. Din tro har frälst dig." Och från den stunden var kvinnan frisk.

23 När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran, 24 sade han: "Gå härifrån! Flickan är inte död. Hon sover." Då hånskrattade de åt honom. 25 Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand, och hon reste sig. 26 Och ryktet om detta gick ut i hela det området.

Jesus botar två blinda och en stum

27 När Jesus gick vidare därifrån, följde två blinda efter honom och ropade: "Förbarma dig över oss, Davids son!" 28 Och när han hade kommit hem*, gick de fram till honom. Jesus frågade dem: "Tror ni att jag kan göra detta?" De svarade: "Ja, Herre." 29 Då rörde han vid deras ögon och sade: "Så som ni tror ska det ske för er." 30 Och deras ögon öppnades. Jesus sade strängt till dem: "Se till att ingen får veta det." 31 Men de gick och spred ut ryktet om honom i hela det området.

32 Medan de var på väg ut, kom folk till honom med en man som var besatt och stum. 33 När den onda anden var utdriven, talade den stumme. Och folket häpnade och sade: "Aldrig har man sett något sådant i Israel!" 34 Men fariseerna sade: "Det är med hjälp av de onda andarnas furste som han driver ut andarna."

Som får utan herde

35 Jesus gick omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. 36 När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, för de var härjade och hjälplösa som får utan herde. 37 Och han sade till sina lärjungar: "Skörden är stor men arbetarna är få. 38 Be därför skördens Herre att han skickar ut arbetare till sin skörd."


Fotnoter
9:1sin egen stad   Kapernaum (hebr. kfar Nahum , "Nahums by"), livlig gränsstad på norra sidan av Galileiska sjön som Jesus utsåg till sin hemmabas. Staden är utgrävd och bevarad till idag.
9:6ta din bädd   Troligen en sovmatta som enkelt rullades ihop.
9:9Matteus   kallades också Levi (Mark 2:14 , Luk 5:27 ).
9:12friska   Annan översättning: "starka".
9:13 Hos 6:6 .
9:17nytt vin i gamla säckar   Druvsaften jäste i täta skinnsäckar som spändes ut vid jäsningen (jfr Job 32:19 ). Efteråt kunde skinnet inte återanvändas till en andra jäsning.
9:20hörntofsen   Bars på manteln som en symbol för Guds bud (4 Mos 15:38f ).
9:21frisk   Annan översättning: "frälst" (även i vers 22).
9:28hem   till Petrus hus, Jesu tillfälliga bostad i Kapernaum (Matt 8:14 , 17:25 , Joh 2:12 ).

Parallellställen
9:2Mark 2:3f Luk 5:18f.
9:9Mark 2:14f Luk 5:27f.
9:131 Sam 15:22 Matt 12:7 Luk 19:10 1 Tim 1:15.
9:14Mark 2:18f Luk 5:33f.
9:18Mark 5:22f Luk 8:41f.
9:23Mark 5:38f Luk 8:51f.
9:32Luk 11:14f.
9:34Matt 12:24 Mark 3:22.
9:35Mark 6:6.
9:364 Mos 27:17 Hes 34:5 Sak 10:2.
9:38Luk 10:2 Joh 4:35.