× 
 Från
 Till
 Metod

 


1 Följande namn stod på skrivelserna som bar sigillen: Ståthållaren Nehemja, Hakaljas son, och Sidkia, 2 Seraja, Asarja, Jeremia, 3 Pashur, Amarja, Malkia, 4 Hattush, Shebanja, Malluk, 5 Harim, Meremot, Obadja, 6 Daniel, Ginneton, Baruk, 7 Meshullam, Abia, Mijamin, 8 Maasja, Bilgaj, Shemaja. Dessa var prästerna.

9 Leviterna var: Jeshua, Asanjas son, Binnuj, av Henadads barn, Kadmiel, 10 och deras bröder: Shebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, 11 Mika, Rehob, Hashabja, 12 Sackur, Sherebja, Shebanja, 13 Hodia, Bani och Beninu.

14 Folkets huvudmän var: Parosh, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani, 15 Bunni, Asgad, Bebaj, 16 Adonia, Bigvaj, Adin, 17 Ater, Hiskia, Azzur, 18 Hodia, Hashum, Besaj, 19 Harif, Anatot, Nebaj, 20 Magpiash, Meshullam, Hesir, 21 Meshesabel, Sadok, Jaddua, 22 Pelatja, Hanan, Anaja, 23 Hosea, Hananja, Hashub, 24 Hallohesh, Pilha, Shobek, 25 Rehum, Hashabna, Maaseja, 26 Ahia, Hanan, Anan, 27 Malluk, Harim och Baana.

Förbundets innehåll

28 Resten av folket – prästerna, leviterna, dörrvakterna, sångarna, tempeltjänarna och alla som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag, deras hustrur, söner och döttrar och alla som kunde förstå – 29 ansluter sig till sina ledande bröder och lovar dyrt och heligt att leva efter Guds lag, som gavs genom Guds tjänare Mose, och att hålla fast vid och följa alla Herrens, vår Herres, bud, lagar och stadgar. 30 Vi lovar att inte ge våra döttrar åt de främmande folken och inte heller ta deras döttrar till hustrur åt våra söner. 31 När de främmande folken för in handelsvaror eller säd till försäljning på sabbatsdagen ska vi inte köpa det av dem på sabbat eller helgdag. Vi ska låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav.

32 Vi förpliktar oss att varje år ge en tredjedels sikel* till tjänsten i vår Guds hus: 33 till skådebröden och det dagliga matoffret, till det dagliga brännoffret och offren på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, till tackoffren och syndoffren för Israels försoning och till allt arbete i vår Guds hus.

34 Vi, prästerna, leviterna och folket, kastar lott om vedoffret*, hur man varje år ska föra det till vår Guds hus på bestämda tider, efter våra familjer, och bränna det på Herren vår Guds altare så som det är skrivet i lagen.

35 Till Herrens hus ska vi varje år föra förstlingen* av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd. 36 Så som det är skrivet i lagen ska vi också föra till Guds hus, till prästerna som gör tjänst i vår Guds hus, de förstfödda av våra söner och av vår boskap, det förstfödda av våra kor och får. 37 Och förstlingen av vårt mjöl och våra offergåvor och av allt slags trädfrukt, av vin och olja, ska vi föra till prästerna, in i förrådskamrarna till vår Guds hus, och tionden av vår jord till leviterna, de leviter som tar emot tionden* i alla de städer där vi brukar jorden. 38 En präst, en av Arons söner, ska vara med leviterna när de tar emot tionden. Och leviterna ska föra tionden av sitt tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar. 39 Både Israels barn och Levi barn ska föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna och dörrvakterna och sångarna är. Vi ska inte försumma vår Guds hus.


Fotnoter
10:32en tredjedels sikel   Knappt 4 gram silver. Längre fram höjdes tempelskatten, ett uttryck för solidaritet med templet, till en halvsikel (som i 2 Mos 30:11f ) vilket betalades av Jesus (Matt 17:24 ).
10:34vedoffret   Behövdes för det dagliga brännoffret (3 Mos 6:12 ).
10:35förstlingen   Det allra första av skörden som helgades åt Herren (3 Mos 23:10 , 17).
10:37tionden   En tiondel av skörden (3 Mos 27:30 ), ett bud som även inskärptes av Malaki (Mal 3:8f ).

Parallellställen
10:14Esra 2:3 6f 8:4f.
10:302 Mos 34:16 5 Mos 7:3f.
10:312 Mos 20:10 23:10f 3 Mos 23:3 25:3f 5 Mos 5:12f 15:1f Neh 13:19f.
10:332 Mos 25:30 3 Mos 24:6f 4 Mos 28:3f.
10:343 Mos 6:12 Neh 13:31.
10:352 Mos 23:19 5 Mos 18:4.
10:362 Mos 13:2 12f 3 Mos 27:26f 4 Mos 3:13.
10:373 Mos 23:17 4 Mos 15:19f 18:12 21 26 5 Mos 14:22f.
10:384 Mos 18:26f.
10:392 Krön 31:11f Esra 8:29 Neh 12:44.