× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tempelsångarnas avdelningar

1 David och befälhavarna avskilde Asafs, Hemans och Jedutuns söner till att tjänstgöra som profeter med harpor, lyror och cymbaler. Detta är förteckningen på dem, de män som fick utföra denna tjänst: 2 Av Asafs söner: Sackur, Josef, Netanja och Asarela, Asafs söner, under ledning av Asaf som profeterade på kungens uppdrag.

3 Av Jedutun: Jedutuns söner Gedalja, Seri, Jesaja, Shimei*, Hashabja och Mattitja, sex till antalet, med harpor, under ledning av sin fader Jedutun som profeterade med tacksägelsesånger och lovsånger till Herren.

4 Av Heman: Hemans söner Buckia, Mattanja, Ussiel, Shebuel och Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti och Romamti-Eser, Joshbekasha, Malloti, Hotir, Mahasiot. 5 Alla dessa var söner till Heman, som var kungens siare, enligt det löfte Gud hade gett att han skulle upphöja hans horn. Därför gav Gud Heman fjorton söner och tre döttrar.

6 Alla dessa stod var och en under sin fars ledning vid sången i Herrens hus till cymbaler, lyror och harpor vid tjänsten i Guds hus. De stod under kungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning.

7 Antalet av dem och deras bröder som undervisats i att sjunga till Herrens ära, alla kunniga i det, utgjorde 288.

8 De kastade lott om tjänstgöringen, den minste såväl som den störste, den kunnige såväl som lärjungen.

9 Den första lotten kom ut för Asaf och föll på Josef.

Den andre blev Gedalja, han själv med sina bröder och söner, tillsammans tolv,

10 den tredje blev Sackur med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

11 den fjärde lotten kom ut för Jisri med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

12 den femte blev Netanja med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

13 den sjätte blev Buckia med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

14 den sjunde blev Jesarela med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

15 den åttonde blev Jesaja med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

16 den nionde blev Mattanja med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

17 den tionde blev Shimei med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

18 den elfte blev Asarel med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

19 den tolfte lotten kom ut för Hashabja med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

20 den trettonde blev Shubael med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

21 den fjortonde blev Mattitja med sina söner och bröder, tillsammans tolv,

22 den femtonde lotten kom ut för Jeremot med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

23 den sextonde för Hananja med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

24 den sjuttonde för Joshbekasha med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

25 den artonde för Hanani med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

26 den nittonde för Malloti med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

27 den tjugonde för Elijata med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

28 den tjugoförsta för Hotir med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

29 den tjugoandra för Giddalti med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

30 den tjugotredje för Mahasiot med hans söner och bröder, tillsammans tolv,

31 den tjugofjärde för Romamti-Eser med hans söner och bröder, tillsammans tolv.


Fotnoter
25:3Shimei   Namnet saknas i många handskrifter (men jfr vers 17).

Parallellställen
25:81 Krön 24:31 26:13.