× 
 Från
 Till
 Metod

 

Benjamins ättlingar

1 Benjamin blev far till Bela, sin förstfödde, Ashbel, den andre, och Ahara, den tredje, 2 Noha den fjärde, och Rafa, den femte.

3 Bela hade följande söner: Addar, Gera, Abihud, 4 Abishua, Naaman, Ahoa, 5 Gera, Shefufan och Huram.

6 Dessa var Ehuds söner, och de var familjehuvudmän för dem som bodde i Geba och som blev bortförda till Manahat, 7 dit Gera tillsammans med Naaman och Ahia förde dem. Han blev far till Ussa och Ahihud.

8 Shaharajim fick barn i Moabs land, sedan han hade skilt sig från sina hustrur Hushim och Baara. 9 Med sin hustru Hodesh fick han där Jobab, Sibja, Mesha, Malkam, 10 Jeush, Sakeja och Mirma. Dessa var hans söner, huvudmän för familjer.

11 Med Hushim fick han sönerna Abitub och Elpaal.

12 Elpaals söner var Eber, Misham och Shemed*. Han var den som byggde Ono och Lod med underlydande orter.

Benjaminiterna i Gat och Ajalon

13 Beria och Shema var huvudmän för Ajalons invånare. De jagade bort dem som bodde i Gat.

14 Ajo, Shashak och Jeremot, 15 Sebadja, Arad och Eder, 16 Mikael, Jishpa och Joha var Berias söner.

Benjaminiterna i Jerusalem

17 Sebadja, Meshullam, Hiski, Heber, 18 Jishmeraj, Jislia och Jobab var Elpaals söner.

19 Jakim, Sikri, Sabdi, 20 Elienaj, Silletaj, Eliel, 21 Adaja, Beraja och Shimrat var Shimeis söner.

22 Jishpan, Eber, Eliel, 23 Abdon, Sikri, Hanan, 24 Hananja, Elam, Antotja, 25 Jifdeja och Peniel var Shashaks söner.

26 Shamsheraj, Sheharja, Atalja, 27 Jaareshja, Elia och Sikri var Jerohams söner.

28 Dessa var huvudmän för familjer, huvudmän efter sin ättföljd. De bodde i Jerusalem.

Benjaminiterna i Gibeon

29 I Gibeon bodde Gibeons far och hans hustru hette Maaka. 30 Hans förstfödde son var Abdon, dessutom Sur, Kish, Baal, Nadab, 31 Gedor, Ajo och Seker. 32 Men Miklot blev far till Shima. Dessa bodde också tillsammans med sina bröder i Jerusalem, mitt emot sina bröder.

Kung Sauls släkt

33 Ner blev far till Kish, Kish blev far till Saul och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Abinadab och Eshbaal*. 34 Jonatans son var Merib-Baal*, och Merib-Baal blev far till Mika.

35 Mikas söner var Piton, Melek, Taarea och Ahas. 36 Ahas blev far till Joadda, Joadda till Alemet, Asmavet och Simri, och Simri blev far till Mosa. 37 Mosa blev far till Bina, dennes son var Rafa, dennes son Elasa och hans son Asel.

38 Asel hade sex söner, och de hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Shearja, Obadja och Hanan. Alla dessa var Asels söner. 39 Hans bror Esheks söner var Ulam, hans förstfödde, Jeush, den andre och Elifelet den tredje.

40 Ulams söner var tappra stridsmän, som var skickliga i att spänna båge. De hade många söner och sonsöner, 150 till antalet. Alla dessa var av Benjamins barn.


Fotnoter
8:12Shemed   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”Shemer”.
8:33Eshbaal   Ish-Boshet, som kämpade med David om kungatronen (2 Sam 2:8f ).
8:34Merib-Baal   Betyder ”tvistar med Baal” (se Dom 6:32 med not), Jonatans handikappade son som i Samuelsböckerna kallas Mefiboshet (”krossar skam”, se 2 Sam 4:4 , 9:6f , 19:24f ).

Parallellställen
8:11 Mos 46:21 4 Mos 26:38f 1 Krön 7:6.
8:12Neh 11:35.
8:291 Krön 9:35.
8:331 Sam 9:1 14:49f 2 Sam 2:8.
8:342 Sam 4:4.