× 
 Från
 Till
 Metod

 

Jerusalem efter fångenskapen

1 Hela Israel blev upptecknat i släktregister, och de finns uppskrivna i boken om Israels kungar.

Juda fördes bort för sin otrohets skull i fångenskap till Babel. 2 De första som bosatte sig inom sina arvsbesittningar och i sina städer var israeliter, präster, leviter och tempeltjänare.

3 I Jerusalem bodde en del av Juda barn, av Benjamins barn och av Efraims och Manasse barn, nämligen:

4 Utaj, son till Ammihud, son till Omri, son till Imri, son till Bani, av Peres, Judas sons, barn,

5 av shiloniterna Asaja, den förstfödde, och hans söner,

6 av Seras barn Jeguel och deras bröder, 690,

7 av Benjamins barn Sallu, son till Meshullam, son till Hodavja, son till Hassenua, 8 dessutom Jibneja, Jerohams son, och Ela, son till Ussi, son till Mikri, och Meshullam, son till Shefatja, son till Reguel, son till Jibneja, 9 liksom deras bröder efter deras ättföljd, 956 till antalet. Alla dessa män var huvudmän för familjer, var och en för sin familj.

Prästerna i Jerusalem

10 Av prästerna: Jedaja, Jojarib och Jakin, 11 dessutom Asarja, son till Hilkia,* son till Meshullam, son till Sadok, son till Merajot, son till Ahitub, fursten i Guds hus, 12 dessutom Adaja, son till Jeroham, son till Pashur, son till Malkia, dessutom Maasaj, son till Adiel, son till Jasera, son till Meshullam, son till Meshillemit*, son till Immer, 13 liksom deras bröder, huvudmän för sina familjer. De var 1 760 män och mycket kunniga i de sysslor som hörde till tjänstgöringen i Guds hus.

Leviterna i Jerusalem

14 Av leviterna: Shemaja, son till Hashub, son till Asrikam, son till Hashabja, av Meraris barn, 15 dessutom Bakbackar, Heresh och Galal, liksom Mattanja, son till Mika, son till Sikri, son till Asaf, 16 dessutom Obadja, son till Shemaja, son till Galal, son till Jedutun, liksom Berekja, son till Asa, son till Elkana, som bodde i netofatiternas byar.

Dörrvakterna i Jerusalem

17 Dörrvakterna: Shallum, Ackub, Talmon och Ahiman med sina bröder. Shallum var huvudmannen. 18 De tjänstgör ännu vid Kungsporten på östra sidan. Dessa var dörrvakterna i Levi barns läger.

19 Men Shallum, son till Kore, son till Ebjasaf, son till Kora, hade tillsammans med sina bröder i sin fars familj koraiterna till uppgift att hålla vakt vid tältets trösklar. Deras fäder hade nämligen hållit vakt vid ingången till Herrens läger. 20 Pinehas, Eleasars son, hade tidigare varit furste över dem – må Herren vara med honom! 21 Sakarja, Meshelemjas son, var dörrvakt vid ingången till upppenbarelsetältet.

22 Alla de som var utvalda till dörrvakter vid trösklarna var 212 till antalet. De blev upptecknade i släktregistret i sina byar. David och siaren Samuel hade tillsatt dem att tjäna på heder och tro. 23 De och deras söner stod därför vid portarna till Herrens hus, tälthuset, och höll vakt.

24 Dörrvakterna hade sina platser efter de fyra väderstrecken: i öster, väster, norr och söder. 25 Deras bröder, som bodde i sina byar, skulle från tid till annan hjälpa dem i perioder om sju dagar. 26 På heder och tro var dessa fyra, som var leviter, förmän för dörrvakterna. De hade dessutom ansvar för kamrarna och förvaringsrummen i Guds hus. 27 Natten tillbringade de runt omkring Guds hus, för det var deras uppgift att hålla vakt, och de skulle öppna dörrarna varje morgon.

De övriga leviterna

28 Några av dem hade ansvar för de kärl som användes vid tjänstgöringen. De räknade dem och bar in dem och räknade dem igen innan de bar ut dem. 29 Några av dem var förordnade att ha ansvar för de andra kärlen, för alla andra kärl i helgedomen, liksom för det fina mjölet, vinet, oljan och rökelsen och de väldoftande kryddorna. 30 Och några av prästernas söner beredde salvan av de väldoftande kryddorna.

31 Mattitja, en av leviterna, koraiten Shallums förstfödde, hade på heder och tro ansvar för bakningen av offerbröden. 32 Några av deras bröder, kehatiternas söner, hade ansvar för skådebröden och skulle förbereda dem för varje sabbat.

33 Men de andra, nämligen sångarna, huvudmän för levitiska familjer, uppehöll sig i kamrarna och var befriade från all annan tjänstgöring, eftersom de var upptagna av sin tjänstgöring dag och natt.

34 Dessa var huvudmännen för de levitiska familjerna, huvudmän efter sin ättföljd. De bodde i Jerusalem.

Sauls släkt

35 I Gibeon bodde Gibeons far Jeguel. Hans hustru hette Maaka. 36 Hans förstfödde son var Abdon, följd av Sur, Kish, Baal, Ner, Nadab, 37 Gedor, Ajo, Sakarja och Miklot. 38 Och Miklot blev far till Shimam. De bodde också tillsammans med sina bröder i Jerusalem, mitt emot sina bröder.

39 Ner blev far till Kish, Kish till Saul, och Saul till Jonatan, Malki-Shua, Abinadab och Eshbaal. 40 Jonatans son var Merib-Baal, och Merib-Baal blev far till Mika. 41 Mikas söner var Piton, Melek och Taharea. 42 Ahas* blev far till Jara, Jara till Alemet, Asmavet och Simri, och Simri blev far till Mosa. 43 Mosa blev far till Bina. Hans son var Refaja. Dennes son var Elasa och hans son Asel.

44 Asel hade sex söner, och de hette Asrikam, Bokeru, Ismael, Shearja, Obadja och Hanan. Dessa var Asels söner.


Fotnoter
9:11Asarja, son till Hilkia   Hans personliga sigill har hittats vid utgrävningar i Jerusalem.
9:12Meshillemit   Andra handskrifter (så Septuaginta): ”Meshillemot”. De hebreiska bokstäverna för i och o (י och ו) förväxlades lätt vid avskrift för hand.
9:42Ahas   Mikas fjärde son (jfr 8:35 ). Sauls släktregister upprepas här inför skildringen i kap 10.

Parallellställen
9:12 Sam 24:9 2 Kung 24:10f 25:11 1 Krön 5:25f.
9:3Neh 11:3f.
9:101 Krön 6:12f Neh 11:10f.
9:204 Mos 25:7f.
9:221 Sam 9:9.
9:302 Mos 30:25.
9:323 Mos 24:5f.
9:351 Krön 8:29f.
9:391 Sam 14:49f.