× 
 Från
 Till
 Metod

 

Abiam kung i Juda

1 I kung Jerobeams, Nebats sons, artonde regeringsår blev Abiam kung över Juda. 2 Han regerade tre år* i Jerusalem. Hans mor hette Maaka,* Abishaloms dotter. 3 Abiam levde i alla de synder som hans far hade begått före honom, och han var inte hängiven Herren sin Gud så som hans fader Davids hjärta hade varit. 4 Men för Davids skull lät Herren hans Gud honom få en lampa i Jerusalem, genom att han insatte hans son efter honom och lät Jerusalem finnas kvar. 5 Det blev så därför att David hade gjort det som var rätt i Herrens ögon och inte vänt sig bort från något som han befallde honom, så länge han levde, utom ifråga om hetiten Uria. 6 Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge Rehabeam levde.

7 Vad som mer finns att säga om Abiam och allt som han gjorde, det är skrivet i Juda kungars krönika. Och Abiam och Jerobeam låg i krig med varandra. 8 Abiam gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad. Hans son Asa blev kung efter honom.

Asa kung i Juda

9 I Israels kung Jerobeams tjugonde regeringsår blev Asa kung över Juda. 10 Han regerade fyrtioett* år i Jerusalem. Hans mor* hette Maaka, Abishaloms dotter.

11 Asa gjorde det som var rätt i Herrens ögon, så som hans fader David hade gjort. 12 Han fördrev ur landet alla dem som ägnade sig åt manlig tempelprostitution. Han skaffade bort alla de eländiga avgudabilder som hans fäder hade låtit göra. 13 Till och med sin mor Maaka avsatte han från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Asheran. Asa högg ner avgudabilden och brände den i Kidrons dal. 14 Offerhöjderna blev inte avskaffade. Men Asas hjärta var hängivet Herren så länge han levde. 15 Han förde in i Herrens hus både det hans far och det han själv hade helgat: silver, guld och kärl.

16 Asa och Israels kung Basha låg i krig med varandra så länge de levde. 17 Basha, Israels kung, drog upp mot Juda och började befästa Rama* för att hindra att någon kom vare sig till eller från Asa, Juda kung. 18 Då tog Asa allt silver och guld som fanns kvar i skattkamrarna i Herrens hus, liksom skatterna i kungapalatset och lämnade det åt sina tjänare. Därefter sände kung Asa dem till Ben-Hadad*, son till Tabrimmon, son till Hezjon, Arams kung som bodde i Damaskus, och lät säga: 19 ”Låt oss ingå förbund du och jag, liksom det var mellan min far och din far. Här sänder jag dig gåvor av silver och guld. Bryt ditt förbund med Basha, Israels kung, så att han lämnar mig i fred.” 20 Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina befälhavare mot Israels städer och slog Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaka och hela Kinneret* och hela Naftalis land*. 21 När Basha hörde det, avstod han från att befästa Rama och stannade kvar i Tirsa.

22 Då kallade kung Asa samman hela Juda, ingen var undantagen. De förde bort stenar och trävirke som Basha hade använt till att befästa Rama. Med detta befäste kung Asa Geba i Benjamin och Mispa.*

23 Vad som mer finns att säga om Asa, alla hans bedrifter och allt som han gjorde och städerna han byggde, det är skrivet i Juda kungars krönika. Men när han blev gammal fick han en sjukdom i sina fötter. 24 Asa gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i sin fader Davids stad. Hans son Joshafat blev kung efter honom.

Nadab kung i Israel

25 Nadab, Jerobeams son, blev kung över Israel i Juda kung Asas andra regeringsår, och han regerade över Israel i två år.*26 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon och vandrade på sin fars vägar och i den synd genom vilken han kom Israel att synda.

27 Men Basha, Ahias son, som var av Isaskars släkt, anstiftade en sammansvärjning mot honom, och Basha dödade honom vid Gibbeton* som tillhörde filisteerna medan Nadab med hela Israel belägrade Gibbeton. 28 I Juda kung Asas tredje regeringsår var det som Basha lät döda Nadab, och han blev själv kung i Nadabs ställe. 29 När han hade blivit kung, dödade han alla som hörde till Jerobeams hus. Han lät ingen av Jerobeams hus bli kvar, utan utrotade dem enligt det ord som Herren hade talat genom sin tjänare Ahia från Shilo. 30 Detta för de synder som Jerobeam hade begått och förlett Israel med, så att han därmed väckte Herrens, Israels Guds, vrede.

31 Vad som mer finns att säga om Nadab och allt som han gjorde, det är skrivet i Israels kungars krönika. 32 Men Asa och Israels kung Basha låg i krig med varandra så länge de levde.

Basha kung i Israel

33 I Juda kung Asas tredje regeringsår blev Basha, Ahias son, kung över hela Israel i Tirsa och regerade i tjugofyra år*. 34 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon och vandrade på Jerobeams väg och i den synd som han hade förlett Israel med.


Fotnoter
15:1fAbiam … tre år   Ca 913-911 f Kr. Namnet har oklar betydelse. Kallas i 2 Krön 13:1f Abia.
15:2Maaka   Betyder ”klämma”. Enligt Josefus dotterdotter till Absalom genom Tamar (2 Sam 13) .
15:9fAsa … fyrtioett år   Ca 911-870 f Kr. Asa betyder kanske ”läkare” eller ”myrten”. Se 2 Krön 14-15.
15:10mor   Syftar här på Asas farmor (###buildFootNoteLink2, bok jfr saknas! och 8). Gäller ###buildFootNoteLink2, bok även saknas!.
15:17Rama   Betyder ”höjd”. Låg innanför Juda rikes gräns, knappt en mil norr om Jerusalem.
15:18Ben-Hadad   Betyder ”son till stormguden”. Namnet bars av flera arameiska kungar (se även 20:1 , 2 Kung 13:24 ). Vid denna tid (ca 875 f Kr, se 2 Krön 16:1 ) regerade Ben-Hadad I.
15:20Kinneret   Gennesaret (Matt 14:34 ) vid Galileiska sjön, som till formen liknar en harpa (hebr. kinnór ).
15:20Naftalis land   Israels norra ände. De uppräknade orterna låg norr om Galileiska sjön.
15:22Geba … och Mispa   Gränsorter 3 km öster och 5 km norr om Rama.
15:25Nadab … två år   Ca 910-909 f Kr. Nadab betyder ”furstlig”.
15:27Gibbeton   Filisteisk gränsbefästning strax väster om Gezer, ursprungligen en levitstad (Jos 21:23 ).
15:33Basha … tjugofyra år   Ca 909-886 f Kr. Basha har oklar betydelse.

Parallellställen
15:12 Krön 13:1f.
15:31 Kung 12:28f.
15:42 Sam 21:17 1 Kung 11:36 2 Kung 8:19 Ps 132:17 Ords 13:9.
15:52 Sam 11:1f 12:9.
15:61 Kung 14:30 2 Krön 12:15.
15:82 Krön 14:1f.
15:132 Krön 15:16f.
15:172 Krön 16:1f.
15:182 Kung 12:18 16:8 18:15.
15:202 Kung 15:29.
15:232 Krön 16:11f.
15:242 Krön 17:1.
15:261 Kung 12:28f.
15:291 Kung 14:10 14.
15:301 Kung 12:28f.
15:341 Kung 12:28f 16:26 2 Kung 3:3.