× 
 Från
 Till
 Metod

 

Gud kallar Abram

1Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig.*2 Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. 3 Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade*.”

4 Abram gav sig i väg som Herren hade sagt till honom, och Lot gick med honom. Abram var sjuttiofem år* när han lämnade Harran. 5 Han tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot, alla ägodelar och allt det folk* de skaffat sig i Harran och gav sig av mot Kanaans land.

När de kom till Kanaans land 6 fortsatte Abram in i landet ända till Shekems* område, till Mores terebint*. På den tiden bodde kananeerna i landet. 7 Och Herren uppenbarade sig för Abram och sade: ”Åt dina efterkommande ska jag ge detta land.” Då byggde han ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. 8 Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sitt tält med Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade Herrens namn. 9 Sedan bröt Abram upp därifrån och drog sig allt längre söderut.

Abram i Egypten

10 Men det blev svält* i landet, och Abram flyttade ner till Egypten för att bo där som främling, eftersom svälten var svår i landet. 11 När han närmade sig Egypten, sade han till sin hustru Saraj: ”Jag vet ju att du är en vacker kvinna. 12 När egyptierna får se dig kommer de att säga: Hon är hans hustru! Och så dödar de mig men låter dig leva. 13 Säg därför att du är min syster, så går det bra för mig för din skull och jag får leva tack vare dig.”

14 När Abram kom till Egypten, såg egyptierna att Saraj var en mycket vacker kvinna. 15 Faraos hövdingar fick se henne och prisade henne inför farao, och hon fördes in i faraos palats. 16 Och det gick bra för Abram för hennes skull. Han fick får, kor och åsnor, tjänare och tjänarinnor, åsneston och kameler.

17 Men Herren lät farao och hans hus drabbas av svåra plågor för Abrams hustru Sarajs skull. 18 Då kallade farao till sig Abram och sade: ”Vad har du gjort mot mig! Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru? 19 Varför sade du: Hon är min syster, så att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru. Ta henne och gå!” 20 Och farao befallde sina män att skicka i väg Abram med hans hustru och allt han ägde.


Fotnoter
12:1 Citeras av Stefanus i Apg 7:3 .
12:3I dig ska jordens alla släkten bli välsignade   Citeras av Paulus i Gal 3:8 som en profetia om frälsningen genom tron på Kristus, Abrahams avkomma (jfr 1 Mos 22:18 , 28:14 ).
12:4Abram var sjuttiofem år   Kanske ca 2091 f Kr. Se dock 2 Mos 12:40 med not för en alternativ tolkning som flyttar fram samtliga årtal i 1 Mos med 215 år.
12:5allt det folk   Ordagrant: ”alla de själar”.
12:6Shekem   By mellan bergen Ebal och Gerissim, strax öster om nutida Nablus. Lämningar från 1900-talet f Kr har hittats vid utgrävningar.
12:6Mores terebint   More betyder ”lärare” (jfr Dom 4:5 ). Terebinten är en släkting till eken.
12:10svält   Israels växtlighet är beroende av regn från Medelhavet (5 Mos 11:11f ) och därför sårbar. Arkeologiska fynd tyder på att patriarktiden (århundradena kring 2000 f Kr) var ovanligt torr (jfr 26:1 , 42:5 ).

Parallellställen
12:1Apg 7:3f Hebr 11:8.
12:31 Mos 18:18 26:4 Apg 3:25.
12:71 Mos 13:15 5 Mos 34:4 Neh 9:8 Apg 7:5 Gal 3:16.
12:81 Mos 4:26.
12:131 Mos 20:2f 26:7f.
12:17Ps 105:14f.