× 
 Från
 Till
 Metod

 

Abraham offrar Isak

1 En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: ”Abraham!” Han svarade: ”Ja, här är jag.” 2 Då sade han: ”Ta din son Isak, din ende son* som du älskar, och gå till Moria land* och offra honom* där som brännoffer på ett berg som jag ska visa dig.”

3 Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot platsen dit Gud hade sagt åt honom att gå. 4 På tredje dagen lyfte Abraham blicken och fick se platsen på avstånd. 5 Han sade då till sina tjänare: ”Stanna här med åsnan. Jag och pojken* går dit bort för att tillbe. Sedan kommer vi tillbaka till er.”

6 Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. 7 Isak sade till sin far Abraham: ”Far!” Han svarade: ”Jag är här, min son.” Han sade: ”Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” 8 Abraham svarade: ”Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans.

9 När de kom fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak* och lade honom på altaret ovanpå veden. 10 Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son.

11 Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: ”Abraham! Abraham!” Han svarade: ”Jag är här.” 12 Då sade han: ”Lyft inte din hand mot pojken och gör inte något mot honom. Nu vet jag att du fruktar Gud, när du inte ens har undanhållit mig din ende son.”

13 Abraham såg sig omkring och fick då syn på en bagge bakom sig som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den som brännoffer i stället för sin son. 14 Och Abraham kallade platsen Herren förser*. I dag säger man: Berget där Herren förser.

15Herrens ängel ropade igen till Abraham från himlen: 16 ”Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, 17 ska jag välsigna dig rikligt och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma ska inta sina fienders portar. 18 I din avkomma ska jordens alla folk bli välsignade, * därför att du lyssnade till min röst.”

19 Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beer-Sheba. Och Abraham bodde i Beer-Sheba.

Nahors släkttavla

20 Sedan berättade man för Abraham och sade: Också Milka har fött barn åt din bror Nahor: 21 Us, hans förstfödde, och Bus, hans bror, och Kemuel, Arams far, 22 samt Kesed, Haso, Pildash, Jidlaf och Betuel. 23 Betuel blev far till Rebecka. Dessa åtta födde Milka åt Abrahams bror Nahor. 24 Hans bihustru, som hette Reuma, födde Teba, Gaham, Tahash och Maaka.


Fotnoter
22:2ende son   Hebr. jachíd översätts i NT med ”enfödd” (jfr Hebr 11:17 , Joh 3:16 ).
22:2Moria land … berg   Tempelberget strax norr om Jerusalem enligt 2 Krön 3:1 .
22:2offra honom   Barnoffer förekom i andra folks kulter (särskilt bland fenicier och ammoniter, 2 Kung 3:27 ) men förbjöds strängt av Herren (3 Mos 20:2f , Jer 32:35 ).
22:5pojken   Hebr. náar syftar på någon, ung eller gammal, som står under familjefaderns auktoritet (jfr not till Matt 8:6 ). Enligt judisk tradition var Isak vuxen (37 år i 23:1 ).
22:9band … Isak   Judisk tradition har betonat att Isak frivilligt lät sig bindas som ett offer till Gud. Det är en förebild till hur Kristus, Abrahams son (Matt 1:1 ), lät sig offras på korset (jfr Joh 10:18 ).
22:14Herren förser   Där Herren skänker välsignelse (jfr Ps 36:9 , 133:3 ). Annan översättning: ”HERREN utser” (templets plats, Ps 132:13 ), ”HERREN ser” (den som ber, 1 Kung 9:3 ) eller ”HERREN blir sedd” (uppenbarar sig, så Septuaginta, jfr Mal 3:1 ).
22:18I din avkomma … välsignade   Här upprepas löftet om frälsning för alla folk (jfr 12:3 , Gal 3:8 ). Versen citeras som profetia om Kristus av Petrus i Apg 3:25 och Paulus i Gal 3:16 .

Parallellställen
22:1Hebr 11:17f.
22:22 Krön 3:1.
22:12Jak 2:21.
22:16Luk 1:73 Hebr 6:13.
22:171 Mos 13:16 15:5 Hebr 11:12.
22:181 Mos 12:3 18:18 26:4 Apg 3:25 Gal 3:8.
22:201 Mos 11:29.