× 
 Från
 Till
 Metod

 

Amasja blir kung i Juda

1 I Joashs, Joahas sons, Israels kungs, andra regeringsår blev Amasja, Joashs son, kung i Juda. 2 Han var tjugofem år, när han blev kung, och han regerade tjugonio år* i Jerusalem. Hans mor hette Joaddin* och var från Jerusalem. 3 Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, men ändå inte som hans fader David. Han gjorde i allt som hans far Joash hade gjort, 4 men offerhöjderna avskaffades inte, utan folket fortsatte att frambära offer och tända offereld på höjderna.

5 Sedan hans kungadöme hade blivit befäst lät han döda dem av sina tjänare som hade dräpt hans far, kungen. 6 Men mördarnas barn dödade han inte, som det stod skrivet* i Moses lagbok där Herren befallt: ”Föräldrar ska inte dödas för sina barns skull, och barn ska inte dödas för sina föräldrars skull. Var och en ska dö genom sin egen synd.” 7 Han slog edomiterna i Saltdalen, 10 000 man, och intog Sela med vapenmakt och gav det namnet Jokteel, som det heter än i dag.

8 Sedan skickade Amasja sändebud till Joash, son till Joahas, son till Jehu, Israels kung, och lät säga: ”Kom, låt oss drabba samman med varandra.” 9 Men Joash, Israels kung, sände då detta svar till Amasja, Juda kung: ”Törnbusken på Libanon sände en gång bud till cedern på Libanon och lät säga: Ge din dotter till hustru åt min son. Men ett vilddjur på Libanon gick fram över törnbusken och trampade ner den. 10 Du har slagit Edom, och ditt hjärta har blivit övermodigt. Men nöj dig med den äran och stanna hemma. Varför utmanar du olyckan? Du kommer att falla och Juda med dig.”

11 Men Amasja lyssnade inte till detta. Och Israels kung Joash drog upp, och de drabbade samman med varandra, han och Juda kung Amasja, vid det Bet-Shemesh som hör till Juda. 12 Juda besegrades av Israel och de flydde, var och en till sitt. 13 Och Juda kung Amasja, son till Joash, son till Ahasja, blev tillfångatagen* i Bet-Shemesh av Israels kung Joash. När de kom till Jerusalem bröt han ner ett stycke av Jerusalems mur vid Efraimsporten och därifrån ända till Hörnporten, fyrahundra alnar*. 14 Han tog allt guld och silver och alla kärl som fanns i Herrens hus och skatterna i kungapalatset. Han tog även gisslan och vände sedan tillbaka till Samaria.

15 Vad som mer finns att säga om Joash, om det han gjorde, om hans bedrifter och hans krig mot Juda kung Amasja, det är skrivet i Israels kungars krönika. 16 Och Joash gick till vila hos sina fäder och blev begravd i Samaria hos Israels kungar. Hans son Jerobeam blev kung efter honom.

Kung Amasja dör

17 Men Juda kung Amasja, Joashs son, levde i femton år efter att Israels kung Joash, Joahas son, hade dött.

18 Vad som mer finns att säga om Amasja, det är skrivet i Juda kungars krönika. 19 En sammansvärjning anstiftades mot honom i Jerusalem, så att han måste fly till Lakish*. Men de sände män efter honom till Lakish och dessa dödade honom där. 20 Sedan förde man honom därifrån på hästar, och han blev begravd i Jerusalem hos sina fäder i Davids stad.

21 Allt folket i Juda tog Asarja när han var sexton år* och gjorde honom till kung i hans far Amasjas ställe. 22 Det var han som byggde upp Elat och lade det åter under Juda, sedan kungen hade gått till vila hos sina fäder.

Jerobeam II blir kung i Israel

23 I Juda kung Amasjas, Joashs sons, femtonde regeringsår blev Jerobeam, Joashs son, kung över Israel i Samaria och regerade i fyrtioett år*. 24 Han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Han vände sig inte från någon av de synder genom vilka Jerobeam, Nebats son, hade fått Israel att synda. 25 Han vann tillbaka* Israels område från det ställe där vägen går till Hamat ända till Hedmarkshavet*, enligt det ord som Herren, Israels Gud, hade talat genom sin tjänare profeten Jona*, Amittajs son, från Gat-Hahefer.

26Herren såg att Israel led svårt betryck. Det var ute med både stora och små, och ingen kom till Israels hjälp. 27Herren hade inte sagt att han skulle utplåna Israels namn under himlen. Därför räddade han dem genom Jerobeam, Joashs son.

28 Vad som mer finns att säga om Jerobeam, om allt det han gjorde, om hans bedrifter och hans krig och om hur han åt Israel vann tillbaka den del av Damaskus och Hamat som en gång hade tillhört Juda, det är skrivet i Israels kungars krönika. 29 Jerobeam gick till vila hos sina fäder, Israels kungar. Hans son Sakarja blev kung efter honom.


Fotnoter
14:1fAmasja … tjugonio år   Ca 796-767 f Kr. Amasja betyder ”Herren är stark”. Se även 2 Krön 25.
14:2Joaddin   Betyder ”Herren är underbar” (jfr namnet Eden, 1 Mos 2:10 med not).
14:6som det stod skrivet   Se 5 Mos 24:16 .
14:13tillfångatagen   Troligen tillfångatogs Amasja 792 f Kr och var fånge fram till Joashs död 782 f Kr. Kronprinsen Asarja fick ta över regeringsmakten i Jerusalem (se vers 21).
14:13fyrahundra alnar   Ca 200 meter, troligen längs den norra sidan, den mest sårbara.
14:19Lakish   Stor befäst stad ca 5 mil sydväst om Jerusalem.
14:21sexton år   Asarja började regera 792 f Kr medan hans far Amasja var fånge i nordriket.
14:23Jerobeam … fyrtioett år   Ca 793-753 f Kr, fram till 782 samregent med sin far Joash. Namne med Jerobeam I som bröt loss Nordriket ca 930 f Kr (1 Kung 12) . Under hans tid, som präglades av välstånd, profeterade Hosea mot avgudadyrkan och Amos mot sociala orättvisor.
14:25vann tillbaka   Området öster om Jordan. Kommenteras i Amos 6:13f .
14:25Hedmarkshavet   Döda Havet.
14:25Jona   Troligen den Jona som förkunnade i assyriska Nineve, som vid denna tid var inne i en svaghetsperiod (se not till Jona 3:6 ).

Parallellställen
14:12 Kung 12:21 2 Krön 25:1f.
14:32 Kung 12:2f 15:3 34.
14:52 Kung 12:20f.
14:65 Mos 24:16 Jer 31:30 Hes 18:20.
14:82 Kung 13:12 2 Krön 25:17f.
14:9Dom 9:8f.
14:141 Kung 14:26 2 Kung 12:18.
14:152 Kung 13:12f.
14:19Jos 10:31 2 Kung 12:20 21:23.
14:212 Kung 15:1f 2 Krön 16:1f.
14:221 Kung 9:26 2 Kung 16:6 2 Krön 8:17.
14:23Hos 1:1 Amos 1:1 7:9.
14:241 Kung 12:28f 2 Kung 15:9 18 24 28.
14:25Jona 1:1.
14:265 Mos 32:36 2 Kung 13:4.
14:272 Kung 13:5f.
14:282 Sam 8:6 1 Kung 11:24 2 Krön 8:3.
14:292 Kung 15:8.