× 
 Från
 Till
 Metod

 

Belshassars festmåltid

1 Kung Belshassar* ordnade en stor festmåltid* för sina tusen stormän och drack vin med dem. 2 När Belshassar var påverkad av vinet, befallde han att man skulle bära in de kärl av guld och silver som hans far* Nebukadnessar hade tagit ur templet i Jerusalem. Kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur skulle dricka ur dem. 3 Då bar man fram guldkärlen som hade tagits ur Guds tempel i Jerusalem, och kungen och hans stormän, hans hustrur och bihustrur drack vin ur dem. 4 Medan de drack prisade de sina gudar av guld och silver, av koppar, järn, trä och sten.

5 I samma stund visade sig fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen mitt emot den stora ljusstaken i kungens palats*, och kungen såg handen som skrev.

6 Då bleknade kungen och fylldes av oroliga tankar, han blev alldeles knäsvag och benen vek sig. 7 Och kungen ropade med hög röst och befallde att man skulle hämta besvärjarna, kaldeerna och stjärntydarna. Kungen sade till de vise i Babel: ”Den som kan läsa den skriften och ge mig dess tydning ska bli klädd i purpur*, få en guldkedja runt sin hals och styra som den tredje i riket.”

8 Då kom kungens alla vise in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. 9 Kung Belshassar blev då ännu mer förskräckt. Färgen försvann från hans ansikte och hans stormän var bestörta.

10 Men när drottningmodern* fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, kom hon till festsalen. Där tog hon till orda och sade: ”Må kungen leva för evigt! Låt inte dina tankar skrämma dig, var inte så blek! 11 I ditt rike finns en man med heliga gudars ande i sig. På din fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och en vishet lik gudarnas vishet. Din far, kung Nebukadnessar, satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kaldeerna och stjärntydarna. Din far kungen gjorde så 12 eftersom Daniel, som kungen gav namnet Belteshassar, hade en enastående ande, klokhet, förstånd och skicklighet att tyda drömmar och lösa gåtor och reda ut problem. Låt därför nu hämta Daniel. Han kommer att ge tydningen.”

13 När Daniel hade förts till kungen tog kungen till orda: ”Är du Daniel, en av de judiska fångarna som min far kungen förde hit från Juda? 14 Jag har hört talas om dig, att gudars ande bor i dig och att du visat dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. 15 Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig, men de kan inte tyda den. 16 Men om dig har jag hört att du kan ge tydningar och reda ut problem. Om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder ska du bli klädd i purpur, få en guldkedja runt din hals och styra som den tredje i mitt rike.”

17 Då sade Daniel till kungen: ”Du kan behålla dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge tydningen.

18 Åt din far Nebukadnessar, o konung, gav den högste Guden rike och storhet, ära och härlighet. 19 Inför den storhet som Gud gav honom darrade människor av alla folk, stammar och språk i skräck för honom. Vem han ville dödade han, och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han, och vem han ville ödmjukade han.

20 Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. 21 Han blev utstött från människor, och hans hjärta blev som ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe, och hans kropp fuktades av himlens dagg, ända tills han insåg att Gud den Högste råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem.

22 Men du Belshassar, hans son, har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots att du visste allt detta. 23 Du upphöjde dig mot himlens Herre och lät bära fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur drack vin ur dem, och samtidigt prisade du dina gudar av silver och guld, koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat.

24 Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. 25 Så lyder skriften som är tecknad här: Mene mene tekel u-farsin. 26 Här är vad orden betyder. Mene: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. 27Tekel:* Du är vägd på en våg och funnen för lätt. 28Peres: Ditt rike är delat och gett åt meder och perser.”

29 Då befallde Belshassar att man skulle klä Daniel i purpur, hänga guldkedjan om hans hals och utropa honom till den tredje i riket.

30 Samma natt dödades Belshassar, kaldeernas kung. 31 Och medern Darejavesh* tog emot riket när han var sextiotvå år.


Fotnoter
5:1Belshassar   Betyder ”Må Bel skydda kungen”. Son till kung Nabonidus (556-539 f Kr) och styresman i hans ställe medan kungen tillbringade tio år i den västarabiska oasen Tema (Job 6:19 ). Därför kan Belshassar endast erbjuda den tredje högsta positionen (vers 7).
5:1en stor festmåltid   Denna dag, i mitten av oktober 539 f Kr, var Babels sista dag i frihet. Perserkungen Koreshs arméer stod utanför Babels portar (jfr vers 30).
5:2far   Här i betydelse ”företrädare”. Belshassar och hans far Nabonidus hade tagit över efter Nebukadnessars ättlingar men inlett en ny dynasti.
5:5kungens palats   Tronsalen är utgrävd och mätte 50 x 17 meter.
5:7purpur   Antikens dyraste färg, ofta ett tecken på kunglig makt (jfr Est 8:15 ).
5:10drottningmodern   Nabonidus mor Adad-Guppi (född ca 648 f Kr) var en kraftfull prästinna vars självbiografi finns bevarad till i dag. Hon levde åtminstone fram till 552 f Kr. Ifall hon hade dött 539 f Kr åsyftas troligen istället Belshassars mor Nitokris.
5:26fMene … Tekel   En mina var ett viktmått som omfattade 60 siklar (aram. tekel ). De två måtten motsvarar drygt 600 gram och 10 gram.
5:31medern Darejavesh   Troligen avses den persiske kung Koresh (jfr 6:28 ), som var ca 62 år gammal år 539 f Kr. Namnet Darejavesh förknippas annars med en kung som regerade 522-486 f Kr (Esra 4:24f ). En annan identifikation som föreslagits är den mediske hövdingen Ugbaru som ledde Koreshs armé in i Babel.

Parallellställen
5:22 Kung 25:15 2 Krön 36:18 Dan 1:2.
5:41 Kor 8:5.
5:71 Mos 41:42 Dan 2:2 5:16.
5:10Dan 2:4 3:9 6:6 21.
5:11Dan 1:17 2:48 4:5.
5:12Hes 28:3 Dan 1:17.
5:13Dan 1:6.
5:18Dan 2:37 4:19.
5:21Dan 4:22 30.
5:235 Mos 4:28 Ps 115:4f 135:15f Upp 9:20.
5:27Job 31:6 Ps 62:10 Nah 1:14 Upp 6:5.
5:291 Mos 41:42.
5:30Job 34:25 Jer 50:28 51:11.