× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hamans plan att förgöra judarna

1 Efter en tid upphöjde kung Ahasveros agagiten Haman*, Hammedatas son, till en hög position och gav honom högre rang än* alla de furstar som var hos honom. 2 Alla kungens tjänare som var i kungens port böjde knä och föll ner för Haman, för så hade kungen befallt. Men Mordokaj böjde inte knä och föll inte ner för honom. 3 Då sade kungens tjänare i kungens port till Mordokaj: ”Varför lyder du inte kungens befallning?” 4 När de dag efter dag hade sagt så till honom utan att han lyssnade till dem, talade de om det för Haman för att se om Mordokajs förklaring skulle godtas. Han hade nämligen berättat för dem att han var jude. 5 När Haman såg att Mordokaj inte böjde knä eller föll ner för honom blev han ursinnig. 6 Men det var inte nog i hans ögon att döda bara Mordokaj. Man hade berättat för honom vilket folk Mordokaj tillhörde, och Haman sökte därför efter tillfälle att utrota alla judar, Mordokajs folk, i Ahasveros hela rike.

7 I första månaden, månaden Nisan, i Ahasveros tolfte regeringsår*, kastade man pur*, det vill säga lott, inför Haman om varje dag och varje månad fram till tolfte månaden*, månaden Adar. 8 Haman sade till kung Ahasveros: ”Det finns ett folk som bor utspritt och skingrat bland de andra folken i ditt rikes alla provinser. Deras lagar är olika alla andra folks lagar, och de följer inte kungens lagar. Det är inte värdigt kungen att låta dem hållas. 9 Om kungen samtycker bör en skrivelse utfärdas att de ska förgöras. Då ska jag åt tjänstemännen väga upp tiotusen talenter* silver att läggas i kungens skattkammare.” 10 Kungen tog då av signetringen från sin hand och gav den till agagiten Haman, Hammedatas son, judarnas fiende. 11 Därefter sade kungen till Haman: ”Silvret får du, och med folket kan du göra vad du vill.”

12 På trettonde dagen i första månaden* tillkallades kungens skrivare, och en skrivelse utfärdades helt enligt Hamans befallning till kungens satraper* och till ståthållarna över varje provins och till furstarna över varje folk, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk. Skrivelsen utfärdades i kung Ahasveros namn och förseglades med kungens sigill. 13 Sedan sändes brev med kurirer ut till alla kungens provinser, att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, alla på en och samma dag, nämligen den trettonde dagen i tolfte månaden, månaden Adar*, och att deras egendom skulle tas som byte. 14 En avskrift av skrivelsen skulle kungöras som förordning i varje provins, så att alla folk skulle vara beredda den dagen.

15 På kungens befallning skyndade kurirerna i väg, så snart förordningen hade utfärdats i Susas borg. Kungen och Haman satte sig för att dricka, men i staden Susa rådde bestörtning.


Fotnoter
3:1Haman   liknar ordet för ”mängd” eller ”rikedom”. Som agagit var han ättling till Agag (1 Sam 15:8f ), kung över amalekiterna som var judarnas arvfiender ”från släkte till släkte” (2 Mos 17:16 , 5 Mos 25:17f ).
3:1gav honom högre rang än   Ordagrant: ”satte hans tron högre än”.
3:7första månaden … tolfte regeringsår   Mars/april år 474 f Kr.
3:7pur   Akkadiska för ”lott”. Kan ha varit en slags tärning av lera.
3:7fram till tolfte månaden   Andra handskrifter (Septuaginta): ”och lotten föll på tolfte månaden”.
3:9tiotusen talenter   En ofantlig summa: drygt 300 ton silver, över hälften av hela perserrikets årsinkomst enligt Herodotos. Jfr Matt 18:24 .
3:12trettonde dagen i första månaden   I Xerxes tolfte regeringsår (v 7), dvs 17 april 474 f Kr. Detta är dagen före påskhögtiden då judarna firade sin räddning från egyptierna (2 Mos 12) .
3:12satraper   Persisk titel för kungens provinsguvernörer, på persiska kshathrapavan , ”rikets beskyddare”.
3:13trettonde dagen i tolfte månaden, månaden Adar   7 mars 473 f Kr (jfr 8:12 ).

Parallellställen
3:1Est 5:11f.
3:2Est 5:9.
3:7Est 9:24.
3:8Est 4:12f Apg 16:20f.
3:10Est 8:2.
3:14Est 8:13.
3:15Est 4:8.