× 
 Från
 Till
 Metod

 

Lagen föreläses

1 När sjunde månaden kom och Israels barn bodde i sina städer, samlades folket som en enda man på torget framför Vattenporten. De bad Esra*, den skriftlärde, att hämta Mose lagbok som Herren hade gett Israel. 2 Då kom prästen Esra med lagen till församlingen, till män och kvinnor och alla som kunde förstå vad de hörde. Det var den första dagen i sjunde månaden*. 3 Han läste ur den på den öppna platsen framför Vattenporten, från tidig morgon till middagen inför män och kvinnor och alla som kunde förstå. Och hela folket lyssnade till lagboken.

4 Esra, den skriftlärde, stod på en hög plattform av trä som man hade gjort för detta tillfälle. Bredvid honom stod Mattitja, Shema, Anaja, Uria, Hilkia och Maaseja på hans högra sida och till vänster om honom Pedaja, Misael, Malkia, Hashum, Hasbaddana, Sakarja och Meshullam.

5 Esra öppnade boken inför hela folkets ögon, för han stod högre än allt folket, och när han öppnade den reste sig alla upp. 6 Esra prisade Herren, den store Guden, och hela folket svarade med lyfta händer: ”Amen, Amen”! Och de böjde sig ner och tillbad Herren med ansiktet mot marken.

7 Jeshua, Bani, Sherebja, Jamin, Ackub, Shabbetaj, Hodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Josabad, Hanan, Pelaja och leviterna undervisade folket i lagen medan folket stod där, var och en på sin plats. 8 De läste tydligt* ur boken, ur Guds lag, och förklarade innebörden* så att man förstod det som lästes.

9 Ståthållaren Nehemja och den skriftlärde prästen Esra och leviterna som undervisade folket sade till allt folket: ”Denna dag är helgad åt Herren er Gud. Sörj inte, gråt inte.” Allt folket grät nämligen när de hörde lagens ord. 10 Och han sade till dem: ”Gå och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin. Och skicka gåvor av mat till dem som inte har något färdigt, för denna dag är helgad åt vår Gud. Var inte bedrövade, för glädje i Herren är er styrka.” 11 Även leviterna lugnade allt folket och sade: ”Var stilla, för dagen är helig. Var inte bedrövade.” 12 Då gick allt folket i väg och åt och drack, de skickade gåvor och firade med stor glädje, för de hade förstått de ord som hade förkunnats för dem.

Lövhyddohögtiden

13 Den andra dagen samlades huvudmännen för hela folkets familjer med prästerna och leviterna hos Esra, den skriftlärde, för att studera lagens ord närmare. 14 De fann det skrivet i lagen att Herren genom Mose hade befallt att Israels barn skulle bo i lövhyddor* under högtiden i sjunde månaden, 15 och att man skulle tillkännage och utropa i alla deras städer och i Jerusalem: ”Gå ut på bergen och hämta löv av olivträd, planterade eller vilda, och löv av myrten, palmer och andra lummiga träd, och gör lövhyddor som det är skrivet.”

16 Då gick folket ut och hämtade kvistar och gjorde hyddor, var och en på sitt tak och sina gårdar, likaså på gårdarna vid Guds hus och på torget vid Vattenporten och på torget vid Efraimsporten. 17 Hela församlingen av dem som återvänt från fångenskapen gjorde lövhyddor och bodde i dem. Från Josuas, Nuns sons, dagar ända till den dagen hade Israels barn inte gjort så*. Och glädjen var mycket stor. 18 Esra läste ur Guds lagbok varje dag, från första dagen till den sista. De firade högtiden i sju dagar, och på den åttonde dagen hölls en högtidsförsamling som det var föreskrivet.


Fotnoter
8:1Esra   Betyder ”hjälp”, skriftlärd präst som hade lett en grupp judar från Babel till Jerusalem tretton år tidigare, 458 f Kr (Esra 7:1f ). Enligt judisk tradition sammanställde han Esra, Nehemja, Krönikeböckerna och kanske även Psaltaren, och grundade en skola av skriftlärda som senare utvecklades till Stora rådet (Apg 5:21f , 23:1f ).
8:2första dagen i sjunde månaden    Vid basunhögtiden i september (3 Mos 23:24 ), några dagar efter murens färdigställande (6:15 ). Lagen skulle högläsas vid denna tid minst vart sjunde år (5 Mos 31:10 ), eftersom läskunnigheten var låg.
8:8tydligt   Annan översättning: ”stycke för stycke”.
8:8förklarade innebörden   Troligen på folkspråket arameiska, eftersom hebreiskans ställning hade försvagats under den babyloniska fångenskapen (jfr 13:24 ).
8:14skrivet i lagen … lövhyddor   Se 3 Mos 23:34f , 5 Mos 16:13f .
8:17hade Israels barn inte gjort så   Lövhyddohögtiden hade firats (se 1 Kung 8:65 , 2 Krön 7:9 , Esra 3:4 ) men troligen inte av hela folket på just detta sätt.

Parallellställen
8:1Esra 3:1 7:6 10f.
8:35 Mos 31:10f.
8:7Neh 9:3.
8:93 Mos 23:24f.
8:142 Mos 23:16 3 Mos 23:34f 42f 5 Mos 16:13f.