× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes2 till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla dem som på varje plats där de eller vi bor, åkallar vår Herre Jesu Kristi namn:3 Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus.

Tack till Gud

4 Jag tackar alltid min Gud för er, för den Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus.5 Ty i honom har ni blivit rika på allt, i fråga om allt tal och all insikt,6 eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er.7 Därför saknar ni inte någon nådegåva, medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse.8 Han skall också styrka er ända till slutet, så att ni inte kan anklagas på vår Herre Jesu Kristi dag.9 Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.

Splittringstendenser i församlingen

10 I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att alla vara eniga i det ni säger och inte låta stridigheter förekomma bland er, utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening.11 Av dem som hör till Kloes familj* har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er.12 Vad jag menar är att ni var och en på sitt håll säger: "Jag håller mig till Paulus" eller "Jag håller mig till Apollos"* eller "Jag håller mig till Kefas"* eller "Jag håller mig till Kristus".13 Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?14 Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Krispus och Gajus,15 så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn.16 Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon.17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft.

Världens visdom och korsets dårskap

18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.*20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare?* Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror.22 Ty judarna begär tecken* och grekerna söker visdom.23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten* och för hedningarna en dårskap.24 Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet.25 Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.
26 Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt.27 Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam,28 och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till,29 för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.30 Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning,31 för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.*

Inledning till boken
Paulus skrev detta brev från Efesus (16:5-9), under sin tredje missionsresa. Brevet behandlar mest olika moraliska och läromässiga problem som fanns i församlingen i Korint.

Fotnoter
1:11familj Se not till Joh 4:53 .
1:12Apollos var enligt Apg 18:24f en lärd jude från Alexandria, väl insatt i Skrifterna.
1:12Kefas Dvs aposteln Petrus.
1:19Jes 29:14 .
1:20ordvrängare Udden är här riktad mot den tidens grekiska filosofer (Apg 17:18 , 21). Bland dessa var "sofisterna" kända för att med spetsfundiga resonemang försvara sakligt ohållbara påståenden.
1:22judarna begär tecken Se Matt 12:38 .
1:23för judarna en stötesten Att Jesus blev korsfäst var för judarna ett bevis på att han inte var Messias. "En Guds förbannelse är den som har blivit upphängd (på trä)" (5 Mos 21:23 ).
1:31Jer 9:24 .