× 
 Från
 Till
 Metod

 

Salomos ämbetsmän

Kapitel 4

1 Kung Salomo var nu kung över hela Israel.2 Dessa var hans förnämsta män: Asarja, Sadoks son, var präst.3 Sisas söner Elihoref och Ahia var sekreterare. Josafat, Ahiluds son, var kansler.4 Benaja, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Ebjatar var präster.5 Asarja, Natans son, var överfogde. Sabud, Natans son, en präst, var kungens vän.6 Ahisar var överhovmästare. Adoniram, Abdas son, hade uppsikt över de allmänna arbetena.
7 Salomo hade tolv styresmän över hela Israel, och de skulle sörja för vad kungen och hans hus behövde. Var och en hade en månad om året då han skulle sörja för dessa behov.8 Detta var deras namn: Ben-Hur var fogde i Efraims bergsbygd,9 Ben-Deker i Makas, Saalbim, Bet-Semes, Elon och Bet-Hanan,10 Ben-Hesed i Arubbot, med Soko och hela Heferlandet.11 Ben-Abinadab var fogde i hela Nafat-Dor. Han fick Salomos dotter Tafat till hustru.12 Baana, Ahiluds son, var fogde i Taanak och Megiddo och i hela den del av Bet-Shan som ligger nära Saretan, nedanför Jisreel, från Bet-Shan ända till Abel-Mehola och bortom Jokmeam.13 Ben-Geber var fogde i Ramot i Gilead. Han hade Manasses son Jairs byar i Gilead och landsträckan Argob i Basan, sextio stora städer med murar och kopparbommar,14 Ahinadab, Iddos son, var fogde i Mahanajim15 och Ahimaas i Naftali. Också han hade tagit en dotter till Salomo, Basemat, till hustru.16 Baana, Husajs son, var fogde i Aser och Alot,17 Josafat, Paruas son, i Isaskar,18 Simei, Elas son, i Benjamin.19 Geber, Uris son, hade Gileads land, det land som hade tillhört Sichon, amoreernas kung, och Og, kungen i Basan. Det var bara en fogde i det landet.

Salomos makt och visdom

20 Juda och Israel var talrika som sanden vid havet. De åt och drack och var glada.21 Salomo regerade över alla riken från floden* till filisteernas land och ända ner till Egyptens gräns. De förde gåvor till Salomo och tjänade honom så länge han levde.
22 De livsmedel Salomo för varje dag behövde var: trettio korer fint mjöl och sextio korer vanligt mjöl,23 tio gödda oxar, tjugo valloxar och hundra får förutom hjortar, gaseller, dovhjortar och gödda fåglar.
24 Han rådde över hela landet på denna sidan floden, från Tifsa ända till Gaza, över alla kungar på denna sidan floden. Han hade fred på alla sidor runt omkring,25 så att Juda och Israel bodde i trygghet, var och en under sin vinstock och sitt fikonträd, från Dan ända till Beer-Sheba, så länge Salomo levde.
26 Salomo hade 40 000 spann vagnshästar och 12 000 ridhästar.27 Och fogdarna sörjde var sin månad för kung Salomos behov och för alla dem, som kom till kung Salomos bord. De lät ingenting fattas.28 Säden och halmen för hästarna och travarna förde de i turordning till den plats där han uppehöll sig.
29 Gud gav Salomo visdom och förstånd i mycket rikt mått och så mycken kunskap att den kunde liknas vid sanden på havets strand.30 Salomos visdom var större än alla österlänningars visdom och alla egyptiers visdom.31 Han var visare än alla andra människor, visare än esraiten Etan och Mahols söner Heman, Kalkol och Darda. Hans namn var känt bland alla hednafolk runt omkring.32 Han författade 3 000 ordspråk och 1 005 sånger.33 Han talade om träden, från cedern på Libanon till isopen som växer fram ur väggen. Han talade om fyrfotadjuren, om fåglarna, om kräldjuren och om fiskarna.34 Man kom från alla folk för att höra Salomos visdom, från alla kungar på jorden som hade hört talas om hans visdom.

Fotnoter
4:21floden Dvs Eufrat.