× 
 Från
 Till
 Metod

 

Tempelbyggnaden

Kapitel 6

1 I det fyrahundraåttionde året* efter det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv som är den andra månaden, började han bygga huset åt Herren.2 Huset som kung Salomo byggde åt Herren var sextio alnar långt, tjugo alnar brett och trettio alnar högt.3 Förhuset framför tempelsalen var tjugo alnar långt framför husets kortsida och tio alnar brett, där det låg framför huset.4 Han gjorde fönster på huset, slutna fönster med bjälkramar.5 Runt huset uppförde han en ytterbyggnad, som gick runt om husets väggar, både utmed tempelsalen och utmed koret, och i den gjorde han sidokamrar runt om.6 Den nedersta våningen i ytterbyggnaden var fem alnar bred, den mellersta sex alnar och den tredje sju alnar bred. Han hade nämligen gjort avsatser utvändigt på huset, runt omkring, för att inte behöva göra bjälkhål i husets väggar.
7 När huset uppfördes, byggdes det av redan färdighuggen sten från stenbrottet. Alltså hördes varken hammare eller yxa eller andra järnverktyg vid huset när det byggdes.
8 Dörren till den mellersta sidokammaren fanns på husets högra sida, och via en vindeltrappa kom man upp till den mellersta våningen och från den mellersta våningen upp till den tredje.9 Så byggde han huset och gjorde det färdigt. Och han täckte det med bjälkar och cederplankor i rader.10 I ytterbyggnaden utmed hela huset byggde han våningarna fem alnar höga. Den var fäst vid huset med cederbjälkar.
11 Och Herrens ord kom till Salomo. Han sade:12 "Med detta hus som du bygger skall så ske: Om du vandrar efter mina stadgar och följer mina föreskrifter och håller fast vid alla mina bud och gör efter dem, skall jag på dig uppfylla mitt ord som jag talade till din fader David:13 Jag skall bo mitt ibland Israels barn och skall inte överge mitt folk Israel."
14 Så byggde Salomo huset och gjorde det färdigt.15 Han täckte husets väggar invändigt med brädor av cederträ. Från golvet ända upp till takbjälkarna klädde han det med trä invändigt. Husets golv klädde han med brädor av cypressträ.16 Han täckte de tjugo alnarna i det innersta av huset, från golvet ända upp till bjälkarna, med brädor av cederträ. Så inredde han rummet därinne till ett kor: det allra heligaste.17 Fyrtio alnar mätte den del av huset som utgjorde tempelsalen framför det.18 Inuti var huset av cederträ med utsirningar i form av gurkfrukter och blomsterband. Allt var av cederträ, ingen sten syntes.
19 I det inre av huset inredde han ett kor där han skulle ställa Herrens förbundsark.20 Framför koret, som var tjugo alnar långt, tjugo alnar brett och tjugo alnar högt och som han överdrog med fint guld, satte han ett altare, klätt med cederträ.21 Och det inre av huset överdrog Salomo med fint guld. Med kedjor av guld stängde han för koret, och även detta överdrog han med guld.22 Alltså överdrog han hela huset med guld, helt och hållet. Han överdrog också med guld hela det altare som hörde till koret.
23 Till koret gjorde han två keruber av olivträ. De var tio alnar höga.24 Den ena kerubens vinge mätte fem alnar, och kerubens andra vinge var också fem alnar. Det var alltså tio alnar från den ena vingspetsen till den andra.25 Den andra keruben var också tio alnar. Båda keruberna hade samma mått och samma form:26 Den ena keruben var tio alnar hög och så var även den andra keruben.27 Och han ställde keruberna mitt i det inre av huset, och keruberna bredde ut sina vingar, så att den enes vinge rörde vid den ena väggen, och den andra kerubens vinge rörde vid den andra väggen. Mitt i huset rörde deras båda andra vingar vid varandra.28 Salomo överdrog keruberna med guld.
29 Och alla husets väggar runt om prydde han med utskurna bilder i form av keruber, palmer och blomsterband. Så gjorde han både i det inre rummet och i det yttre.30 Husets golv, både i det inre rummet och i det yttre, överdrog han med guld.
31 För ingången till koret gjorde han dörrar av olivträ. Dörrinfattningen hade formen av en femkant.32 De båda dörrarna av olivträ prydde han med utsirningar i form av keruber, palmer och blomsterband och överdrog dem med guld. Han spred ut guldet över keruberna och palmerna.33 Likaså gjorde han för ingången till tempelsalen dörrposter av olivträ, i fyrkant.34 De båda dörrarna var av cypressträ. Varje dörr bestod av två dörrhalvor som kunde vridas.35 Han prydde dem med utsirningar: keruber, palmer och blomsterband och överdrog dem med guld, som spreds ut jämnt över utskärningarna.36 Han byggde även den inre förgårdsmuren av tre varv huggna stenar och ett varv huggna bjälkar av cederträ.
37 Det fjärde året, i månaden Siv, blev grunden till Herrens hus lagd.38 I det elfte året,* i månaden Bul, som är den åttonde månaden, var huset färdigt till alla delar, alldeles som det skulle vara. Salomo byggde alltså på huset i sju år.

Fotnoter
6:1fyrahundraåttionde året Ca 966 f. Kr.
6:38elfte året 959 f. Kr.