× 
 Från
 Till
 Metod

 

Sara dör. Abraham


köper gravplats

Kapitel 23

1 Sara blev etthundratjugosju år. Så gammal blev Sara.2 Hon dog i Kirjat-Arba, det vill säga Hebron i Kanaans land. Och Abraham kom för att sörja Sara och begråta henne.
3 Sedan bröt Abraham upp från sin döda och talade med hetiterna. Han sade:4 "Jag är en främling och gäst hos er. Ge mig en egen gravplats hos er, så att jag kan begrava min döda."5 Hetiterna svarade Abraham:6 "Hör på oss, herre. Du är en Guds furste bland oss. Begrav din döda i den förnämsta av våra gravar. Ingen av oss skall vägra att ge dig sin grav, så att du kan begrava din döda där."7 Då reste sig Abraham upp och bugade sig djupt för hetiterna, landets folk,8 och sade till dem: "Om ni verkligen vill låta mig begrava min döda, så lyssna på mig och lägg ett ord för mig hos Efron, Sohars son,9 så att han ger mig den grotta i Makpela som tillhör honom och som ligger vid utkanten av hans åkerfält. Mot full betalning vill jag att han ger mig den till egen gravplats bland er."
10 Men Efron satt bland hetiterna. Och hetiten Efron svarade Abraham i närvaro av alla de hetiter som hade kommit till stadsporten:11 "Nej, min herre, lyssna på mig. Jag ger dig fältet. Grottan som finns där skänker jag dig också. Jag ger den åt dig i mitt folks närvaro. Begrav din döda."12 Abraham bugade sig djupt för landets folk13 och sade till Efron i deras närvaro: "Jag ber dig, lyssna på mig. Jag betalar vad marken är värd. Tag emot det av mig och låt mig begrava min döda där."14 Efron svarade Abraham:15 "Min herre, lyssna på mig. Ett stycke mark värd fyrahundra siklar silver, vad betyder det mellan mig och dig? Begrav du din döda."16 Abraham lyssnade på Efron och vägde upp åt honom den summa som han hade nämnt i hetiternas närvaro, fyrahundra siklar silver, sådant silver som var gångbart i handel.
17 Så överläts Efrons mark i Makpela vid Mamre åt Abraham, hela markstycket, både grottan som fanns där och alla träd runt omkring på området.18 Det skedde inför hetiternas ögon, inför alla dem som hade kommit till stadsporten.
19 Därefter begravde Abraham sin hustru Sara i grottan vid fältet i Makpela mitt emot Mamre, det vill säga Hebron i Kanaans land.20 Marken och grottan som fanns där överläts så av hetiterna till Abraham som egen gravplats.