× 
 Från
 Till
 Metod

 

Abrahams söner med Ketura

Kapitel 25

1 Abraham tog sig ännu en hustru, och hon hette Ketura.2 Hon födde åt honom Simran, Joksan, Medan, Midjan, Jisbak och Sua.3 Joksan blev far till Saba och Dedan, och Dedans söner var assureerna, letuseerna och leummeerna.4 Midjans söner var Efa, Efer, Hanok, Abida och Eldaa. Alla dessa var Keturas söner.5 Och Abraham gav allt han ägde till Isak.6 Men åt sönerna till sina bihustrur gav han gåvor, och medan han ännu levde sände han dem bort från sin son Isak, österut till Österlandet.

Abraham dör och blir begravd

7 Abrahams ålder blev etthundrasjuttiofem år.8 Sedan gav han upp andan och dog i en god ålder, gammal och mätt på livet, och samlades till sitt folk.9 Hans söner Isak och Ismael begravde honom i grottan i Makpela mitt emot Mamre, på den mark som tillhört hetiten Efron, Sohars son.10 Denna mark hade Abraham köpt av hetiterna. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara.11 Och efter Abrahams död välsignade Gud hans son Isak. Och Isak bosatte sig vid Beer-Lahaj-Roi.

VII. ISMAELS FORTSATTA HISTORIA 25:12-18

Ismaels släkttavla

12 Detta är Ismaels, Abrahams sons, fortsatta historia. Han föddes åt Abraham av Hagar, Saras egyptiska slavinna.13 Och detta är namnen på Ismaels söner i den ordning de föddes: Nebajot, Ismaels förstfödde, vidare Kedar, Adbeel, Mibsam,14 Misma, Duma och Massa,15 Hadad och Tema, Jetur, Nafis och Kedma.16 Dessa var Ismaels söner och detta var sönernas namn i deras byar och tältläger, tolv furstar för deras stammar.
17 Ismaels ålder blev etthundratrettiosju år. Därefter gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk.18 Hans ättlingar bodde i områdena från Havila ända till Shur, som ligger öster om Egypten, där vägen går mot Assyrien. De slog sig ner mitt emot* alla sina bröder.

VIII. ISAKS FORTSATTA HISTORIA 25:19-35:29

Esaus och Jakobs födelse

19 Detta är Isaks, Abrahams sons, fortsatta historia. Abraham blev far till Isak,20 och Isak var fyrtio år gammal när han tog Rebecka till hustru, arameen Betuels dotter från Paddan-Aram och syster till arameen Laban.21 Isak bad till Herren för sin hustru Rebecka, eftersom hon inte kunde få barn. Och Herren bönhörde honom så att hans hustru Rebecka blev havande.22 Men barnen bråkade mycket med varandra i hennes moderliv. Då sade hon: "Om det blir så här, varför drabbar det mig?" Och hon gick för att fråga Herren.23 Herren svarade henne:

"Två folk finns i ditt moderliv,två folkstammar
skall ur ditt skötegå skilda vägar.Det ena folket skall blistarkare än det andra,och den äldre skall tjäna
den yngre."

24 När tiden var inne att hon skulle föda, se, då fanns det tvillingar i hennes moderliv.25 Den som kom fram först var rödhårig och hade som en hårmantel över hela kroppen. De gav honom namnet Esau.*
26 Sedan kom hans bror fram och han höll handen om Esaus häl. Därför fick han namnet Jakob.* Isak var sextio år när de föddes.

Esau säljer sin förstfödslorätt

27 Pojkarna växte upp, och Esau blev en skicklig jägare som höll till ute i markerna. Jakob däremot blev en stillsam man som höll till vid tälten.28 Isak älskade Esau eftersom han hade smak för vilt. Men Rebecka älskade Jakob.
29 En gång när Jakob höll på att koka soppa, kom Esau hem från marken, alldeles utmattad.30 Han sade till Jakob: "Låt mig få äta av det röda, det röda du har där, för jag är helt utmattad." Därav fick han namnet Edom.*31 Men Jakob sade: "Sälj då din förstfödslorätt till mig."32 Esau svarade: "Jag är ju nära att dö. Vad har jag då för nytta av min förstfödslorätt?"33 Jakob sade: "Ge mig din ed på det." Han gav honom sin ed och sålde sin förstfödslorätt till Jakob.34 Och Jakob gav honom bröd och linssoppa. Esau åt och drack, steg sedan upp och gick sin väg. Så litet värdesatte Esau sin förstfödslorätt.

Fotnoter
25:18mitt emot Se not till 16:12 .
25:25Esau betyder "hårig".
25:26Jakob betyder "den som håller i hälen", men även "den som bedrar".
25:30Edom betyder "röd".