× 
 Från
 Till
 Metod

 

Hälsning

Kapitel 1

1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien* och Bitynien.2 Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom Anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.

Ett levande hopp

3 Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp,4 till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt er i himlen.5 Med Guds makt blir ni genom tron bevarade till den frälsning som finns beredd och skall uppenbaras i den sista tiden.
6 Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag.7 Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.8 Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje,9 då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.
10 Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få.11 De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa.12 Och det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva utan er de tjänade med sitt budskap. Detta har nu förkunnats för er genom dem som i den helige Ande, sänd från himlen, predikade evangeliet för er. Och detta önskar änglarna att få blicka in i.

Ni skall vara heliga

13 Spänn därför bältet om livet* och var vakna och sätt ert hopp helt och fullt till den nåd som skall komma er till del, när Jesus Kristus uppenbaras.14 Som lydnadens barn skall ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga.15 Nej, liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv.16 Det står skrivet: Ni skall vara heliga, ty jag är helig.*
17 Om ni ropar "Fader" till honom, som opartiskt dömer var och en efter hans gärning, så vandra här i gudsfruktan under er tid som främlingar.18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder,19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.20 Han var utsedd redan före världens skapelse men har i dessa sista tider uppenbarats för er skull,21 ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro och ert hopp står till Gud.

Guds levande ord

22 Ni har renat era själar genom att lyda sanningen, så att ni älskar varandra uppriktigt som bröder. Älska då varandra uthålligt av rent hjärta.23 Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.24 Ty
allt kött är som gräset och all dess
härlighet som blomman i gräset.Gräset vissnar bort och blomman
faller av,*
men Herrens ord förblir
i evighet.
25 Det är detta ord som har förkunnats för er.

Inledning till boken
Detta brev av aposteln Petrus till de kristna i Mindre Asien har till syfte att trösta och förmana adressaterna (5:12) som lider för sin tros skull (1:6, 3:13-17, 4:12-19, 5:9).

Fotnoter
1:1Asien Se not till Apg 2:9 .
1:13Spänn därför bältet om livet Se not till Luk 12:35 .
1:163 Mos 11:44f .
1:24-25Jes 40:6f .