× 
 Från
 Till
 Metod

 

Föreskrifter för gudstjänsten

Kapitel 2

1 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor,2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare,4 som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,7 och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen.
8 Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.9 På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder10 utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan.11 En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig.12 Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet,13 eftersom Adam skapades först och sedan Eva.14 Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse.15 Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn,* om hon fortsätter att leva* ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.

Fotnoter
2:15under det att hon föder barn Dvs under det att hon lever i sin kallelse som mor.
2:15om hon fortsätter att leva Ordagrant: "om de (dvs kvinnorna) fortsätter att leva ..."