× 
 Från
 Till
 Metod

 

En församlingsledares egenskaper

Kapitel 3

1 Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift.2 En församlingsledare* skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.3 Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär.4 Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt.5 Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling?6 Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom.*7 Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.

Församlingstjänarnas egenskaper

8 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar.9 De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete.10 Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem.11 Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt.12 En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. Han skall ta väl hand om sina barn och sin familj.*13 De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.14 Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig.

Gudsfruktans hemlighet

15 Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval.16 Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet:Han som* blev uppenbarad
i köttet,bevisad rättfärdig genom Anden,
sedd av änglarna,*predikad bland folken,
trodd i världen,upptagen i härligheten.

Fotnoter
3:2församlingsledare I apostolisk tid är "presbyter" (äldste) och "episkopos" (församlingsledare) olika benämningar på samma tjänst.
3:6och döms av den som förtalar honom Annan översättning: "och faller under djävulens dom." Se även not till Matt 4:1 .
3:12familj Se not till Joh 4:53 .
3:16Han som Andra handskrifter: "Gud". Det är här fråga om en skillnad mellan två grekiska ord som vid det förkortade skrivsätt som användes var mycket lika varandra: "OS" ("Han som") och "O~S" ("theos", Gud). I båda dessa varianter förkunnar texten att Jesu gudom är den uppenbarade hemligheten.
3:16sedd av änglarna Annan översättning: "sedd av sändebuden", dvs apostlarna. Se fortsättningen: "predikad ..."